Конкурси и огласи
17.10.2017

Јавни конкурс за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време у РВ и ПВО


ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

 
у Ратном ваздухопловству и противваздухопловној одбрани
 
1. Референт, ВСС, 1 (један) извршилац, место службовања Земун.
2. Возач аутобуса, ВКВ, 1 (један) извршилац, место службовања Земун.
3. Механичар за возила точкаше, ВКВ, (1) извршилац, место службовања Београд.
4. Механичар за возила точкаше, ВКВ, (2) извршиоца, место службовања Нови Сад.
5. Механичар за возила гусеничаре – возач, ВКВ, (1) извршилац, место службовања Нови Сад.
6. Механичар за возила точкаше, ВКВ, (1) извршилац, место службовања Зуце.
7. Механичар за електронику у ракетним системима ЗА – возач, ВКВ, (1) извршилац, место службовања Крагујевац.
8. Психијатар, ВСС, (1) извршилац, место службовања Београд.
9. Возач аутобуса, ВКВ, (1) извршилац, место службовања Батајница.
10. Механичар за ПП средства и судове под притиском, ВКВ, група радног места 06 и 660 бодова, (1) извршилац, место службовања Батајница.
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Да су кандидати пунолетни држављани РС.
Да су здравствено способни за рад у МО и ВС.
Да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
Да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела због којег се гони по службеној дужности, односно да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у трајању од 6 месеци.
Да имају одговарајућу стручни спрему за радно место за које конкуришу.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Радно место на редном броју 1:
- Завршен Грађевински факултет (240 бодова)
 
 
Радно место на редном броју 2 и 9:
- 5. степен стручне спреме
- Возачка дозвола „Д“ категорије.
 
Радно место на редном броју 3:
- 5. степен стручне спреме – машинске струке
 
Радно место на редном броју 4:
- 5. степен стручне спреме – специјализација механичар за возила,
- Возачка дозвола „Ц“ категорије.
 
Радно место на редном броју 5:
- 5. степен стручне спреме – специјализација механичар за возила,
- Возачка дозвола „Ц“ категорије.
 
Радно место на редном броју 6:
- 5. степен стручне спреме – специјализација механичар за возила,
- Возачка дозвола „Ц“ категорије.
 
Радно место на редном броју 7:
- 5. степен – специјализација електромеханичар или мехатроничар.
- Возачка дозвола „Ц“ категорије.
 
Радно место на редном броју 8:
- Медицински факултет – специјализација из психијатрије или неуропсихијатрије,
- познавање рада на рачунару
- познавање енглеског језика,
- пожељно радно искуство у цивилном или војном ваздухопловству
 
Радно место на редном броју 10:
- 5. степен стручне спреме – специјализација, образовни профил техничар заштите од пожара.
 
ПРЕДЛОГ НАЧИНА КОНКУРИСАЊА:
 
Уз пријаву на конкурс, која садржи име, средње име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања и контак телефон, кандидати треба да доставе:
краћу биографију;
уверење о држављанству (оригинал или фотокопију оверену у суду, општини или код нотара - не старији од шест месеци);
доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини или код нотара);
оверена фотокопија радне књижице;
доказ о познавању енглеског језика (оригинал диплома - уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини или код нотара) - за радна места за које је прописано знање језика;
доказ о знању рада на рачунару (оригинал диплома - уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини или код нотара) - за радна места за које је прописано знање рада на рачунару;
фотокопија возачке дозволе (оверена у суду или општини или код нотара) - за радна места за које је прописано;
фотокопија личне карте или очитавање електронске личне карте.
 
Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско место конкуришу.
Пријаве у којима није наведено за које формацијско место кандидат конкурише се неће разматрати од стране Конкурсне комисије.
 
Кандидати који конкуришу на више радних места у обавезу су да за свако место доставе молбу са документацијом.
 
Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је  јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Кандидати пријаве са документацијом треба да доставе Команди РВиПВО – Земун, у затвореној коверти, са назнаком - за јавни конкурс.
 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурсна  документација остаје у архиви и неће се враћати кандидатима.
 
За кандидате који испуњавају (опште и посебне) услове конкурса, биће организовано психолошко тестирање.
 
За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
 
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Небојша Ристић, телефон 011/30-74-008.
 
Сва лица која буду примљена на службу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати непосредно претпостављени, који после окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.