Конкурси и огласи
15.01.2012

Конкурс за пријем кандидата на селективну обуку у Специјалну бригаду


Специјална бригада Војске Србије

расписује
КОНКУРС
за пријем кандидата на селективну обуку

 

За пријем кандидата на селективну обуку у Специјалну бригаду могу конкурисати подофицири свих родова и служби из јединица Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове:


ОПШТИ УСЛОВИ:

 • да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије;
 • да су здравствено способни за војну службу без ограничења;
 • да нису осуђивани;


ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • да нису старији од 28 година;
 • да су он и чланови његове уже породице (брачни друг и деца) држа­в­љани Републике Србије;
 • да имају радно искуство у Војсци од најмање две године;
 • да немају негативних слу­ж­бених оцена и да су им последње две службене оцене најмање „врло добар”;
 • да су психофизички здрави и способни за рад у јединицама Специјалне бригаде, што се утврђује на-лазом надлежне војнолекарске комисије, психолошким тестирањем за обављање падобранске службе, тестом опште културе и провером физичких способности;
 • да су на редовној провери обучености испунили прописане норме;
 • да су пливачи.


НАЧИН КОНКУРИСАЊА:

 • кандидати подносе молбе за пријем на селективну обуку у Специјалну бригаду (ВП 8486 Панчево) преко својих матичних команди;
 • уз молбу, кандидати обавезно прилажу: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству за њега и чланове уже породице, оверени образац КОЛП из програмског пакета КаИС, изјаву да желe да обављаju падобранску службу, уверење о извршеној провери физичких способности са натуралним показатељима и миш­ље-ње команданта ранга батаљона или вишег старешине;
 • по пристизању молби и анализе истих, кандидати који задовоље опште услове конкурса добићe позив преко претпостављене команде, са тачним датумом и временом, ради упућивања на лекарски преглед за па-добранца (преглед се реализује на ИВМ – ВМА Београд, а позив представља уједно и упутницу за преглед). Преглед траје 2 (два) дана;
 • кандидати који буду здравствено способни за падобранца и који испуњавају све услове конкурса, долазе на селективну обуку (привремени рад) у Специјалну бригаду (ВП 8486 Панчево).

Селективна обука планирана је у периоду од 26. марта до 22. јуна 2012. године.

Конкурс је отворен до 15. фебруара 2012. године.