Конкурси и огласи
02.02.2009

КОНКУРС ЗА "КОБРЕ"


УПРАВА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
р а с п и с у ј е


К О Н К У Р С
за пријем подофицира у батаљон војне полиције специјалне
намене „Кобре”

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Могу конкурисати подофицири из Министарства одбране РС и јединица Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове:

а) Општи услови

- да је кандидат држављанин Републике Србије,

- да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак,

- да је здравствено способан за војну службу без ограничења.

б) Посебни услови

- да кандидат није старији од 30 година;

- да има радно искуство у Војсци од најмање три године;

- да нема негативних службених оцена и да су му последње две службене оцене најмање „врло добар“;

- да добровољно пристаје да ради у војној полицији;

- кандидат који конкурише треба успешно да заврши селективну обуку (осим за кандидате из Специјалне бригаде).

Начин конкурисања:

Кандидати који испуњавају услове конкурса молбе подносе Војној пошти 2282 Београд редовним путем преко команде своје јединице. Уз молбу се прилажу следећа документа:

- кратка биографија у којој обавезно навести контакт телефон,

- потврда од надлежног суда да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак,

- мишљење команданта јединице ранга батаљона,

- мишљење органа војне полиције из јединице,

- сагласност да кандидат добровољно пристаје да ради у јединицама војне полиције,

- оверену фотокопију две последње службене оцене,

- картон основних и личних података КОЛП-1 (добија се од персоналног органа из јединице),

- фотокопију војне легитимације.

По пријему молбе кандидати }е бити позивани преко претпостављених команди на тестирање које }е се обавити у Војној пошти 2282 Београд.

Тестирање ће се реализовати у два дана по следећем:

- провера физичке способности (трчање на 3.200 м, склекови на тлу, прегиби трупа, пливање 50 м),

- психолошко тестирање,

- оцена здравствене способности за рад у специјалним јединицама,

- тест општег знања.

Кандидати који испуне наведене услове биће упућени на реализацију селективне обуке у трајању од три недеље, након чега ће бити донета коначна одлука о пријему.

Непотпуни и некомплетни документи кандидата неће бити разматрани, неће се враћати документа кандидатима који не буду изабрани.

Напомена

Лица која су на служби у батаљону војне полиције специјалне намене „Кобре”, по том основу остварују право и на:

- 25% увећање плате по основу коефицијента за вршења служжбе у специјалним јединицама војне полиције,

- 70% увећање плате у паушалном износу када се лице ангажује на пословима обезбеђења,

- 12/18 месеци бенефицирани радни стаж,

- годишњи одмор у трајању од 35 радних дана,

- два пута у току године признавање права на накнаду за набавку цивилне одеће.

Додатне информације могу се добити на телефоне 23-957, 40-132 и 011/3201-957.

Конкурс је отворен до попуне батаљона војне полиције специјалне намене „Кобре” .