Конкурси и огласи
16.10.2017

Интерни конкурс за пријем професионалних војника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време


ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРС

За пријем професионалних војника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

 
I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:
 
Управa за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије
Централна логистичка база
Формацијска места која се попуњавају:
 
1. Референт за машинске радове, ВСС, (1 извршилац),
2. Управник Сервиса термоенергетике, С2С, (1 извршилац),
3. Механичар за артиљеријско наоружање, ВКВ, (1 извршилац).
 
Услови:
 
- на редном броју 1:
- завршен Машински факултет
 
- на редном броју 2:
- завршен Машински факултет - смер термоенергетски
 
- на редном броју 3:
- 5. степен стручне спреме,
- положен стручни испит за ВКВ и стечено звање механичар за наоружање (по могућности артиљеријско наоружање или ПАА наоружање) 
 
 
II  Заједничко за сва формацијска места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на е-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

III Место рада: на редном броју 1, 2 (Београд) и на редном броју 3 (Смедеревска Паланка).
 
IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ненад Павловић, телефон: 011/3205-029 и Игор Миладиновић, телефон: 011/3205-105.

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: 
 
Поштом на адресу Централна логистичка база, Мије Ковачевића број 5, Београд, са назнаком „за интерни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити на деловодство Централне логистичке базе, Мије Ковачевића број 5, Београд.
 
VII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: 
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије, попуњеног и овереног обрасца и сагласност за извршење безбедносне провере (исти тражити укоманди јединице у којој се кандидат налази у служби) и оверен картон основних личних података (КОЛП) прилажу и следеће:
 
1. За формацијско место од редног броја 1 до 3 - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
3.  За формацијско место на редном броју 3 – доказ о положеном стручом испиту за ВКВ
 
 
VIII Лица која имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују професионални војници из Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије. 
 
Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства одбране Републике Србије и у магазину „Одбрана“.