Конкурси и огласи
16.10.2017

Јавни конкурс за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време у Команди за развој Банатске бригаде


ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:

 
у Команди за развој Банатске бригаде Команде за обуку, место службовања Зрењанин:
 
1. Грађевински столар КВ, један извршилац;
2. Грађевински бравар, КВ, један извршилац;
3. Електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, један извршилац;
4. Кувар – вођа смене, ВКВ, један извршилац;
5. молер – фарбар, КВ, један извршилац;
6. Зидар – фасадер ВКВ, један извршилац;
7. Управник сервиса термоенергетике, С1С, један извршилац;
8. Руковалац парних котлова са АТК ВП, КВ, два извршиоца;
9. Возач, ВКВ, један извршилац.
10. Оператер командног пулта АС за непосредно гађање ОЈ, ССС, један извршилац.
11. кувар, КВ, један извршилац.
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Да су кандидати пунолетни држављани РС.
Да су здравствено способни за рад у МО и ВС.
Да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
Да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела због којег се гони по службеној дужности, односно да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у трајању од 6 месеци.
Да имају одговарајућу стручни спрему за радно место за које конкуришу.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
Радно место на редном броју 1:
- школа за КВ раднике смер за грађевинског столара или столара или средња школа 3. степен, смер за грађевинског столара или столара
 
Радно место на редном броју 2:
- школа за КВ раднике смер за грађевинског бравара или бравара или средња школа 3. степен, смер за грађевинског бравара или бравара
 
Радно место на редном броју 3:
- школа за ВКВ раднике смер електромеханичар за моторна возила и возачка дозвола Ц категорије
 
Радно место на редном броју 4:
- школа за ВКВ раднике, смер за кувара
 
Радно место на редном броју 5:
- школа за КВ раднике, смер за молера – фарбара,
 
Радно место на редном броју 6:
- школа за ВКВ раднике, смер за зидара – фасадера,
 
Радно место на редном броју 7:
- виша машинска школа смер термоенергетски и стручна оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП
 
Радно место на редном броју 8:
- школа за КВ раднике смер машински и стручна оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП
 
Радно место на редном броју 9:
- школа за ВКВ раднике и возачка дозвола Ц, Д и Е категорије
 
Радно место на редном броју 10:
- завршена средња школа (4. степен) електротехничке струке
 
Радно место на редном броју 11:
- школа за КВ раднике смер за кувара или средња школа 3. степен смер за кувара
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Уз пријаву на конкурс, која садржи име, средње име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања и контак телефон, кандидати треба да доставе:
краћу биографију;
уверење о држављанству (оригинал или фотокопију оверену у суду, општини или код нотара - не старији од шест месеци);
доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини или код нотара);
оверена фотокопија радне књижице;
фотокопија личне карте или очитавање електронске личне карте.
 
Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско место конкуришу.
Пријаве у којима није наведено за које формацијско место кандидат конкурише се неће разматрати од стране Конкурсне комисије.
 
Кандидати који конкуришу на више радних места у обавезу су да за свако место доставе молбу са документацијом.
 
Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 
Кандидати пријаве са документацијом треба да доставе Команди за развој Банатске бригаде - Зрењанин, у затвореној коверти, са назнаком - за јавни конкурс.
 
Лице задужено за давање обавештења: Oскар Косо, телефон 021/4835-723 и 066/8701-041.
 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурсна  документација остаје у архиви и неће се враћати кандидатима.
 
За кандидате који испуњавају (опште и посебне) услове конкурса, биће организовано психолошко тестирање.
 
За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
 
Сва лица која буду примљена на службу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати непосредно претпостављени, који после окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.