Конкурси и огласи
15.02.2012

Конкурс за попуну слободних радних места подофицира


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе

р а с п и с у ј е
И Н Т Е Р Н И
К О Н К У Р С
За попуну слободних радних места подофицира, на одређено и неодређено време, у:

17. механизованом батаљону, место службовања Бачка Топола

 • заменик командира борбеног возила, 3 извршиоца

28. механизованом  батаљону, место службовања Нови Пазар

 • радио-телеграфиста, 1 извршилац
 • заменик командира борбеног возила, 1 извршилац

30. командном батаљону, место службовања Ниш

 • командир извиђачког одељења, 2 извршиоца

31. пешадијском батаљону, место службовања Зајечар

 • командир стрељачког одељења, 1 извршилац

37. механизованом батаљону, место службовања Куршумлија

 • заменик командира борбеног возила, 11 извршиоца

310. инжињеријском батаљону, место службовања Прокупље

 • командир одељења, 2 извршиoца

410. инжињеријском батаљону, место службовања Бујановац

 • командир одељења, 2 извршиоца

41. пешадијском батаљону, место службовања Бујановац

 • командир инжињеријског одељења, 1 извршилац

3. батаљону војне полиције, место службовања Врање

 • војни полицајац, 1 извршилац

Специјалну бригаду, место службовања Панчево

 • радио-телеграфиста, 2 извршиоца

Мешовиту артиљеријску бригаду, место службовања Ниш

 • радио-телеграфиста, 2 извршиоца     

Речну флотилу, место службовања Нови Сад

 • радио-телепринтериста, 1 извршилац
 • телепринтериста-шифрер, 1 извршилац
 • командир одељења везе, 1 извршилац

1. понтонирском батаљону, место службовања Шабац

 • командир амфибијског одељења,  1 извршилац

224. центру за електронска дејства, место службовања Батајница

 • оператер система, 1 извршилац

Централној логистичкој бази, место службовања Београд

 • командир одељења везе, 1 извршилац
 • командир одељења за обезбеђење, 1 извршилац

1. складишном батаљону, место службовања Горњи Милановац

 • командир одељења за обезбеђење, 1 извршилац

1. складишном батаљону, место службовања Боговађа (Лазаревац)

 •  командир одељења за обезбеђење, 1 извршилац

Бригаду везе, место службовања Бујановац

 • техничар заменик, 1 извршилац

Бригаду везе, место службовања Горњи Милановац

 • командир одељења гардијског, 1 извршилац

Бригаду везе, место службовања Београд

 • телефонист-линијаш, 1 извршилац

Гардијски батаљон, место службовања Београд

 • командир одељења гардијског, 2 извршиоца

25. батаљон војне полиције, место службовања Београд

 • војни полицајац, 1 извршилац

Команду за развој Банатске бригаде, место службовања Панчево

 • командир одељења, 1 извршилац

2. центар за обуку, место службовања Ваљево

 • командир одељења, 2 извршиоца

Центар за обуку везе, информатике и ЕД, место службовања Горњи Милановац

 • радио-телепринтерист, 1 извршилац

210. батаљон везе, место службовања Нови Сад

 • радио-релејац, 1 извршилац

210. батаљон везе, место службовања Београд

 •  радио-релејац-возач, 1 извршилац

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити професионални војници држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

А) ОПШТИ УСЛОВИ
 • да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије;
 • да није старији од 35 година ако се прима на одређено време односно 40 година ако се прима на неодређено време;
 • да је успешно завршио оспособљавање за дужност за коју се прима (основни курс за подофицире)

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • да имају најмање средњу стручну спрему,
 • да су у професионалној војној служби у својству професионалног војника најмање 3 године ако се при­ма на одређено време, односно 6 година ако се прима на неодређено време
 • да је током службе повољно оцењиван и да има просек службених оцена у току војне службе најмање „врло добар”;
 • да има препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају;
 • за возаче могу конкурисати лица која имају „Ц” категорију,
 • да испуњавају посебне услове (психо-физичке и безбедносне захтеве) за рад у Гарди, Специјалној бригади и Војној полицији за лица која конкуришу за радна места у тим јединицама.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат, који испуњава услове, доставља попуњен образац молбе за пријем у Војску Србије у својству подофицира Управи за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије, редовним путем преко непосредно претпостављеног старешине.
Уз образац молбе прилаже се:

 • кратка биографија;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • уверење из општинског суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван и кажњаван (не старије од шест месеци);
 • копија дипломе о стеченом образовању (оверену у суду или општини);
 • копија возачке дозволе (оверена у суду или општини), за лица која конкуришу на формацијско место возача;
 • уверење о завршеном оспособљавању на основном курсу за подофицире;
 • потврда надлежног старешине о времену проведеном у служби у својству професионалног војника и просек службених оцена у току службе;
 • налаз, оцену и мишљење о здравственој способности.

Јединице редовним путем молбе кандидата достављају Управи за кадрове (Ј-1) са резултатима безбедносне провере најкасније 30 дана од дана затварања конкурса.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.

Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима која не буду изабрани неће се враћати.

Информације су доступне на сајту Војске Србије www.vs.rs и www.vs.rs/m.