Конкурси и огласи
15.03.2015

Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра и подофицира на неодређено време


ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у професионалну војну службу у својству
официра и подофицира на неодређено време


На основу члана 39. и 40. Закона о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије” бр. 116/07, 88/09 и 101/10др. закон) и на основу члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС” број 112/08 и 34/10) Министарство одбране расписује јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу на неодређено време:

У својству подофицира музичке службе, сви у месту службовања Београд:

 • музичар пикола – 1 извршилац,
 • музичар флаута – 1 извршилац,
 • музичар саксофон баритон – 1 извршилац,
 • музичар тенор – 1 извршилац,
 • музичар хорна 3 – 1 извршилац,

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање, укључујући и лица запослена у Војсци Србије и Министарству одбране.

Општи услови конкурса:
 • да су кандидати држављани Републике Србије,
 • да су здравствено способни за службу у Војсци Србије,
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци,
 • да нису старији од 40 година, и
 • да су одслужили војни рок са оружјем (за кандидате мушког пола).

Посебни услови конкурса:
 • да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије и
 • да су кандидати који су на служби у Војсци Србије и Министарству одбране у току службе повољно оцењивани и да им је просек службених оцена у току службе најмање „врло добар”;
 • да кандидати имају завршено одговарајуће образовање:
  • музичар пикола – завршена средња музичка школа (4. степен стручне спреме) – инструментални одсек (пикола);
  • музичар флаута – завршена средња музичка школа (4. степен стручне спреме) – инструментални одсек (флаута);
  • музичар саксофон баритон – завршена средња музичка школа (4. степен стручне спреме) – инструментални одсек (саксофонбаритон);
  • музичар тенор – завршена средња музичка школа (4. степен стручне спреме) – инструментални одсек (тенор);
  • музичар хорна 3 – завршена средња музичка школа (4. степен стручне спреме) – инструментални одсек (хорна).


НАЧИН КОНКУРИСАЊА


Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати треба да доставе краћу радну биографију и следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма не старији од шест месеци – оригинал или фотокопија оверена у суду или општини),
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци – оригинал или фотокопија оверена у суду или општини),
 • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини),
 • фотокопија радне књижице или неки други доказ о радном искуству,
 • уверење надлежног органа МУПа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старији од шест месеци),
 • уверење о регулисању војне обавезе под оружјем, са назнаком чина у резерви (издаје Регионални центар МО за локалну самоуправу у коме се лице води у евиденцији),
 • оверен и потписан КОЛП прилажу само кандидати који су професионални војници и подофицири или цивилна лица на служби у ВС и МО.


Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошко тестирање и проверу физичке способности. Кандидати који уђу у најужи избор биће позивани на интервју и упућени на лекарски преглед ради оцене способности за пријем у професионалну војну службу и за њих ће бити извршена безбедносна провера.

Предност при избору и пријему имаће кандидати који су резервни подофицири.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање.

Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.

Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:

Генералштаб Војске Србије
Команда Гарде
Гардијска бр. 5, 11 000 Београд
са назнаком „за пријем лица по јавном конкурсу”
(ово у зависности од одлуке ко ће спроводити конкурс)

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”. Све информације везане за конкурс могу се добити на телефоне 011/2064115.