Конкурси и огласи
02.04.2009

КОНКУРС за пријем подофицира у војну полицију Војске Србије


УПРАВА ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
р а с п и с у ј е


К О Н К У Р С
за пријем подофицира у војну полицију Војске Србије


У циљу попуне јединица војне полиције, Управа војне полиције расписује конкурс за пријем подофицира следећим војним поштама:

ВП 3162 Ниш
ВП 2834 Београд
ВП 2281 Београд

Конкурисати могу подофицири из Министарства одбране РС и јединица Војске Србије који испуњавају опште и посебне услове:

а) Општи услови
- да је кандидат држављанин Републике Србије,
- да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора,
- да је здравствено способан за службу у Војсци Србије;
- да се против кандидата не води кривични поступак,

б) Посебни услови
- да кандидат није старији од 30 година;
- да кандидат има радно искуство у Војсци од најмање 3 године;
- да су му две последње службене оцене најмање „врло добар“;
- да је кандидат психофизички здрав и способан за рад у јединицама војне полиције;
- да кандидат добровољно пристаје да ради у војној полицији на територији Србије;

Начин конкурисања:

Кандидати који испуњавају услове Конкурса редовним путем преко команде своје јединице подносе молбе за пријем на рад у јединице војне полиције. Молба се подноси ВП 1120 Београд. Уз молбу се прилажу следећа документа:

- кратка биографија у којој обавезно навести контакт телефон,
- изјаву, оверену од надлежног старешине да добровољно жели да ради у јединицама војне полиције и да прихвата распоред по потреби службе,
- потврда од надлежног суда да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак,
- потврду да се против кандидата не води поступак пред ВДС,
- попуњен Упитник за вршење безбедносне провере,
- мишљење командира чете,
- мишљење органа војне полиције из јединице,
- оверену фотокопију две последње службене оцене,
- картон основних и личних података КОЛП-1 (добија се од персоналног органа из јединице),
- фотокопију војне легитимације,

По пријему молбе кандидати ће бити позивани преко претпостављених команди на тестирање које ће се обавити у Војној пошти 1120 Београд.

Тестирање ће се реализовати у два дана по следећем:
- провера физичке способности,
- психолошко тестирање,
- оцена здравствене способности за рад у јединицама војне полиције,
- тест општег знања.

Непотпуни и некомплетни документи кандидата неће бити разматрани, неће се враћати документа кандидатима који не буду изабрани.

Додатне информације о раду у јединицама војне полиције и потребном профилу подофицира могу се добити на телефон 23-957 и 011/3201-957.

Конкурс је отворен до попуне упражњених формацијских места.