Конкурси и огласи
01.09.2015

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време


Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе (Ј1)

расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем у професионалну војну службу у својству
подофицира на неодређено време, у:

Бригаду везе
1. техничар за информатичку подршку, ВЕС 23211, 1 извршилац

Гарду
2. радиорелејац, ВЕС 21803, 1 извршилац
3. командир одељења стрељачког, ВЕС 21101, 1 извршилац
4. војни полицајац уједно возач, ВЕС 21118, 1 извршилац
5. командир одељења куварског, ВЕС 22401, 1 извршилац

2. бригаду КоВ
6. техничар за муницију и МЕС – руковалац, ВЕС 22141, 1 извршилац

3. бригаду КоВ
7. оператер, ВЕС 22001, 1 извршилац
8. командир одељења стрељачког, ВЕС 21101, 1 извршилац
9. заменик командира б/в, ВЕС 21401, 1 извршилац

Специјалну бригаду
10. диверзант, ВЕС 21133, 1 извршилац
11. противтерориста – возач, ВЕС 21119, 1 извршилац
12. заменик командира – противтерориста, ВЕС 21119, 1 извршилац

Мешовиту артиљеријску бригаду
13. рачунач, ВЕС 21209, 1 извршилац

Речну флотилу
14. моториста, ВЕС 22306, 1 извршилац
15. моториста, ВЕС 22306, 1 извршилац

5. батаљон војне полиције, место службовања Београд
16. војни полицајац. ВЕС 21118, 1 извршилац
17. саобраћајац, ВЕС 22701, 2 извршиоца


21. батаљон везе, место службовања Ниш
18. радиотелеграфиста уједно возач, ВЕС 21802, 1 извршилац
19. радиорелејац уједно возач, ВЕС 21803, 1 извршилац

204. ваздухопловну бригаду, место службовања Батајница
20. техничар за ваздухопловно наоружање, ВЕС 22201, 1 извршилац
21. техничар за авион и мотор, ВЕС 22203, 1 извршилац

250. ваздухопловну бригаду за ПВД
22. оператор уједно возач, ВЕС 21310, 1 извршилац
23. оператор уједно возач, ВЕС 21310, 1 извршилац

Центар за обуку КоВ
24. командир одељења пионирског уједно инструктор, ВЕС 21701, 1 извршилац

Центар за обуку и усавршавање подофицира
25. командир одељења за транспорт уједно возач, ВЕС 22701, 1 извршилац


УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:


а) ОПШТИ УСЛОВИ

- да је пунолетан;
- да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
- да има прописано образовање – најмање средње образовање у трајању од четири године;
- да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
- да није старији од 35 година;
- да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
- да је одслужио војни рок са оружјем.


б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- да је подофицир на одређено време;
- да је оспособљен за обављање одговарајуће војно евиденционе специјалности;
- да у току службе није негативно оцењено и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
- да има препоруку старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
- кандидат који конкурише за формацијска места под редним бројем 4, 11, 17,18, 19, 22,23 и 25 (за возаче) да има дозволу за управљање моторним возилом за „Ц” категорију.НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати треба да Управи за људске ресурсе (Ј1) Генералштаба Војске Србије, редовним путем преко непосредно претпостављеног старешине, доставе краћу биографију, јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише и следећа документа:

- уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини – не старије од шест месеци);
- потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава);
- копија возачке дозволе (оверена у суду или општини) за лица која конкуришу на формацијско место возача (уједно возача).

Конкурсна комисија ће по службеној дужности од јединице у којој је кандидат на служби, прибавити документа из њихових досијеа персоналних података, по следећем:
- извод из матичне књиге рођених;
- дипломе о стеченом образовању;
- потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби и просек службених оцена у току службе;
- препорука старешине на положају команданта батаљона – дивизиона, њему равном или вишем положају;
- мишљење главног подофицира;
- налаз, оцену и мишљење надлежне војнолекарске комисије о здравственој способности за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира;
- безбедносну проверу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата поднесе тужбу.

Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима који не буду изабрани неће се враћати.

Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs, на тел. 011/2063332 или локал 29332.