Конкурси и огласи
16.10.2017

Интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРС


За пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време, у:

 
Бригаду везе
експедитор, ВЕС 21001, 1 извршилац
експедитор, ВЕС 23201, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21803, 3 извршиoцa
радио-релејац, ВЕС 21803, 2 извршиoцa
радио-телепринтерист, ВЕС 21801, 1 извршилац
руковалац, ВЕС 21803, 1 извршилац
телефонист-линијаш, ВЕС 21803, 2 извршиoцa
техничар за информатичку подршку, ВЕС 23211, 1 извршилац
техничар, ВЕС 22130, 1 извршилац
 
Батаљон војне полиције специјалне намене „КОБРЕ“
противтерориста уједно возач, ВЕС 21119, 1 извршилац
противтерориста уједно пратилац, ВЕС 21119, 1 извршилац
 
Гарду
војни полицајац уједно нишанџија, ВЕС 21118, 10 извршиoцa
војни полицајац, ВЕС 21118, 3 извршиoцa
командир одељења уједно вођа смене, ВЕС 22401, 1 извршилац
командир одељења уједно возач, ВЕС 22701, 2 извршиoцa
командир одељења уједно руковалац, ВЕС 22131, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21101, 10 извршиoцa
радио-телепринтерист - шифрер, ВЕС 21813, 1 извршилац
руководилац, ВЕС 21001, 1 извршилац
саобраћајац, ВЕС 22701, 2 извршиoцa
техничар за информатичку подршку уједно возач, ВЕС 23211, 1 извршилац
 
1. бригаду КоВ
командир одељења уједно оператор, ВЕС 21213, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21001, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21101, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21103, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21115, 1 извршилац
командир тенка, ВЕС 21401, 3 извршиoцa
руковалац ТЗИ уједно возач, ВЕС 22116, 1 извршилац
 
2. бригаду КоВ
заменик командира б/в, ВЕС 21401, 2 извршиoцa
командир одељења, ВЕС 21103, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21107, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21115, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21204, 1 извршилац
техничар, ВЕС 22132, 2 извршиoцa
управник интендантског сервиса, ВЕС 22401, 1 извршилац
 
3. бригаду КоВ
заменик командира б/в, ВЕС 21401, 2 извршиoцa
командир одељења, ВЕС 21701, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21749, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21751, 1 извршилац
медицински техничар - лаборант, ВЕС 22509, 1 извршилац
пионир - пиротехничар, ВЕС 21701, 2 извршиoцa
 
4. бригаду КоВ
командир одељења, ВЕС 21103, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21101, 3 извршиoцa
командир тенка, ВЕС 21401, 1 извршилац
заменик командира б/в, ВЕС 21401, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21115, 1 извршилац
заменик командира б/в, ВЕС 21401, 3 извршиoцa
командир одељења - оператор, ВЕС 21213, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 22701, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21751, 1 извршилац
 
Специјалну бригаду
водич службених паса - противтерориста, ВЕС 21119, 1 извршилац
возач уједно падобранац, ВЕС 21135, 3 извршиoцa
диверзант уједно возач, ВЕС 21133, 1 извршилац
диверзант уједно падобранац, ВЕС 21135, 1 извршилац
диверзант, ВЕС 21133, 1 извршилац
заменик командира - противтерориста, ВЕС 21119, 1 извршилац
нишанџија уједно падобранац, ВЕС 21135, 1 извршилац
падобранац, ВЕС 21135, 4 извршиoцa
противтерориста - возач, ВЕС 21119, 1 извршилац
противтерориста - падобранац, ВЕС 21119, 1 извршилац
противтерориста, ВЕС 21119, 1 извршилац
речни диверзант - противтерориста, ВЕС 21134, 1 извршилац
руковалац ВБМ - речни диверзант, ВЕС 21134, 1 извршилац
руковалац, ВЕС 22401, 1 извршилац
снајперист - диверзант, ВЕС 21133, 1 извршилац
снајперист - противтерориста, ВЕС 21119, 1 извршилац
снајперист уједно падобранац, ВЕС 21135, 1 извршилац
 
Мешовиту артиљеријску бригаду
командир одељења, ВЕС 21217, 2 извршиoцa
командир одељења, ВЕС 21238, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21803, 1 извршилац
рачунач, ВЕС 21209, 1 извршилац
 
Речну флотилу
противдиверзантски ронилац, ВЕС 21682, 1 извршилац
командир одељења, ВЕС 21701, 1 извршилац
 
3. батаљон војне полиције
Војни полицајац, ВЕС 21118, 1 извршилац
 
5. батаљон војне полиције
Војни полицајац, ВЕС 21118, 1 извршилац
 
21. батаљон везе
Радио-релејац уједно возач, ВЕС 21803, 1 извршилац
 
204. ваздухопловну бригаду
радио-релејац, ВЕС 21803, 1 извршилац
техничар за авион и мотор, ВЕС 22203, 4 извршиoцa
техничар за ваздухопловно наоружање, ВЕС 22201, 3 извршиoцa
техничар за електро опрему, ВЕС 22205, 2 извршиoцa
техничар за радио-радарску опрему, ВЕС 22209, 2 извршиoцa
 
98. ваздухопловну бригаду
радио-релејац, ВЕС 21803, 1 извршилац
 
250. ваздухопловну бригаду за ПВД
оператер, ВЕС 21331, 2 извршиoцa
оператор система уједно возач, ВЕС 21310, 1 извршилац
послужилац уједно техничар, ВЕС 21332, 1 извршилац
техничар за радио уређаје, ВЕС 22130, 1 извршилац
 
126. бригада ВОЈИН
оператор за обраду података, ВЕС 23802, 1 извршилац
послужилац ЗРНС, ВЕС 21822, 1 извршилац
радио-релејац, ВЕС 21803, 1 извршилац
телефонистa - линијаш, ВЕС 21819, 2 извршиoцa
техничар за рачунаре уједно возач, ВЕС 23802, 1 извршилац
техничар за рачунаре, ВЕС 23802, 2 извршиoцa
техничар, ВЕС 22130, 1 извршилац
 
Командни батаљон Команде за обуку
командир одељења, ВЕС 21101, 1 извршилац
 
1. центар за обуку
командир одељења, ВЕС 21101, 2 извршиoцa
3. центар за обуку
командир одељења, ВЕС 21101, 1 извршилац
медицински техничар, ВЕС 22503, 1 извршилац
 
Центар за обуку КоВ
командир одељења уједно инструктор, ВЕС 21401, 1 извршилац
 
Центар за обуку везе и информатике
телепринтерист, ВЕС 21803, 1 извршилац
 
Центар за обуку и усавршавање подофицира
руковалац, ВЕС 21001, 1 извршилац
 
Команда за развој Београдске бригаде
медицински техничар, ВЕС 22503, 1 извршилац
 
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурс могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:
 
а) ОПШТИ УСЛОВИ
 
да је пунолетан;
да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
да има прописано образовање – средње образовање у трајању од четири године;
да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
да није старији од 35 година живота;
да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
да је одслужио војни рок са оружјем;
 
б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 
да је подофицир на одређено време;
да је оспособљен за обављање одговарајуће војно евиденционе специјалности;
да у током службе није негативно оцењено и да има просек службених оцена најмање ''истиче се'';
да има препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
кандидати који конкуришу за формацијска места под редним бројем 10, 15, 21, 28, 52, 53, 59, 76, 84 и 91 (за возаче) да има дозволу за управљање моторним возилом за ''Ц'' категорију.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаву на конкурс кандидат подноси у матичну јединицу - установу, која је у обавези да пријаву заведе са даном подношења. У пријави, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидат наводи јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише. Уколико кандидат жели да се пријави за више формацијских места, у пријави их наводи редоследом по приоритету жеља.
 
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:
потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно потписана изјава);
попуњен и оверен образац и сагласност за вршење потпуне безбедносне провере (исти тражити у команди јединице-установе у којој се налазе на служби).
 
Команде јединица-установа, уз пријаву кандидата, прибављају и прилажу следећа документа из досијеа персоналних података (ДПП-2) кандидата:
уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених;
диплому о стеченом образовању;
потврду надлежног старешине о периоду обављања дужности подофицира на одређено време, у ком роду, односно служби;
потврду надлежног старешине да ли је негативно оцењиван и просек службених оцена у току службе;
препоруку старешине на положају команданта батаљона-дивизиона, њему равном или вишем положају;
копија возачке дозволе за лица која конкуришу на формацијско место возача (уједно возача);
 
Пријаве кандидата са неопходном документацијом команде јединица-установа службеном поштом достављају Управи за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС, појединачно у затвореној коверти са назнаком "За конкурсну комисију по интерном конкурсу".
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком.
 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на тестирање психолошких капацитета и проверу физичких способности.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени искључује упућивање на даље провере-процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну формацијских места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
провера физичке способности - до 30 бодова (производ коначне оцене и броја 6);
психолошка процена кандидата - до 30 бодова (производ оцене и броја 6);
разговор са кандидатима - до 40 бодова (производ коначне оцене  и броја 8);
 
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности, кандидати са собом обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијскох места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на РАМКО адреси Управе за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС, www.uljr.vs или на локал 290-332.