Конкурси и огласи
01.11.2011

Интерни конкурс за за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира


ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
расписује
ИНТЕРНИ
КОНКУРС
за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време

На основу члана 24. став 1. Уредбе о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник Републике Србије“ бр. 112/08 и 34/10), Генералштаб Војске Србије расписује интерни конкурс за пријем у професионалну војну службу, у својству подофицира на неодређено време, за следеће формацијско место:

• инструктор падобранац у 2. одељењу 2. вода наставног Чете за обуку падобранске 63. падобранског батаљона Специјалне бригаде Копнене војске, ФЧ старијег водника, ФВЕС 21135, ФПГ 19, место службовања Ниш, 1 извршилац.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
Могу конкурисати подофицири на одређено време из Војске Србије и Министарства одбране Републике Србије, који испуњавају следеће опште и посебне услове:

а) Општи услови
– да је кандидат држављанин Републике Србије,
– да је здравствено способан за падобранца, што се утврђује налазом надлежне војнолекарске комисије,
– да има најмање IV степен стручне спреме,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

б) Посебни услови
– да је у војној служби у својству подофицира на одређено време провео најмање шест година,
– да поседује војнопадобранско звање „млађи инструктор падобранства“,
– да обавља падобранску службу,
– да је у падобранској јединици провео најмање шест година,
– да су му последње две службене оцене најмање „врло добар“
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и
– да је на редовној провери обучености испунио прописане норме за Специјалну бригаду.

Начин конкурисања:
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса достављају Управи за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС редовним путем преко команде своје јединице, следећа документа:
– пријаву са биографијом, у којој обавезно навести контакт телефон;
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини),
– уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини),
– доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеној школи или фотокопија оверена у суду или општини),
– уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци,
– препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају
– доказ о војнопадобранском звању,
– оверене копије последње две службене оцене (оверава ВП)
– потврду да је кандидат на редовној провери обучености испунио прописане норме за Специјалну бригаду и
– оверен картон основних и личних података КОЛП-1.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране. Конкурсна документација се неће враћати кандидатима који не буду изабрани.
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
Улица незнаног јунака 38, 11 000 Београд
са назнаком „за пријем лица на конкурс“
Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.
Све информације везане за конкурс могу се добити на тел. 29-436 или 29-319.