Професија војник

Војни службеник

Цивилна лица на служби у Војсци Србије сврставају се у професионалне припаднике Војске и деле се на војне службенике и војне намештенике. Војни службеник је лице чије се радно место састоји од послова из надлежности Војске Србије или с њима повезаних општих правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова док је војни намештеник лице чије се радно место сатоји од пратећих помоћно-техничких послова у Војсци.
 
У Војсци Србије запослен је подједнак број жена и мушкараца цивилних лица. Широк је спектар послова које они обављају од административних, производних, научних, пружања здравствених услуга, све до специфичних, само војној организацији својствених, послова. Тако у Војсци Србије раде цивилна лица кројачи за оправку падобрана, механичари за возила гусеничаре, радиоприслушкивачи, радиогониометристи, телепринтеристи, авиорадарски механичари, метеоролошки техничари, механичари за одржавање летачке опреме, криптосарадници...
 
У Војсци Србије раде и цивилна лица која су наменски школована за послове које обављају и професионална војна лица. Са њима се склапају посебни уговори о једногодишњем и двогодишњем школовању а постоји могућност и да, уколико то желе и за тим постоји потреба, добију чинове и активирају се.
 
Права и обавезе цивилних лица у Војсци произилазе из Закона о Војсци Србије и подзаконских аката, а за питања која њима нису регулисана, примењује се Закон о раду Републике Србије и Општи колективни уговор. Цивилна лица на служби у Војсци која имају IV, односно VI или VII степен стручне спреме, дужни су да имају положене посебне државне стручне испите за рад у Војсци Србије.
 
Бити цивилно лице у Војсци подразумева рад у институцији која је строго хијерархијски устројена, али се, и поред тога, од запослених тражи значајна доза самосталног рада. Ипак, оно што је најзначајније, како је послодавац професионалног припадника Војске Србије Република Србија, а имајући у виду специфичне послове које обављају, од цивилних лица у Војсци пре свега се очекује одговорност и пожртвованост у раду.