Подношење захтева за издавање одобрења за снимање из ваздуха

Одобрење за снимање територије Републике Србије из ваздуха, у име Министарства одбране издаје Здружена оперативна команда Генералштаба Војске Србије.

1_Avion.jpg

Поступак за подношење захтева за издавање одобрења за снимање територије Републике Србије из ваздуха


Одобрење за снимање територије Републике Србије из ваздуха, у име Министарства одбране издаје Здружена оперативна команда Генералштаба Војске Србије. 

1. ЗАКОНСКИ ОКВИР


А) Снимање територије Републике Србије из ваздуха регулисано је:

 • Законом о одбрани (Службени гласник РС бр. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и
 • Уредбом о поступку за издавање одобрења за снимање територије СРЈ и за издавање картографских и других публикација (Службени лист СРЈ бр. 54/94 и Службени гласник РС бр. 72/09).

Поред наведених прописа, одобрење се издаје и на основу:

 • Одлуке о одређивању података који се не смеју уносити у картографске и друге публикације (Службени гласник РС бр. 50/16),
 • Одлуке о одређивању  војних и других објеката и рејона који су забрањени за осматрање, снимање и приступ и о мерама за њихову заштиту (Службени лист СРЈ бр. 11/96 и Службени лист СЦГ бр. 42/2005),
 • Правилника о беспилотним ваздухопловима (Службени гласник РС бр. 108/15),
 • Наредбе о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd (Службени гласник РС бр. 47/2016 и 48/2016-исправка) и
 • Закона о републичким административним таксама (Службени гласник РС бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-други закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин. изн., 65/2013-други закон, 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин. изн., 61/2017-усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018-испр.

Б) Снимање из ваздуха, у складу са чланом 2. Уредбе о поступку за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије СРЈ и за издавање картографских и других публикација (у даљем тексту Уредба), може се одобрити државним институцијама, предузећима или другим правним лицим регистрованим у Републици Србији.

Физичка лица држављани Републике Србије могу подносити захтев за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије Републике Србије искључиво преко правних лица која су регистрована у Републици Србији.

Физичка лица која нису држављани Републике Србије захтев за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије Републике Србије могу подносити искључиво преко правних лица која су регистрована у Републици Србији.

Захтев за издавање одобрења за снимање територије Републике Србије из ваздуха се подноси 30 дана пре датума реализације снимања.

2. ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ СНИМАЊА ИЗ ВАЗДУХА


Захтев за снимање територије Републике Србије из ваздуха подноси се писаним актом или електронским путем на адресе дате у тачки 3.

Захтев за одобрење снимања из ваздуха територије Републике Србије треба да садржи следеће (члан 3. Уредбе):

 • назив и адресу подносиоца захтева,
 • прецизно означена подручја или појединачне објекте који ће се снимати из ваздуха (ако се текстом не може тачно дефинисати подручје, односно објекат, прилаже се одговарајућа карта или план на којима се та подручја или објекти јасно означавају),
 • податке за чије и какве потребе ће се снимати из ваздуха,
 • податке о врсти, размеру и времену (периоду) снимања,
 • податке о предузећу, другом правном лицу или државном органу који ће снимати, развијати филмове, израдити и умножавати аерофото-снимке,
 • податке о предузећу, другом правном лицу или државном органу који ће чувати, негативе, аерофото-снимке и други фото-материјал (дигитални запис).

У зависности од врсте снимања и конкретног захтева, подносиоцу захтева могу се тражити и додатни подаци у складу са законском регулативом на основу које се издаје одобрење за снимање територије Републике Србије из ваздуха.

Поднети захтев мора бити потписан и оверен од стране подносиоца захтева (правног лица).

Уз захтев за снимање из ваздуха, подносилац захтева прилаже оригинални доказ о плаћеној републичкој административној такси или доказ да је ослобођен плаћања такси на основу члана 18. Закона о републичким административним таксама. 

Износ такси:

 • за Захтев за издавање одобрења за снимање из ваздушног простора, према тарифном броју 1 и 
 • за Одобрење снимања из ваздушног простора, према тарифном броју 211.

Таксе се уплаћују на рачун број 840-742221843-57 и оне представљају приход буџета Републике Србије. Позив на број на уплатницама се попуњава у зависности од општине у којој се таксе уплаћују (седиште подносиоца захтева).

2.1.  Уколико се снимање из ваздуха реализује авионом или хеликоптером, осим података наведених у тачки 2, у захтеву је потребно навести и:

 • податке о врсти средства којим се снима,
 • тип и регистрацију ваздухоплова, 
 • податке о власнику и седишту власника ваздухоплова (место, држава, адреса, контакт подаци),
 • списак лица којима ће бити доступан материјал и лица која ће обрађивати материјал, 

Уз захтев је потребно приложити и следећа документа:

 • уверење о оспособљености за обављање јавног ваздушног саобраћаја (АОС Operator Certificate), односно одговарајући документ издат од стране надлежног органа за ваздухопловни саобраћај којим се потврђује овлашћење и оспособљеност за обављање наведене ваздухопловне делатности,
 • уверење о осигурању за наведени ваздухоплов,
 • уверење о пловидбености за наведени ваздухоплов,
 • копије личних докумената лица која ће вршити снимање (посада ваздухоплова).

2.2.  Уколико се снимања из ваздуха реализује беспилотним ваздухопловом, поред података наведених у тачки 2, у захтеву је потребно навести и:

 • податке о врсти средства са којим се снима,
 • податке о власнику и седишту власника ваздухоплова (место, држава, адреса, контакт подаци),
 • списак лица којима ће бити доступан материјал и лица која ће обрађивати материјал, 

Уз захтев је потребно приложити и следећа документа:

 • потврду о евиденцији (за беспилотни ваздухоплов), издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,
 • потврду (уверење) о оспособљености оператера за управљање беспилотним ваздухопловом, издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,
 • изјаву о оспособљености за обављање планираних активности у привредне сврхе, издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,
 • одобрење власника или корисника објекта који се снима (или захтев за реализацију снимања сопственог објекта, уговор и слично).
 
Друга неопходна решења приликом снимања из ваздуха беспилотним ваздухопловом

Осим захтева за одобрење снимања из ваздуха беспилотним ваздухопловом, потребно је Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије доставити и захтев за одобрење летења беспилотним ваздухопловом (у складу са чланом 8. став 2 Правилника о беспилотним ваздухопловима). Решење за одобрење летења које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је неопходно за издавање одобрења за снимање из ваздуха. 

Након добијања решења за одобрење летења – од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и одобрења за снимање из ваздуха – од стране Министарства одбране, подносилац захтева је дужан да ступи у контакт са Контролом летења Србије и Црне Горе, којој подноси захтев за алокацију ваздушног простора.

У случају снимања из ваздуха од стране оператера – страног држављанина беспилотним ваздухопловом регистрованим у страној држави, потребно је обезбедити да Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (на основу члана 17. Правилника о беспилотним ваздухопловима), прихвати одговарајући сертификат о оспособљености за управљање беспилотним ваздухопловом који је оператеру издао надлежни орган стране државе.

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА


Захтев за одобрење снимања територије Републике Србије из ваздуха се подноси:

Поштанском пошиљком на адресу:

Министарство одбране
Оперативни центар система одбране
Незнаног јунака број 38
11105 Београд или

Електронским путем (скенирани захтев у .PDF или .JPG формату) на имејл адресу ocso.osb@vs.rs

Особе за контакт:

Потпуковник Игор Дивић
Мајор Саша Денић

Телефони: 011/2063-850, 011/2063-870 или 011/2063-903,
Телефакс: 011/2063-418.
Имејл: ocso.osb@vs.rs