Систем ППБИ

Планирање, програмирање, буџетирање и извршење (ППБИ) је систем за управљање ресурсима одбране у функцији развоја система одбране и изградње способности за извршавање мисија и задатака.

Оригинални концепт система планирања, програмирања и буџетирања је настао 1962. године у САД. У току 1973. године додавањем фазе извршења створен је процес планирања, програмирања, буџетирања и извршења који обухвата широк спектар активности подршке процесу доношења одлука о расподели ресурса.

Седамдесетих година XX века у тадашњој ЈНА постојао је систем планирања, програмирања и буџетирања потреба и расхода одбране. Данас се систем ППБИ, прилагођен конкретним условима, примењује у готово свим западним земљама и земљама у окружењу. 

Основна сврха увођења система ППБИ у Министарство одбране и Војску Србије је обезбеђење рационалног управљања ресурсима ради одржавања и изградње способности Министарства и Војске за остваривање циљева одбране Републике Србије.

Процес ППБИ


Почетна фаза процеса ППБИ је фаза планирања. ППБИ је претежно оријентисано на средњорочно планирање. То је стални управљачки процес одређивања циљева система одбране и начина за њихово достизање. Ова фаза се заснива на дугорочним студијама и анализама, и треба да одговори на питање које су то потребне способности које треба изградити да би се реализовали циљеви дефинисани у стратегијским документима.

Програмирање је најсложенија фаза процеса ППБИ. То је цикличан и итеративан процес којим се планови преводе у програме за одређени временски период у оквирима расположивих ресурса, а ради достизања утврђених циљева. Програмирање обухвата низ активности и има за циљ конкретизацију односно разраду планова како би се омогућила њихова оперативна реализација у одређеном временском периоду. Оно се заснива на анализи расположивих новчаних средстава, с обзиром да је реализација планова у директној вези са доступним средствима.

Буџетирање је процес исказивања финаснијских средстава по врстама расхода и наменама потребних за реализацију планова и програма. Прецизно одређивање средстава по програмима за фискалну годину треба да одговори на питање колики износ средстава и у којем периоду се треба доделити да би се реализовали постављени задаци.

Извршење је стални процес спровођења планова и програма и преузимања корективних мера ради достизања утврђених циљева.