Јавни конкурс за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у Копнену војску

Четвртак, 1.4.2021 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

 
I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места
 
КОПНЕНА ВОЈСКА
 
У ВП 1414 Нови Сад
 
1. руковалац парних котлова са АТК ВП, КВ, 1 извршилац;
2. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац;
3. руковалац парних котлова са АТК, ВКВ, 2 извршиоца;
4. руковалац парних котлова са АТК – ложач, КВ, 2 извршиоца;
5. возач, ВКВ, 2 извршиоца;
6. кувар – вођа смене, ВКВ, 1 извршилац;
7. електроинсталатер, ВКВ, 1 извршилац;
8. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 2 извршиоца;
9. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац;
10. месар, ВКВ, 1 извршилац;
11. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац и
12. руковалац, ССС, 1 извршилац.
 
У ВП 3720 Краљево
 
13. командир одељења – лекар, ВСС, 1 извршилац;
14. лекар, ВСС, 2 извршиoца;
15. управник сервиса термоенергетике, С1С, 1 извршилац и
16. командир одељења, ВШС, 1 извршилац.
 
У ВП 4666 Ниш
 
17. возач аутобуса, ВКВ, 1 извршилац;
18. инсталатер водовода и канализације, ВКВ, 1 извршилац;
19. електроинсталатер – возач, ВКВ, 1 извршилац;
20. металофарбар, КВ, 1 извршилац;
21. руководилац радова – возач, ССС, 1 извршилац;
22. молер – фарбар, ВКВ, 1 извршилац;
23. грађевински бравар – заваривач, ВКВ, 1 извршилац;
24. монтер централног грејања – заваривач, КВ, 1 извршилац;
25. возач, ВКВ, 1 извршилац;
26. погонски електричар, ВКВ, 1 извршилац;
27. столар, КВ, 1 извршилац и
28. руковалац радова – референт, С1С, 1 извршилац.
 
У ВП 4976 Врање
 
29. електромеханичар за возила точкаше, НО 4К24Ђ, 1 извршилац;
30. механичар за оптоелектронска средства, НО 5К37Г, 1 извршилац;
31. монтер централног грејања – заваривач, НО 4Ђ51Ђ, 1 извршилац;
32. молер – фарбар, НО 5Ђ35Г, 1 извршилац;
33. зидар – фасадер, НО 5Ђ32Г, 1 извршилац;
34. грађевински столар, НО 5Ђ36Г, 1 извршилац;
35. механичар за хидраулику и пнеуматику, КВ, 1 извршилац;
36. механичар за електронска, АБХО и инжињер. средства, ВКВ, 1 извршилац;
37. механичар за радарске уређаје у јединицама КоВ, ВКВ, 1 извршилац и
38. електромеханичар за аутоматику и електронику – возач, ВКВ, 1 извршилац.
 
У ВП 3987 Ниш
 
39. механичар за артиљеријско наоружање–возач, КВ, 1 извршилац;
40. механичар за возила точкаше–возач, КВ, 1 извршилац;
41. механичар за климе и расхладне уређаје, ВКВ, 1 извршилац;
42. инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац;
43. механичар за оптичке инструменте и нишанске справе, КВ, 1 извршилац;
44. механичар за артиљеријско наоружање–возач, ВКВ, 1 извршилац и
45. механичар за оптоелектронска средства, КВ, 1 извршилац.
 
У ВП 2827 Нови Сад
 
46. електромеханичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац;
47. стоматолошки техничар, ССС, 1 извршилац;
48. лабораторијски техничар, ССС, 1 извршилац;
49. бродски једрар – ужар – тапетар, ВКВ 1 извршилац и
50. бродски столар, ВКВ 1 извршилац.
 
У ВП 2325 Чачак
 
51. механичар за артиљеријско наоружање, КВ, 2 извршиоца;
52. пословођа, С1С, 1 извршилац;
53. механичар за артиљеријско наоружање, КВ, 2 извршиоца;
54. механичар за возила гусеничаре, ССС, 2 извршиоца;
55. механичар за пешадијско наоружање, ВКВ, 2 извршиоца;
56. механичар за ПП средства и судове под притиском, КВ, 4 извршиоца;
57. механичар за возила точкаше, КВ, 3 извршиоца;
58. технолог за електронска средства, С2С, 2 извршиоца;
59. технолог за електронска средства, С1С, 1 извршилац;
60. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 1 извршилац;
61. пословођа, С2С, 1 извршилац;
62. дефектатор, С1С, 1 извршилац;
63. електромеханичар за аутоматику и електронику, ССС, 2 извршиоца;
64. механичар за КзУ, ССС, 2 извршиоца;
65. чувар – противпожарац, ССС, 1 извршилац;
66. технолог – контролор квалитета, С2С, 1 извршилац;
67. пословођа – технолог, С2С, 1 извршилац и
68. механичар за возила гусеничаре, ССС, 1 извршилац.
 
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:

Радно место под редним бројевима 1, 2, 3, 4:
 • завршена средња школа машинске струке (III) степен, КВ;
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 3:
 • завршена средња школа машинске струке и положен специјалистички испит за ВКВ мајстора смер термоенергетски;
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 5:
 • завршена средња школа саобраћајне струке;
 • положен специјалистички испит за возача – специјалиста ВКВ;
 • поседовање возачке дозволе „Б”, „Ц”, „Е” категорије.
Радно место под редним бројем 6:
 • завршена средња угоститељска школа, кувар положен специјалистички испит за кувар – специјалиста ВКВ.
Радно место под редним бројем 7:
 • завршена средња школа електротехничке струке.
Радно место под редним бројем 8:
 • завршена средња школа машинске струке, положен специјалистички испит ауто-механичара – специјалиста ВКВ;
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место под редним бројевима 9 и 11:
 • завршена средња техничка школа за КВ радника, занимање инсталатер водовода и канализације.
Радно место под редним бројем 10:
 • завршена средња школа угоститељске струке, положен специјалистички испит за месара – специјалиста ВКВ.
Радно место под редним бројем 12:
 • завршена средња школа, четврти степен, грађевинске струке, ССС.
 Радно место под редним бројем 13:
 • завршен медицински факултет и специјализација из области радиологије.
 Радно место под редним бројем 14:
 • завршен Медицински факултет и специјализација из области опште медицине.
Радно место под редним бројем 15:
 • основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжењерства, област термотехника.
Радно место под редним бројем 16:
 • завршена виша грађевинска школа смер високоградња.
Радно место под редним бројем 17:
 • завршена средња саобраћајна школа, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација, поседовање возачке дозволе „Д” категорије.
 Радно место под редним бројем 18:
 • завршена средња грађевинска школа, образовни профил водоинсталатер, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.
 Радно место под редним бројем 19:
 • завршена средња електротехничка школа, образовни профил електроинсталатер, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација, поседевање возачке дозволе „Ц” категорије.
 Радно место под редним бројем 20:
 • завршена средња школа за занимања металске струке у трајању од три године (КВ), образовни профил металофарбар.
 Радно место под редним бројем 21:
 • завршена средња грађевинска школа у трајању од четири године, (ССС), поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
 Радно место под редним бројем 22:
 • завршена средња грађевинска школа, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.
 Радно место под редним бројем 23:
 • завршена средња школа машинске струке, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.
 Радно место под редним бројем 24:
 • завршена средња школа машинске струке у трајању од три године (КВ), образовни профил монтер (инсталатер) централног грејања.
 Радно место под редним бројем 25:
 • завршена средња саобраћајна школа, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација, поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
 Радно место под редним бројем 26:
 • завршена средња електротехничка школа, образовни профил електроенергетичар (електричар), поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.
 Радно место под редним бројем 27:
 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил столар.
Радно место под редним бројем 28:
 • завршене основне струковне студије у трајању од три године грађевинске струке, образовни профил грађевински инжењер.
Радно место под редним бројем 29:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање ауто-електричар;
 • положен специјалистички испит ауто-електричар – специјалиста (ВКВ).
Радно место под редним бројем 30:
 • завршена средња школа у трајању од три године, занимање механичар оптике (КВ).
Радно место под редним бројем 31:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање – механичар термоенергетских постројења;
 • положен специјалистички испит машинске струке или механичар термоенергетских постројења – специјалиста (ВКВ).
Радно место под редним бројем 32:
 • завршена средња школа у трајању од три године, занимање молер (КВ).
Радно место под редним бројем 33:
 • завршено средње образовање у трајању од три године, занимање зидар – фасадер (КВ).
Радно место под редним бројем 34:
 • завршено средње образовање у трајању од најмање три године, занимање столар или техничар за финалну обраду дрвета (КВ).
Радно место под редним бројем 35:
 • завршено средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике (КВ).
Радно место под редним бројем 36:
 • завршено средње образовање у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему.
Радно место под редним бројем 37:
 • завршено средње образовање у трајању од четири године, образовни профил мехатроничар за радарске системе.
Радно место под редним бројем 38:
 • завршено средње образовање у трајању од четири године, образовни профил – електротехничар аутоматике;
 • положен специјалистички испит из електроструке или електротехничар аутоматике – специјалиста.
Радно место под редним бројем 39:
 • средња школа у трајању од три или четири године, образовни профил механичар оружар;
 • возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 40:
 • средња школа у трајању од три године, образовни профил ауто-механичар;
 • возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 41:
 • средња школа у трајању од три или четири године, образовни профил механичар грејне и расхладне технике;
 • положен специјалистички испит – специјалиста ВКВ.
Радно место под редним бројем 42:
 • средња школа у трајању од три или четири године из грађевине или водоводних и канализационих инсталација, образовни профил хидрограђевинар.
Радно место под редним бројем 43:
 • средња школа у трајању од три или четири године, образовни профил механичар оптике или оптичар.
Радно место под редним бројем 44:
 • средња школа у трајању од три или четири године, образовни профил механичар оружар;
 • возачка дозвола „Ц” категорије;
 • положен специјалистички испит – специјалиста ВКВ.
Радно место под редним бројем 45:
 • средња школа у трајању од три или четири године, образовни профил електротехничар аутоматике.
Радно место под редним бројем 46:
 • завршена средња школа, смер машински, занимање електромеханичар за возила –специјалиста ВКВ.
Радно место под редним бројем 47:
 • завршена средња медицинска школа, смер стоматолошки и звање стоматолошки техничар.
Радно место под редним бројем 48:
 • завршена средња медицинска школа, звање лабораторијски техничар.
Радно место под редним бројем 49:
 • завршена средња школа, положен специјалистички испит са звањем тапетар – декоратер специјалиста.
Радно место под редним бројем 50:
 • завршена средња школа, положен специјалистички испит школе за шумарство и обраду дрвета – ВКВ са звањем столар специјалиста.
Радно место под редним бројем 51:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине.
Радно место под редним бројем 52:
 • завршена виша машинска школа или основне академске студије у трајању од три године или основне струковне студије, смер производно машинство.
Радно место под редним бројем 53:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине.
Радно место под редним бројем 54:
 • завршена средња школа у четворогодишњем трајању, занимања механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, ауто-механичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место под редним бројем 55:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању и положен специјалистички испит занимања механичар – оружар специјалиста, механичар за стрељачко или пешадијско наоружање специјалиста, оружар-специјалиста, машинбравар-специјалиста, механичар за одржавање машина-специјалиста или механичар за алатне машине – специјалиста.
Радно место под редним бројем 56:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, машинског смера.
Радно место под редним бројем 57:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимања механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, ауто-механичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место под редним бројем 58:
 • завршене мастер академске студије специјалности електротехника-електроника (телекомуникације и информационе технологије, електроника, електронске компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место под редним бројем 59:
 • завршене основне академске студије у трајању од три године или основне струковне студије, специјалности електротехника-електроника (аутоматика, управљање системима, сигнали и системи, електроника и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место под редним бројем 60:
 • завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар телекомуникација, електронике или аутоматике.
 Радно место под редним бројем 61:
 • завршене мастер академске студије или основне академске студије у четворогодишњем трајању, специјалности електротехника-електроника (телекомуникације и информационе технологије, електроника, електронске компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место под редним бројем 62:
 • завршене основне академске студије у трајању од три године или основне струковне студије, специјалности електротехника-електроника (телекомуникације и информационе технологије, електроника, електронске компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место под редним бројем 63:
 • завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар  електронике или аутоматике.
Радно место под редним бројем 64:
 • завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар телекомуникација, електронике или аутоматике.
Радно место под редним бројем 65:
 • завршена средња школа у четворогодишњем трајању;
 • одслужен војни рок са оружјем.
Радно место на редном броју 66:
 • завршен Технолошки или Металуршки факултет.
Радно место на редном броју 67:
 • завршен Машински факултет или основне академске студије у трајању од четири године или специјалистичке струковне студије, смер машински.
Радно место на редном броју 68:
 • завршена средња школа у четворогодишњем трајању, занимања механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, ауто-механичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
 
II. Изборни поступак:

У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствена процена и
 • безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
III. Место рада:
 • радно место 3, 4, 5, 8, 10, 49 и 50: Нови Сад;
 • радно место 2 и 9: Сремска Митровица;
 • радно место 1, 6, 7, 11 и 12: Панчево;
 • радно место 13 и 14: Краљево;
 • радно место 15: Рашка;
 • радно место 16: Пожега;
 • радно место 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45: Ниш;
 • радно место 28: Прокупље;
 • радно место 29, 30, 31, 32, 33 и 34: Бујановац;
 • радно место 35, 36, 37 и 38: Врање;
 • радно место 46, 47 и 48: Шабац и
 • радно место 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68: Чачак.
 
IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

ВП 1414 Нови Сад, Јовица Ђорђевић, тел. 021/4835-016;
ВП 3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел. 036/308-037;
ВП 4666 Ниш, Жељко Гајевић, тел. 018/508-554;
ВП 4976 Врање, Драган Николић, тел. 017/414-102, локал 051;
ВП 3987 Ниш, Ивица Трајковић, тел. 018/508-036;
ВП 2827 Нови Сад, Жељко Скокић, тел. 021/4835-441 и
ВП 2325 Чачак, Љиљана Савковић, тел. 032/372-666, локал 14-250.
 
VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Поштом на адресу Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс”:
ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад;
ВП 3720 Краљево, IV Црногорска бб, Рибница 36000 Краљево;
ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш;
ВП 4976 Врање, Пролетерских бригада бб, 17500 Врање;
ВП 3987 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш;
ВП 2827 Нови Сад, 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад и
ВП 2325 Чачак, Др Драгише Мишовића бр. 167, 32000 Чачак.
 
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 1. за радна места под редним бројем 1, 2, 4, 9, 11, 12, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 63, 64, 65 и 68 потребно је доставити оригинал или оверене фотокопије диплома којим се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе;
 2. за радна места под редним бројем 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 41, 44, 46, 49, 50 и 55 потребно је доставити документацију како је дефинисано тачком 1 и оригинал или оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту за ВКВ мајстора;
 3. за формацијско место под редним бројем 13 и 14 потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе завршеног медицинског факултета и оригинал или оверено уверење о специјализацији;
 4. за формацијско место под редним бројем 15, 16, 28, 52, 59 и 62 потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује виша стручна спрема, односно завршене основне струковне студије у трајању од три године;
 5. за формацијско место под редним бројем 5, 8, 17, 19, 21, 25, 38, 39, 40 и 44 потребно је доставити оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе;
 6. за формацијско место под редним бројем 58, 61, 66 и 67 потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе завршеног факултета у трајању од четири године (240 ЕСПБ) бодова или оригинал или оверено уверење о дипломирању;
 7. За радно место под бројем 1, 2, 3 и 4 потребно је доставити сертификат о стручној оспособљености за рад на радном месту руковалац парних котлова са аутоматском командом.
 8. За радно место под бројем 65 потребно је доставити потврду о регулисању војног рока са оружјем који је издао надлежни орган или оверену фотокопију војничке књижице.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести