Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у Гарду Војске Србије

Четвртак, 1.4.2021 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
 
I Назив установе Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места
 
Гарда
 
 1. Радна местa којa се попуњавajу:
 2. шумар – ловочувар, ССС, 1 извршилац;
 3. шумар – чувар шуме, ССС, 1 извршилац;
 4. помоћни радник, ПКВ, 1 извршилац;
 5. помоћни радник, ПКВ, 1 извршилац.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
Радно место под редним бројем 1:
 • 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
 Радно место под редним бројем 2:
 • 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
 Радно место под редним бројем 3:
 • завршен 1. и 2. разред средње школе.
 Радно место под редним бројем 4:
 • завршен 1. и 2. разред средње школе.

II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије jaвним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19 и 20/20), а који обухватају:
за сва радна места биће спроведене следеће активности: 
 • просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова),
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова),
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
 • медицинско-здравствена процена,
 • безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље психолошку процену губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
Место рада:
 • с. Добановци, Београд: за радна места под редним бројем 1 и 2;
 • Београд: за радна места под редним бројем 3 и 4.
 
III. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
Тридесет (30) дана и почиње да тече од наредног дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана” и на веб-сајту Министарства одбране, односно Војске Србије.
 
IV. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Вера Рајковић, телефон 011/2064-374.
 
V. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу ВП 4795 Београд, ул. Јована Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4795 Београд, Београд.
 
VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, назив и редни број радног места на које се конкурише. Кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 • оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије укупно остварен број бодова увећава се за 5%.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту Министарства одбране или Војске Србије. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране или Војсци Србије ако се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради или решење да је нераспоређено.

Повезане вести