Јавни конкурс за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у Команду за обуку

Четвртак, 1.4.2021 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време
 
I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места
 
Команда за обуку
 
Радна места која се попуњавају: 

у Команди за развој Банатске бригаде Команде за обуку, место службовања Зрењанин:

1. кувар, КВ, (1) један извршилац;
2. зидар-фасадер, ВКВ, (1) један извршилац;
3. руковалац парних котлова са АТК ВП, КВ, (1) један извршилац;
4. монтер централног грејања – заваривач, КВ, (1) један извршилац;
5. електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, (1) један извршилац;
6. механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ;
7. командир вода – референт, С1С, (1) један извршилац;
8. управник сервиса термоенергетика, С1С (1) један извршилац.
 
у 2. центру за обуку Команде за обуку, место службовања Ваљево:

9. монтер централног грејања – заваривач, КВ, (1) један извршилац;
10. електромеханичар за возила точкаше, уједно електромеханичар за изворе струје и елек. агрегате, ВКВ, (1) један извршилац;
11. електроинсталатер, ВКВ, (1) један извршилац;
12. зидар-фасадер, КВ, (1) један извршилац;
13. грађевински бравар – заваривач, КВ, (1) један извршилац.
 
у Центру за обуку везе и информатике Команде за обуку, место службовања Горњи Милановац:

14. командир одељења – руководилац радова, ССС, (1) један извршилац.
 
у Команди за развој Тимочке бригаде Команде за обуку, место службовања Зајечар:

15. помоћни радник, ПКВ, (1) један извршилац.
 
у Центру за обуку КоВ Команде за обуку, место службовања Пожаревац:

16. референт за правне послове, С2С, (1) један извршилац.
 
У Центру за обуку логистике Команде за обуку, место службовања Крушевац:

17. деловођа-оператер, ССС, (1) један извршилац;
18. механичар за пешадијско наоружање – инструктор, ССС, (1) један извршилац;
19. технолог за електронска средства – инструктор, С2С, (1) један извршилац;
20. механичар за оптоелектронска средства – инструктор, ССС, (1) један извршилац;
21. берберин-инструктор, ССС, (1) један извршилац и
22. механичар за возила точкаше, ССС, (1) један извршилац.
 
у Команди за развој Расинске бригаде Команде за обуку, место службовања Крушевац:

23. командир одељења – руковалац парних котлова са АТК, ССС, (1) један извршилац;
24. погонски електричар, ВКВ, (1) један извршилац;
25. грађевински столар, КВ, (1) један извршилац;
26. монтер централног грејања уједно заваривач, ВКВ, (1) један извршилац и
27. механичар за инжињеријске маш. и прикљ. уређаје, КВ, (1) један извршилац.
 

Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:

Радно место под редним бројем 1:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – смер кувар или школа за КВ радника кувара.
Радно место под редним бројем 2:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер зидар-фасадер или школа за ВКВ радника зидара-фасадера.
Радно место под редним бројем 3:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – смер машински или школа за КВ раднике, смер машински,
 • стручна оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП.
Радно место под редним бројем 4:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – смер механичар термоенергетских постројења, или 3. степен стручне спреме – машинске струке,
 • да поседује одговарујући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтера централног грејања – заваривача, или школа за КВ раднике – монтер централног грејања – заваривач.
Радно место под редним бројем 5:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер електромеханичар за машине и опрему.
Радно место под редним бројем 6:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер механичар за радио-уређаје или школа за ВКВ радника механичара за радио-уређаје.
Радно место под редним бројем 7:
 • да кандидат има завршен 6. степен стручне спреме – смер грађевински или С1С смер грађевински.
Радно место под редним бројем 8:
 • да кандидат има 6. степен стручне спреме, смер машински – термотехника или С1С из машинског инжењерства, област термотехника.
Радно место под редним бројем 9:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – машинске струке и да поседује одговарујући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтера централног грејања – заваривача или школа за КВ раднике, монтер централног грејања – заваривач.
Радно место под редним бројем 10:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер ауто-електричара или смера електромеханичар за машине и опрему.
Радно место под редним бројем 11:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, средња електротехничка школа – смер електроинсталатер.
Радно место под редним бројем 12:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме грађевинске школе.
Радно место под редним бројем 13:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме техничке школе – смер бравар-заваривач или школа за КВ раднике бравар-заваривач.
Радно место под редним бројем 14:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – смер грађевинске струке.
Радно место под редним бројем 15:
 • да кандидат има завршену основну школу.
Радно место под редним бројем 16:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године С2С – смер правни.
Радно место под редним бројем 17:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – образовни профил економски техничар или биротехничар или пословни администратор.
Радно место под редним бројем 18:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – образовни профил механичар-оружар и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место под редним бројем 19:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област енергетика.
Радно место под редним бројем 20:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – образовни профил механичар оптике и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место под редним бројем 21:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – образовни профил фризер и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место под редним бројем 22:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – образовни профил ауто-механичар и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место под редним бројем 23:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – средња школа машинске или електротехничке струке и положен испит за руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место под редним бројем 24:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, завршена средња школа машинске или електротехничке струке и положен специјалистички испит за ВКВ звање или образовни профил механичар термоенергетских постројења и положен специјалистички испит за ВКВ звање.
Радно место под редним бројем 25:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, образовни профил столар, односно завршена школа за КВ раднике, образовног профила грађевински столар или столар.    
Радно место под редним бројем 26:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер механичар термоенергетских постројења, или 5. степен стручне спреме – машинске струке,
 • да поседује одговарујући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтера централног грејања – заваривача, или школа за ВКВ раднике – монтер централног грејања – заваривач.
Радно место на редном броју 27:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, односно завршену средњу школу за образовни профил ауто-механичар,
 • да кандидат има одговарајућу стручну оспособљеност за механичара за инжињеријске или грађевинске машине у јединицама или установама МО и ВС или у другим образовним установама Републике Србије.
 
II. Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова) ;
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско здравствена процена и
 • безбедносна провера.
 Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
III. Место рада:
 • за радна места на редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: Зрењанин;
 • за радна места на редним бројевима 9, 10, 11, 12 и 13: Ваљево;
 • за раднo местo на реднoм броју 14: Горњи Милановац;
 • за радно место на редном броју 15: Зајечар;
 • за радно место на редном броју 16: Пожаревац;
 • за раднo местo на реднoм броју 17, 18, 19, 20, 21: Крушевац;
 • за раднo местo на реднoм броју 22: Краљево;
 • за раднo местo на реднoм броју 23, 24, 25, 26, 27: Крушевац.
 
IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 • за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Бошко Тарбук, потпоручник, телефон 021/4835-723.
 • за радна места под редним бројевима 9, 10, 11, 12 и 13 Никола Вукадиновић, капетан, телефон 014/296-017 и мобилни 064/20-78-206.
 • за радно место под редним бројем 14 Света Спасојевић, мајор, и Зорица Радосављевић, војни службеник, телефон 032/713-290, локал 49-637 и 49-533.
 • за радно место под редним бројем 15 Маријан Стаменковић, мајор, и Игор Стефановић, заставник, телефон 019/426-388.
 • за радно место под редним бројем 16 Владислав Ђорђевић, потпуковник, и Јелена Ћузић, капетан, телефон 012/222-333, лок 49-101.
 • за радна места под редним бројевима 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Марковић Небојша, мајор, телефон 037/416-048 и 037/416-070.
 • за радна места под редним бројевима 23, 24, 25, 26 и 27 Александар Томић, мајор, телефон 037/416-016.
 
VI. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

 • За радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: поштом на адресу ВП 3160 Зрењанин, ул. Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3160 Зрењанин, ул. Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин.
 • За радна места под редним бројевима 9, 10, 11, 12 и 13: поштом на адресу ВП 9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, Ваљево.
 • За радно место под редним бројем 14.: поштом на адресу ВП 2143 Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 59, 32300 Горњи Милановац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 2143 Горњи Милановац, ул. Кнеза Александра 59, Горњи Милановац.
 • за радна места под редним бројем 15: поштом на адресу ВП 6002 Зајечар, ул. Шљиварски пут бб, 19000 Зајечар, са назнаком „за интерни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 6002 Зајечар, ул. Шљиварски пут бб, Зајечар.
 • за радна места под редним бројем 16: поштом на адресу ВП 5302 Пожаревац, ул. Шеста личка дивизија бб, 12000 Пожаревац, са назнаком „за интерни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 Пожаревац, ул. Шеста личка дивизија бб, Пожаревац.
 • за радна места под редним бројевима 17, 18, 19, 20, 21 и 22: поштом на адресу ВП 5019 Крушевац, ул. Балканска бр. 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5019 Крушевац, ул. Балканска бр. 57, Крушевац.
 • за радна места под редним бројевима 23, 24, 25, 26 и 27: поштом на адресу ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска 57, Крушевац.
 
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 • за сва радна места прилажу се следећи докази: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби).
 • за формацијска места за која је прописана КВ, ССС, ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести