Јавни конкурс за пријем у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време у Бригаду везе

Недеља, 1.11.2020 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ   КОНКУРС
за пријем у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време


Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места:
 
Бригада везе Управе за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
 • техничар за електронска средства – возач, 4ССС – 1 извршилац;
 • послужилац АТЦ, 3ССС – 1 извршилац;
 • чувар – водич паса, ПКВ – 1 извршилац;
 • механичар за радио-уређаје и системе – возач, 5ССС – 1 извршилац;
 • механичар за РРУ и ТЛВУ – возач, 5ССС – 1 извршилац;
 • послужилац АТЦ, уједно телепринтерист, 3ССС – 1 извршилац;
 • механичар за радио-уређаје и системе, 4ССС – 1 извршилац.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Радно место на редном броју 1:

 • завршен 4. ССС, електротехничка школа;
 • возачка дозвола Б категорије.
 
Радно место на редном броју 2:

 • завршен 3. ССС, смер електронике или ПТТ школа.
 
Радно место на редном броју 3:

 • завршена основна школа;
 • одслужен војни рок са оружјем.
 
Радно место на редном броју 4:

 • завршен 5. ССС, електротехничка школа;
 • возачка дозвола Б категорије.
 
Радно место на редном броју 5:

 • завршен 5. ССС, електротехничка школа и
 • возачка дозвола Б категорије.
 
Радно место на редном броју 6:

 • завршен 3. ССС, смер електронике или ПТТ школа.
 
Радно место на редном броју 7:

 • завршен 4. ССС, електротехничка школа.
 
II Изборни поступак:
 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19 и 20/20), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
С кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу с Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће о изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
III Место рада

 • за радна места на редном броју 1, 3 и 7 – Београд;
 • за радно место на редном броју 2 – Бачка Топола;
 • за радна места на редном броју 4 и 5 – Ниш;
 • за радно место на редном броју 6 – Пирот.
 
IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
 
Поручник Стефан Стојановић, телефон: 011/3603-537
 
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс
 
Поштом на адресу ВП 5542 Београд, Рашка број 2, 11000 Београд, с назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити на деловодство ВП 5542 Београд, Рашка 2, Београд.
 
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење надлежног органа (ако је кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;
 • за радна места на редном броју 1, 4 и 5 – копија возачке дозволе;
 • за радно место на редном броју 3 – потврду надлежног центра за локалну самоуправу регионалног центра Министарства одбране о одслуженом војном року са оружјем;
 • за радна места за која је прописано 3. ССС, 4. ССС и 5. ССС – оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 
Сви докази прилажу се или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомене:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којим се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести