Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у Управу за логистику

Четвртак, 1.4.2021 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е
 ЈАВНИ КОНКУРС


за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
 
Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места
 
Управи за логистику (Ј-4) ГШ ВС

 
Радна места која се попуњавају:
 1. референт за правне послове, ВСС, један (1) извршилац;
 2. референт за електрорадове, ВСС један (1) извршилац;
 3. референт за машинске радове, ВСС, један (1) извршилац;
 4. референт за р/д за ПП, АБХО и ПС ТСл и ИнСл, ВСС, један (1) извршилац;
 5. референт за аутоматизоване информационе системе, ВСС, један (1) извршилац;
 6. деловођа-оператер, ССС, један (1) извршилац;
 7. управник, уједно руковалац парних котлова са АТК, ВКВ, један (1) извршилац;
 8. референт за електрорадове, С2С, један (1) извршилац;
 9. столар, ВКВ, један (1) извршилац;
 10. перионичар-пеглар, ПКВ, три (3) извршиоца;
 11. хемијски чистач, КВ, један (1) извршилац;
 12. технолог за електронска средства, С2С, један (1) извршилац;
 13. мeханичар за електронска средства, ВКВ, један (1) извршилац;
 14. руководилац радова, С1С, један (1) извршилац;
 15. електроинсталатер, КВ, један (1) извршилац;
 16. технолог, С2С, један (1) извршилац;
 17. руковалац парних котолова са АТК ВП , ВКВ, шест (6) извршиоца;
 18. електромеханичар за изворе струје и електроагрегате, КВ, један (1) извршилац;
 19. тапетар, ВКВ, један (1) извршилац;
 20. технолог за машинска средства, С2С, један (1) извршилац;
 21. ауто-тапетар, ВКВ, један (1) извршилац;
 22. механичар за ТТ уређаје и системе – возач, ВКВ, један (1) извршилац;
 23. грађевински лимар – возач, ВКВ, један (1) извршилац;
 24. керамичар, КВ, један (1) извршилац;
 25. електромеханичар за клима и расхладне уређаје, ССС, један (1) извршилац;
 26. командир одељења – руководилац радова, С1С, један (1) извршилац;
 27. монтер централног грејања – возач, ВКВ, два (2) извршиоца;
 28. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, један (1) извршилац;
 29. возач, КВ, један (1) извршилац;
 30. механичар за погонску опрему и инсталације, ВКВ, један (1) извршилац;
 31. електромеханичар за хемијске изворе струје и електроагрегате, ВКВ један (1) извршилац;
 32. руковалац, ССС, један (1) извршилац.
 
 
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
Радно место под редним бројем 1:
 • да кандидат има завршене основне академске студије из правних наука и положен правосудни испит.
 Радно место под редним бројем 2:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област енергетика.
 Радно место под редним бројем 3:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинства, област мотори.
 Радно место под редним бројем 4:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинства, област мотори.
 Радно место под редним бројем 5:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжењерства, област софтверско инжењерство или из рачунарских наука.
 Радно место под редним бројем 6:
 • да кандидат има средње образовање у трајању од четири године, образовни профил биротехничар или правни техничар или пословни администратор.
 Радно место под редним бројем 7:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил механичар термоенергетских постројења и уверење о положеном стручном испиту за руковаоца котла са АТК.
 Радно место под редним бројем 8:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област енергетика.
 Радно место под редним бројем 9:
 • завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил столар; основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област енергетика.
 Радно место под редним бројем 10:
 • да кандидат има завршену основну школу.
 Радно место под редним бројем 11:
 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил хемијско-технолошки техничар.
 Радно место под редним бројем 12:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког или рачунарског инжењерства, област електроника или телекомуникације.
 Радно место под редним бројем 13:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил механичар уређаја за мерење и регулацију или електромеханичар за машине и опрему.
 Радно место под редним бројем 14:
 • да кандидат има завршене основне струковне студије из електротехничког или рачунарског инжењерства, област енергетика.
 Радно место под редним бројем 15:
 • да кандидат има завршен завршен 3. степен стручне спреме – КВ образовни профил, енергетика.
 Радно место под редним бројем 16:
 • да кандидат има завршене основне академске студије из технолошког инжењерства.
 Радно место под редним бројем 17:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме образовни профил – термотехника.
 Радно место под редним бројем 18:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил електромеханичар за машине и опрему.
 Радно место под редним бројем 19:
 • да кандидат има завршен завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил тапетар-декоратер.
 Радно место под редним бројем 20:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинства, област мотори.
 Радно место под редним бројем 21:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил тапетар-декоратер
 Радно место под редним бројем 22:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил електротехничар телекомуникација.
 Радно место под редним бројем 23:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил лимар.
Радно место под редним бројем 24:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил керамичар-терацер – пећар.
Радно место под редним бројем 25:
 • да кандидат има завршену средњу школу, образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.
Радно место под редним бројем 26:
 • да кандидат има завршене Основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжењерства, област термотехника.
Радно место под редним бројем 27:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ , образовни профил – термотехника.
Радно место под редним бројем 28:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил ауто-механичар.
Радно место под редним бројем 29:
 • да кандидат има средње образовање у трајању од три године, образовни профил возач моторних возила.
Радно место под редним бројем 30:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил механичар хидраулике и пенеуматике.
Радно место на редном броју 31:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил електромеханичар за машине и опрему.
Радно место на редном броју 32:
 • да кандидат има завршену средњу школу у трајању од четири године, образовни профил електротехничар електронике или телекомуникација.

Изборни поступак:

У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова) ;
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствена процена и
 • безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада:

Београд (за радна места под редним бројевима од 1 до 27), Крагујевац (за радно место под редним бројем 28), Ниш (за радна места под редним бројевима 29, 30, 31), Пирот (за радно место под редним бројем 32).
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

За радна места под редним бројевима од 1 до 7: Зоран Ковач, телефон 011/320-50-29;
за радна места под редним бројевима од 8 до 27: Бранко Поповић, телефон 011/3053-472;
за радно место под редним бројем 28: Милан Јовановић, телефон 034/507-177;
за радна места под редним бројевима од 29 до 32: Борис Митровић, телефон 018/508-614.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 • за радна места под редним бројевима од 1 до 7: Војна пошта 9808 Београд, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 9808 Београд, Мије Ковачевића 5;
 • за радна места под редним бројевима од 8 до 27: Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд;
 • за радно место под редним бројем 28: Војна пошта 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац;
 • за радна места под редним бројевима од 29 до 32: Војна пошта 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следећа документа:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 • за радна места за која је прописано КВ, ССС или ВКВ потребно је доставити и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 
Сви докази прилажу се или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; 
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести