Јавни конкурс за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у Копненој војсци

Субота, 1.8.2020 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места:
 
КОПНЕНА ВОЈСКА
 
У ВП 1414 Нови Сад
 
 1.     Руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац
 2.     Руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац
 3.     Руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац
 4.     Руковалац парних котлова са АТК-ложач, КВ, 1 извршилац
 5.     Кувар, КВ, 1 извршилац
 6.     Месар, ВКВ, 1 извршилац
 7.     Месар, КВ, 1 извршилац
 8.     Механичар за хидраулику и пнеуматику, ВКВ, 1 извршилац
 9.     Механичар за артиљеријско наоружање, ВКВ, 1 извршилац
 10.     Механичар за електронику у ракетним системима ЗА, ВКВ, 1 извршилац
 11.     Механичар за возила гусеничаре-возач, КВ, 1 извршилац
 12.     Електромеханичар за возила гусеничаре – возач, ВКВ, 1 извршилац
 13.     Механичар за оптичке инструменте и нишанске справе, ВКВ, 1 извршилац
 14.     Механичар за возила точкаше уједно возач, ВКВ, 1 извршилац
 
У ВП 3720 Краљево
 

    15.    Командир одељења, ВШС, 1 извршилац
    16.    Руковалац котлова са ручним ложењем, ВКВ, 1 извршилац
    17.    Инсталатер водовода и канализације, ВКВ, 1 извршилац
 

У ВП 4666 Ниш
 

    18.   Механичар за возила точкаше-возач, ВКВ, 1 извршилац
    19.    Електромеханичар, КВ, 1 извршилац
    20.    Електромеханичар за возила точкаше – електромеханичар за изворе струје и електроагрегате, ВКВ, 1 извршилац
    21.    Механичар за оптоелектронска средства, ВКВ, 1 извршилац
    22.    Возач, ВКВ, 1 извршилац
    23.    Столар, КВ, 1 извршилац
 
 
У ВП 3987 Ниш
 

    24.    Командир одељења – управник сервиса термоенергетике, ВШС, 1 извршилац
    25.    Референт за одржавање, ВСС, 1 извршилац
 

У ВП 2827 Нови Сад
     

    26.    Бродски моториста, КВ, 1 извршилац
    27.    Електромеханичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац
    28.    Аутобравар – електрозаваривач, ВКВ, 1 извршилац
    29.    Механичар за радио-уређаје и системe, ВКВ, 1 извршилац
    30.    Бродски електромеханичар-возач, ВКВ, 1 извршилац
 

У ВП 2325 Чачак
 

    31.   Технолог за мрежну опрему и базу података, ВСС, 1 извршилац
    32.    Механичар за артиљеријско наоружање, ССС, 1 извршилац
    33.    Механичар за артиљеријско наоружање, КВ, 1 извршилац
    34.    Механичар за возила гусеничаре, ССС, 2 извршиоца
    35.    Механичар за возила гусеничаре, ССС, 1 извршилац
    36.    Механичар за возила гусеничаре, КВ, 1 извршилац
    37.    Електромеханичар за возила точкаше, КВ, 1 извршилац
    38.    Механичар за возила точкаше, КВ, 1 извршилац
    39.    Ауто-лимар, КВ, 1 извршилац
 
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  
 
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1 до 4:
 • завршена средња школа машинске струке у трајању од три године, КВ,
 • сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 5:
 • завршена средња угоститељска школа у трајању од три године, занимање кувар КВ.
Радно место на редном броју 6:
 • завршена средња школа угоститељске струке, положен специјалистички испит и стечено занимање месар-специјалиста ВКВ.
Радно место на редном броју 7:
 • завршена средња школа угоститељске струке у трајању од 3 године, занимање месар, КВ.
Радно место на редном броју 8:
 • завршена средња техничка школа, положен специјалистички испит за механичара хидраулике и пнеуматике – специјалиста ВКВ.
Радно место на редном броју 9:
 • завршена средња машинска школа одговарајућег занимања, положен специјалистички испит за оружара артиљерије – специјалиста ВКВ.
Радно место на редном броју 10:
 • завршена средња електротехничка школа, положен специјалистички испит за електротехничара за аутоматику – специјалиста ВКВ.
Радно место на редном броју 11:
 • завршена средња школа машинске струке, занимање механичар за гусеничаре КВ,
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 12:
 • завршена средња школа, смер електротехнички, положен специјалистички испит за електромеханичара за возила гусеничаре ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 13:
 • завршена средња техничка школа за ВКВ радника, положен специјалистички испит за механичара за оптичке инструменте и нишанске справе, ВКВ.
Радно место на редном броју 14:
 • завршена средња школа, образовни профил аутомеханичар, положен специјалистички испит занимање аутомеханичар – специјалиста ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 15:
 • завршена виша Виша техничка или Виша грађевинска школа – смер високоградња.
Радно место на редном броју 16:
 • завршена средња школа машинске струке, положен специјалистички испит смер термоенергетски, ВКВ.
Радно место на редном броју 17:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању и положен специјалистички испит за водоинсталатера, ВКВ.
Радно место на редном броју 18:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил аутомеханичар и положен специјалистички испит занимање аутомеханичар, ВКВ,
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 19:
 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил механичар – оружар, КВ.
Радно место на редном броју 20:
 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и опрему и положен специјалистички испит машинске струке или електромеханичар за машине и опрему, ВКВ.
Радно место на редном броју 21:
 •  завршена средња школа у трајању од три године и положен специјалистички механичара оптике, ВКВ.
Радно место на редном броју 22:
 • завршена средња школа у трајању од три године, образовни профил возач моторних возила и положен специјалистички испит за возача моторних возила ВКВ.
Радно место на редном броју 23:
 • завршена средња школа у трајању од три године, занимање столар КВ.
Радно место на редном броју 24:
 • завршена Виша машинска школа – смер термоенергетика или I степен Струковних студија машинског смера (180 ЕСПБ бодова).
Радно место на редном броју 25:
 • завршен електронски факултет, назив образовног профила Дипломирани инжењер електронике или електротехнике (смер електроника, смер рачунарска техника и информатика, смер електронске компоненте и микросистеми).
Радно место на редном броју 26:
 • завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, КВ.
Радно место на редном броју 27:
 • завршена средња техничка школа струке, положен специјалистички испит електротехничке струке, ВКВ или аутоелектричар специјалиста, ВКВ.
Радно место на редном броју 28:
 • завршена средња машинско-техничка школа, положен специјалистички испит за аутобравара, ВКВ или бравар специјалиста или заваривач специјалиста, ВКВ.
Радно место на редном броју 29:
 • завршена средња школа електротехничке струке, положен специјалистички испит електротехничке струке, ВКВ.
Радно место на редном броју 30:
 • завршена средња школа електротехничке струке, положен специјалистички испит електротехничке струке, ВКВ и
 • поседовање возачке дозволе „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 31:
 • завршен електротехнички факултет или основне академске студије у трајању од 4 године или специјалистичке струковне студије, смерова: електротехничко и рачунарско инжењерство, информационе технологије.
Радно место на редном броју 32:
 • завршена средња четворогодишња школа, занимање механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине.
Радно место на редном броју 33:
 • завршена средња трогодишња школа, занимање механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине.
Радно место на редном броју 34:
 • завршена средња четворогодишња школа, занимање механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, аутомеханичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место на редном броју 35:
 • завршена средња четворогодишња школа, занимање механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, аутомеханичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место на редном броју 36:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, аутомеханичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место на редном броју 37:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање аутоелектричар или електромеханичар за моторна возила.
Радно место на редном броју 38:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, аутомеханичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место на редном броју 39:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање аутолимар, аутобравар или бравар.

II Изборни поступак: 

У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („СВЛ”, број 13/19 и 20/20), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова).
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу с Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
III Место рада: 

    Радно место 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 26, 29, 30 – Нови Сад ,
    Радно место 7 и 11 – Бачка Топола,
    Радно место 3 и 9 – Сремска Митровица,
    Радно место 2 – Панчево,
    Радно место 15 и 16 – Пожега,
    Радно место 17 – Краљево,
    Радно место 18, 19 и 20 – Зајечар,
    Радно место 21, 22, 23, 24, 25 – Ниш,
    Радно место 27 и 28 – Шабац,
    Радно место 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 – Чачак.

 
IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
 
 • ВП 1414 Нови Сад, Чаба Прец, тел. 021/4835-016,
 • ВП 3720 Краљево, Владан Недељковић, тел. 036/308-422,
 • ВП 4666 Ниш, Гајевић Жељко, тел. 018/508-554,
 • ВП 3987 Ниш, Владан Мијалковић, тел. 018/508-012.
 • ВП 2827 Нови Сад, Жељко Скокић, тел. 021/4835-441,
 • ВП 3924 Бујановац, Љубиша Мицковић, тел. 017/414-102, локал 42-257,
 • ВП 2325 Чачак, Љиљана Савковић, тел. 032/372-666, локал 250.
 
VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
 
Поштом на адресу Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс”:

 • ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад,
 • ВП 3720 Краљево, IV Црногорска бб, Рибница 36000 Краљево,
 • ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш,
 • ВП 3987 Ниш, Јадранска бб, Црвени крст–Ниш, 18000 Ниш.
 • ВП 2827 Нови Сад, Хиљаду и триста каплара број 11, 21000 Нови Сад,
 • ВП 3924 Бујановац, База „Југ”, с. Боровац, 17520 Бујановац,
 • ВП 2325 Чачак, Драгише Мишовић 167, 32000 Чачак.
 
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и:
 
1. за формацијска места под редним бројем 1, 2, 3 и 4 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе и сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТКЧ;
 
2. за формацијска места под редним бројем 5, 7, 19, 23, 26, 33, 36, 37, 38 и 39 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе (трогодишње образовање);
 
2. за формацијска места под редним бројем 32, 34, и 35 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе (четворогодишње образовање);
 
3. за формацијска места под редним бројем 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29 и 30 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе и оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији за ВКВ радника;
 
4. за формацијско место под редним бројем 11 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе и доказ о поседовању возачке дозволе „Ц” категорије;
 
5. за формацијска места под редним бројем 12, 18 и 30 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе, оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији за ВКВ радника и доказ о поседовању возачке дозволе „Ц” категорије;
 
6. за формацијско место под редним бројем 15 и 24 – оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној Вишој школи или завршеним основним струковним студијама у трајању од 3 године (180 ЕСПБ бодова);
 
7. за формацијско место под редним бројем 25 и 31 – оригинал или оверена фотокопија дипломе завршеном факултету, основним академским студијама у трајању од 4 године или специјалистичким струковним студијама (240 ЕСПБ бодова).
 
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије укупно остварен број бодова увећава се за 5%.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства одбране или Војске Србије.
 
Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу, уз напред наведене доказе, како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране или Војсци Србије, ако се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести