Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у Гарду Војске Србије

Четвртак, 1.4.2021 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места
 
Гарда
 
Радна места која се попуњавају:
 1. референт за физичко васпитање, С2С, 1 извршилац;
 2. возач, ССС, 1 извршилац;
 3. зидар-фасадер, КВ, 1 извршилац;
 4. инсталатер водовода и канализације, ВКВ, 1 извршилац;
 5. шумар – ловочувар, ССС, 2 извршиоца;
 6. руковалац пољопривредних машина, КВ, 1 извршилац;
 7. механичар за возила точкаше – возач, КВ, 1 извршилац.
 
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
Радно место под редним бројем 1:
 • завршене основне академске студије од 240 ЕСПБ на Факултету спорта и физичког васпитања;
 • положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
Радно место под редним бројем 2:
 • 4. степен стручне спреме;
 • возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место под редним бројем 3:
 • 3. степен стручне спреме – образовни профил зидар-фасадер.
Радно место под редним бројем 4:
 • 5. степен стручне спреме – образовни профил инсталатер водовода и канализације.
Радно место под редним бројем 5:
 • 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
Радно место под редним бројем 6:
 • 3. степен стручне спреме;
 • возачка дозвола „Ф” категорије.
Радно место под редним бројем 7:
 • 3. степен стручне спреме, образовни профил аутомеханичар;
 • возачка дозвола „Ц” категорије.

Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско здравствена процена и
 • безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље психолошку процену губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
Место рада:
 • Београд: за радна места под редним бројем 1, 3 и 4;
 • Карађорђево: за радна места под редним бројем 2 и 5;
 • Добановци: за радно место под редним бројем 6 и 7;
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Тридесет (30) дана и почиње да тече од наредног дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана” и на веб-сајту Министарства одбране, односно Војске Србије.
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Вера Рајковић, телефон 011/2064-374.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Поштом на адресу ВП 4795 Београд, ул. Јована Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4795 Београд, Београд.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 • Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следећа документа:
 • оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе;
 • оригинал или оверена копија уверења о положеном специјалистичком испиту – за радно место за која је прописан 5. степен стручне спреме (радно место ВКВ струке);
 • сертификат о положеним модулима 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду– за радна места под редним бројем 1;
 • копија возачке дозволе – за радна места под редним бројем 2, 6 и 7;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 Сви докази прилажу се или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника), биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
 • уверење о држављанству; 
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; 
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести