Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије

Четвртак, 30.1.2020 | Конкурси
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
ради попуне радних места у
 
I Назив установе Војске Србије у којој се попуњавају радна места:
 
Центар за испитивање НВО „Никинци” Технички опитни центар Управе за планирање и развој (Ј-5) Генералштаба Војске Србије, место службовања Никинци.

Радна места која се попуњавају:
 
 1. виши истраживач, С2С, један (1) извршилац;
 2. механичар за возила гусеничаре, ВКВ, један (1) извршилац;
 3. виши технички сарадник – мерач притиска, ВКВ, један (1) извршилац;
 4. возач специјалног возила, ВКВ, два (2) извршиоца;
 5. виши технички сарадник, ССС, два (2) извршиоца;
 6. грађевински столар, ВКВ, један (1) извршилац;
 7. чувар-противпожарац, КВ, један (1) извршилац;
 8. чувар-противпожарац, ПКВ, два (2) извршиоца;
 9. помоћни радник, ПКВ, три (3) извршиоца.
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
радно место на редном броју 1:
 • да кандидат има звање дипломирани електроинжењер (С2С);
радно место на редном броју 2:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, смер механичар за возила или други адекватан смер;
радно место на редном броју 3:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ;
радно место на редном броју 4:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и положене Б (Б1, Б, БЕ) и Ц (Ц1, Ц,) категорије;
радно место на редном броју 5:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме;
радно место на редном броју 6:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, грађевински смер;
радно место на редном броју 7:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да је психофизички способан за дужност;
радно место на редном броју 8:
 • да кандидат има завршену осмогодишњу школу и да је психофизички способни за дужност, ПКВ;
радно место на редном броју 9:
 • да кандидат има завршену осмогодишњу школу и да је психофизички способан за дужност, ПКВ.
 
II Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 6/14, 23/15, 30/17, 26/18).
 
За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Александар Петровић, телефон 022/443-122 лок. 34-510 и Никола Васиљевић, телефон 011/3401-007.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу: Центар за испитивање НВО „Никинци”, Главна бб, 22422 с. Никинци, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Центра за испитивање НВО „Никинци”, Главна бб, 22422 с. Никинци .
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

 • за сва радна места – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 • за радна места под редним бројем 2, 3, 4, 5, 6 и 7 – оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред завршене школе.
    
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.
Кључне речи

Повезане вести