Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у 72. бригаду за специјалне операције

Четвртак, 1.4.2021 | Конкурси
 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем у лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
I. Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места
 
72. бригада за специјалне операције ГШ ВС
 
Радна места која се попуњавају:
 • референт за енглески језик, ОАС 240 бодова, 1 извршилац; 
 • механичар за возила точкаше, ВКВ, 2 извршиоца; 
 • електромеханичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац; 
 • механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ, 1 извршилац; 
 • електромеханичар за изворе струје и електричне агрегате, ВКВ, 1 извршилац; 
 • месар, 3.ССС-КВ, 1 извршилац; 
 • берберин, 3.ССС-КВ, 1 извршилац; 
 • инсталатер водовода и канализације, КВ, 1 извршилац; 
 • руковалац парних котлова са АТК, 4. ССС, 1 извршилац; 
 •  руковалац парних котлова са АТК, 3. ССС-КВ, 2 извршиоца; 
 •  монтер централног грејања, 3. ССС-КВ, 1 извршилац.
 
 Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
Радно место под редним бројем 1:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године на Филолошком факултету – енглески језик (240 ЕСП бодова).
Радно место под редним бројем 2:
 • да кандидат има завршену средњу школу, занимање механичар за возила точкаше, ауто-механичар, машински техничар за моторна возила или механичар за моторна возила и положен специјалистички испит.
 Радно место под редним бројем 3:
 • да кандидат има завршену средњу школу, занимање електромеханичар за моторна возила или ауто-електричар и положен специјалистички испит.
 Радно место под редним бројем 4:
 • да кандидат има завршену средњу школу, занимање електротехничар радио и видео технике, електротехничар електронике, електротехничар телекомуникација и положен специјалистички испит.
 Радно место под редним бројем 5:
 • да кандидат има завршену средњу електротехничку школу и положен специјалистички испит.
 Радно место под редним бројем 6:
 • да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање месар.
 Радно место под редним бројем 7:
 • да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање берберин (мушки фризер).
 Радно место под редним бројем 8:
 • да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање инсталатер водовода и канализације.
 Радно место под редним бројем 9:
 • да кандидат има завршену средњу машинску школу и сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
 Радно место под редним бројем 10:
 • да кандидат има завршен 4.ССС машинске школе и сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
 Радно место под редним бројем 11:
 • да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање монтер централног грејања, инсталатер грејања и климатизације.
 
Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствена процена и
 • безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, и разговора са кандидатом, биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада: Панчево.
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Бојан Михајлов, тел. 013/326-078,
Весна Станковић, тел. 013/326-221.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Поштом на адресу Војна пошта 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следећа документа:
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа. 
 • за радна места за која је прописана КВ, ССС и ВКВ стручна спрема поред фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема односно стечено прописано образовање прилажу се и оверене фотокопије сведочанстава за завршен сваки разред средње школе и оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености о положеном специјалистичком испиту.
 
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
 • уверење о држављанству; 
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести