Katalog kurseva Centra ABHO

Katalog kurseva Centra ABHO sadrži 20 uspostavljenih kurseva. Kursevi su projektovani za 15–20 polaznika, u trajanju 5–10 radnih dana, s kapacitetom od 80 do 120 polaznika godišnje (4–6 kurseva u toku godine).

kursevi-centar-abho.jpg
Katalog koji je izradio Centar ABHO obuhvata sledeće kurseve:

 1. Detekcija i identifikacija toksičnih hemikalija i toksičnih industrijskih hemikalija.
 2. Detekcija i merenje jonizujućih zračenja.
 3. Radiološko-hemijsko-biološka zaštita ljudi i pokretnih sredstava.
 4. Radiološko-hemijsko-biološka dekontaminacija.
 5. Osnovni kurs zaštite od dejstva hemijskog oružja.
 6. Napredni kurs zaštite od dejstva hemijskog oružja.
 7. Naoružanje i vojna oprema ABHO.
 8. Kurs za organizaciju obuke ABHO u jedinicama taktičkog nivoa.
 9. Kurs za podoficire ABH službe.
 10. Osnovni kurs analize radioaktivno i hemijski kontaminiranih uzoraka.
 11. Kurs primene nesmrtonosnih sredstava za privremeno onesposobljavanje u protivterorističkim i mirovnim - neborbenim operacijama.
 12. Kurs Spasilačke operacije u uslovima radiološko-hemijsko-biološke kontaminacije nastale terorizmom i akcidentima oružjem za masovno uništavanje.
 13. Kurs sa realnim hemijskim agensima.
 14. Kurs sa realnim radiološkim agensima.
 15. Osnovni kurs procene i prognoze hemijske situacije.
 16. Kurs za obuku jedinica RHB civilne zaštite
 17. Osnovni kurs ABHO pre upućivanja u multinacionalne i/ili operacije podrške miru.
 18. Pripremni kurs sa toksičnim hemikalijama za učešće u multinacionalnim operacijama i/ili operacijama podrške miru.
 19. Pripremni kurs sa radioaktivnim izvorima niskog nivoa radioaktivnog zračenja za učešće u multinacionalnim operacijama i/ili operacijama podrške miru.
 20. Osnovni kurs biološkog oružja i toksikologije.