Istorijat učešća u MnOp

Počeci razvoja moderne srpske vojske vezuju se za vojno organizovanje tokom Prvog srpskog ustanka. Međutim, prvi Vojni ustav iz 1813. godine nije stupio na snagu zbog sloma ustanka.

Srpska vojska nastala je iz ustaničkih četa, dakle iz naroda koji se latio oružja da bi izborio svoju slobodu. Tu leže koreni duboke povezanosti našeg naroda i naše vojske. Vojska Srbije neguje ovu suštinsku vezu, tako da i u uslovima profesionalizacije ostaje privržena građanima Srbije i pomaže im kad god je to potrebno. Građani prepoznaju tu sudbonosnu povezanost i cene napore koje vojska čini za opšte dobro.

Vojska Srbije baštini bogatu vojničku tradiciju našeg naroda.


 • Završeno angažovanje u Misiji UN u Liberiji
    10.02.2018
  Angažovanje vojnih posmatrača Vojske Srbije i Vojske Srbije u Misiji Ujedinjenih nacija u Liberiji je završeno 10. februara 2018. godine.
 • 31.10.2017    
  Početak angažovanja u misiji UN UNDOF
  Upućivanjem potpukovnika Stevana Rašete na dužnost vojnog posmatrača u misiji UNDOF na Bliskom istoku, Vojska Srbije je 31. oktobra 2017. započela učešće u ovoj misiji Ujedinjenih nacija.
 • Početak angažovanja u Vojnoj savetodavnoj misiji EU u CAR
    2015.
  Vojska Srbije je započela učešće u Vojnoj savetodavnoj misiji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici — EUMAM RCA 20. jula 2015. godine sa medicinskim timom sastava lekar i tri medicinska tehničara.
 • 2014.    
  Angažovan samostalni kontingent u CAR
  Vojska Srbije je 11. decembra 2014. godine povećala učešće u Multidimenzionalnoj integrisanoj misiji za stabilizaciju stanja u Centralnoafričkoj Republici sa 68 pripadnika bolnice nivoa 2, sa mandatom u trajanju od šest meseci.
 • Angažovanje u Snagama EU u Centralnoafričkoj Republici, 2014–2015.
    2014.
  Vojska Srbije je u Snagama EU u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA) angažovala šestočlani medicinski tim od 23. septembra 2014. do okončanja misije, u martu 2015. godine.
 • 2014.    
  Početak angažovanja u Misiji EU za obuku u Maliju
  Vojska Srbije učestvuje u Misiji EU za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija — EUTM Mali od 15. decembra 2014. godine sa medicinskim timom sastava lekar i dva medicinskih tehničara, sa mandatom u trajanju od šest meseci.
 • Početak angažovanja u Multidimenzionalnoj integrisanoj misiji za stabilizaciju u CAR
    2014.
  Vojska Srbije učestvuje u Multidimenzionalnoj integrisanoj misiji za stabilizaciju stanja u Centralnoafričkoj Republici od 20. septembra 2014. godine sa dva štabna oficira i dva vojna posmatrača (trenutno se po zahtevu misije angažuju na štabnim dužnostima), koji se angažuje sa mandatom u trajanju od godinu dana, a od 11. decembra 2014. godine i sa 68 pripadnika bolnice nivoa 2, sa mandatom u trajanju od šest meseci.
 • 2013.    
  Prvi ATZB angažovan u Pomorskim snagama EU u Somaliji
  U decembru 2013. godine Vojska Srbije je uputila prvi autonomni tim za zaštitu brodova (ATZB) u sastav Pomorskih snaga EU u Somaliji, koji je bio zadužen za zaštitu broda Svetskog programa za hranu u vodama Indijskog okeana.
 • Početak angažovanja u Misiji EU za obuku u Somaliji
    2012.
  Vojska Srbije učestvuje u Misiji EU za obuku bezbednosnih snaga Somalije od 25. aprila 2012. godine sa štabnim oficirom, sa mandatom u trajanju od šest meseci. U toku 2013. godine Vojska Srbije je povećala učešće u misiji angažovanjem medicinskog tima sastava četiri lica.
 • 2012.    
  Početak angažovanja u Pomorskim snagama EU u Somaliji
  Vojska Srbije učestvuje u EUNAVFOR Somalia od 6. aprila 2012. godine, sa prekidima, što zavisi od potreba u zoni operacije. Tako su do sada u ovoj misiji angažovani po dva štabna oficira i štabni podoficir u Operativnoj komandi u Nortvudu kod Londona, štabni oficir u Komandi snaga na komandnom brodu u Indijskom okeanu i autonomni timovi za zaštitu brodova Svetskog programa hrane.
 • Početak angažovanja u Organizaciji UN za nadgledanje primirja na Bliskom istoku
    2012.
  Vojska Srbije učestvuje u Organizaciji UN za nadgledanje primirja na Bliskom istoku od 9. septembra 2012. godine sa vojnim posmatračem, koji se angažuje sa mandatom u trajanju od godinu dana, u sastavu Posmatračke grupe Liban.
 • 2011.    
  U Mirovnim snagama UN na Kipru angažovan pešadijski vod
  Nakon duže pauze, srpska vojska se angažovanjem pešadijskog voda od 37 lica vratila na mapu zemalja koje u misijama angažuju svoje jedinice.
 • Početak angažovanja u Privremenim snagama UN u Libanu
    2010.
  Vojska Srbije učestvuje u UNIFIL od 21. decembra 2010. godine sa štabnim oficirima, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 25. novembra 2012. godine učešće u UNIFIL je prošireno elementom za nacionalnu podršku sastava pet lica i pešadijskim vodom od 36 lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 24. marta 2013. godine, učešće pripadnika Vojske Srbije u UNIFIL je uvećano za dva štabna oficira u Komandi UNIFIL u Nakuri, a od 5. novembra 2013. godine angažovanjem pešadijske čete umesto pešadijskog voda. Na osnovu tehničkog sporazuma sa OS Kraljevine Španije, od 2. novembra 2014. broj štabnih oficira je povećan za još jednog, koji se angažuje u komandi španskog bataljona. Od 11. decembra 2014. godine, na osnovu tehničkog sporazuma sa OS Italije, povećano je angažovanje za vod za zaštitu snaga, sastava 33 pripadnika VS, koji je upućen u sektor Zapad.
 • 2010.    
  Početak angažovanja u Mirovnim snagama UN na Kipru
  Vojska Srbije učestvuje u UNFICYP od 21. oktobra 2010. godine sa štabnim oficirom, sa mandatom u trajanju od godinu dana, i odeljenjem od šest lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 23. septembra 2011. godine učešće u UNFICYP je prošireno sa dva vojna posmatrača (MOLO), sa mandatom u trajanju od godinu dana, i pešadijskim vodom do 37 lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci.
 • Angažovanje u Misiji UN u Centralnoafričkoj Republici i Čadu, 2009–2010.
    2009.
  Vojska Srbije je učestvovala u MINURCAT od juna 2009. do decembra 2010. godine. U MINURCAT su angažovane tri rotacije Vojske Srbije. U prve dve timovi Vojske Srbije su bili u sastavu norveškog kontingenta, dok je treća rotacija bila angažovana samostalno, u okviru poljske bolnice Ujedinjenih nacija I+ nivoa.
 • 2006.    
  Završetak angažovanja u Operaciji UN u Burundiju
  Pripadnici Vojske Srbije i Crne Gore završili su učešće u operaciji UN u Burundiju — ONUB 2006. godine. U operaciji su angažovana tri oficira na dužnosti vojnih posmatrača.
 • Završetak angažovanja u Misiji UN za podršku u Istočnom Timoru
    2005.
  Pripadnici Vojske Srbije i Crne Gore završili su angažovanje u misiji UN u Istočnom Timoru — UNMISET 2005. godine, kada je zvanično zatvorena misija.
 • 2004.    
  Početak angažovanja u Operaciji UN u Obali Slonovače
  Vojska Srbije i Crne Gore je započela učešće u Operaciji UN u Obali Slonovače 1. maja 2004. godine sa vojnim posmatračima, sa mandatom u trajanju od godinu dana.
 • Početak angažovanja u Operaciji UN u Burundiju
    2004.
  Pripadnici Vojske Srbije i Crne Gore započeli su učešće u operaciji UN u Burundiju (ONUB) 2004. godine.
 • 2003.    
  Početak angažovanja u Misiji UN u Liberiji
  Vojska Srbije i Crne Gore je započela učešće u Misiji UN u Liberiji 10. decembra 2003. godine sa vojnim posmatračima, sa mandatom u trajanju od godinu dana.
 • Početak angažovanja u Misiji UN za stabilizaciju u DR Kongu
    2003.
  Vojska Srbije i Crne Gore je započela učešće u Misiji UN za stabilizaciju u DR Kongu 7. marta 2003. godine sa medicinskim timom za evakuaciju vazdušnim putem (AMET), sastava šest lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 28. jula 2010. godine učešće u MONUSCO je prošireno štabnom grupom od dva lica, sa mandatom u trajanju od godinu dana.
 • 2002.    
  Početak angažovanja u Misiji UN za podršku u Istočnom Timoru
  Pripadnici Vojske Jugoslavije započeli su učešće u misiji UN u Istočnom Timoru 2002. godine sa tri vojna posmatrača.
 • Završetak angažovanja u Grupi vojnih posmatrača UN Iran–Irak
    1991.
  Angažovanje JNA u Grupi vojnih posmatrača UN Iran–Irak završeno je u februaru 1991. godine. U misiji je angažovano 30 vojnih posmatrača iz SFRJ, koji su zadatke težišno izvršavali sa teritorije Irana. Komandant misije od avgusta 1988. do avgusta 1990. godine je bio general-major Slavko Jović.
 • 1989.    
  Angažovanje u Grupi UN za pružanje pomoći prilikom prenošenja vlasti u Namibiji, 1989–1990.
  Septembra 1978. godine Savet bezbednosti UN je doneo rezoluciju kojom je formirao Grupu UN za pružanje pomoći prilikom prenošenja vlasti u Namibiji — UNTAG. Do 1. aprila 1989. godine preduzimane su samo političke mere, a od tog datuma je uspostavljena i vojna operacija, koja je trajala do marta 1990. godine. Vlada SFRJ je razmatrala mogućnost slanja jednog motorizovanog bataljona, ali do realizacije nije došlo zbog niza nepovoljnih okolnosti na unutrašnjem i spoljnom planu. Ipak, Predsedništvo SFRJ je donelo odluku da se uputi 25 oficira u svojstvu vojnih posmatrača UN.
 • Početak angažovanja u Grupi vojnih posmatrača UN Iran–Irak
    1988.
  Prva grupa od 10 vojnih posmatrača iz JNA je počela sa radom u Grupi vojnih posmatrača UN Iran–Irak (UNIIMOG) 20. avgusta 1988. godine, prvog dana primirja između zaraćenih snaga.
 • 1988.    
  Angažovanje u Verifikacionoj misiji UN u Angoli, 1988–1993.
  Savet bezbednosti UN je decembra 1988. godine uspostavio verifikacionu misiju UN u Angoli — UNAVEM-I. Zadatak misije je bio da verifikuje povlačenje kubanskih snaga sa teritorije Angole. Povlačenje je u potpunosti završeno 25. maja 1991. godine čime je ispunjen mandat misije. Savet bezbednosti je doneo odluku da uspostavi misiju UNAVEM-II sa zadatkom da nadgleda prekid vatre i izbore, a prema sporazumu vlade Angole i pokreta UNITA. Misija je završena februara 1995. godine. Misija UNAVEM-I je brojala 70 vojnih posmatrača iz 10 zemalja. Iz SFRJ je učestvovalo 14 oficira. U UNAVEM-II je učestvovalo 11 jugoslovenskih oficira. Izbijanje građanskog rata u SFRJ dovelo je početkom 1993. godine do povlačenja vojnih posmatrača iz JNA.
 • Završeno angažovanje u operaciji UN na Sinaju
    1967.
  Odred JNA na Sinaju je pod vatrom dočekao naređenje za povlačenje. Vojnici i oficiri su hrabro branili svoje položaje i sa punim vojničkim dostojanstvom se vratili u zemlju. Tokom izvršenja ovog teškog i odgovornog zadatka živote je izgubilo osam a ranjeno je i povređeno 56 pripadnika Odreda. U 22 rotacije agažovano je 1.178 oficira, 2.014 podoficira, 92 vojna službenika, 10.892 vojnika i 92 civilna lica. Sa ukupno 14.265 angažovanih lica SFRJ je dala oko 22% snaga UNEF-I, a pukovnik Lazar Mušicki je od avgusta 1964. do januara 1965. godine bio vršilac dužnosti komandanta mirovnih snaga.
 • 1964.    
  Završeno angažovanje u Posmatračkoj misiji UN u Jemenu
  Učešće JNA u Posmatračkoj misiji UN u Jemenu (UNYOM) završeno je u septembru 1964. godine, zatvaranjem misije po delimičnom ispunjenju mandata. Odred JNA je zadatke izvršavao intenzivnim patroliranjem. Pukovnik Branko Pavlović je bio vršilac dužnosti komandanta vojnog dela misije avgusta i septembra 1963. godine.
 • Početak angažovanja u Posmatračkoj misiji UN u Jemenu
    1963.
  Odred JNA za Posmatračku misiju u Jemenu (UNYOM) je formiran jednim delom od pripadnika Odreda na Sinaju a drugi deo je stigao iz zemlje. U ovom odredu angažovana su 22 oficira, 17 podoficira i 79 vojnika.
 • 1960.    
  Angažovanje u Operaciji UN u Kongu
  misija-un-onuc.jpg
  U Operaciji UN u Kongu (ONUC) kratkotrajno je učestvovala vazduhoplovno-tehnička jedinica JNA, sastava 21 oficir i podoficir. Svoje neslaganje sa promenom mandata misije SFRJ je izrazila povlačenjem svog kontingenta decembra 1960. godine.
 • Početak angažovanja JNA u operaciji UN na Sinaju
    1956.
  Prvo angažovanje JNA u mirovnim operacijama je bilo na Sinaju od 1956. do 1967. godine. Operacija je poznata pod nazivom UNEF-I. U sastavu Odreda JNA su bila 84 oficira, 109 podoficira i 572 vojnika.