Uprava za operativne poslove

Uprava za operativne poslove (J-3) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije i funkcionalno je vezana za Generalštab Vojske Srbije.

U Upravi za operativne poslove (J-3) obrazovane su sledeće unutrašnje organizacione jedinice: Odeljenje za planiranje operacija, Odeljenje za operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske i kontrole i Odeljenje za operativne i opšte poslove.

Načelnik Uprave za operativne poslove je general-major Želimir Glišović.

Zadaci Uprave za operativne poslove


Uprava za operativne poslove (J-3) realizuje sledeće zadatke: 

 • Učestvuje u izradi predloga odluka za angažovanje Vojske i ostalih snaga u miru i ratu;
 • Učestvuje u izradi profila pravila upotrebe i primena standardizovanih procedura;
 • Izrađuje dokumenata za planiranje i planove rada Uprave i Generalštaba;
 • Izrađuje planove za uređenje i pripremu teritorije;
 • Priprema i organizuje analize, izrade izveštaja i naređenja za unapređenje stanja operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije;
 • Planira ešeloniranje ratnih materijalnih rezervi;
 • Učestvuje u sistemu komandovanja i rukovođenja Vojskom, u uslovima organizovanja mera pripravnosti;
 • Izrađuje dokumenata za sprovođenje Naredbe o pripravnosti Vojske;
 • Vodi operativne evidencije za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije;
 • Učestvuje u izradi informacije o naoružanju po Sporazumu o podregionalnoj kontroli naoružanja i „BD-99“;
 • Izrađuje dokumenta, kontrole i ocenjivanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske i usaglašenosti sa zakonima, pravilima i propisima;
 • Koordinira aktivnosti primene koncepta operativnih sposobnosti u Vojsci Srbije;
 • Vrši implementaciju partnerskog cilja „Ocenjivanje i sertifikacija sposobnosti“;
 • Predlaže mere za unapređenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske i usaglašenosti sa zakonima, pravilima i propisima;
 • Vrši analizu efikasnosti kontrola i predlaže mere za dalju dogradnju sistema kontrola u Vojsci Srbije;
 • Prati operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije i predlaže mere za njihovu dogradnju;
 • Reguliše nadležnost i odgovornost za obezbeđenje objekata, pokretnih stvari i ljudstva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • Utvrđuje nosioce i saradnike za zadatke Vojske Srbije, samostalno ili u ZOK;
 • Odobrava korišćenja arhivske građe i arhivskog materijala, nastalih u radu Komande Podgoričkog korpusa i Komande Mornarice (Druga armija), koji su predati Vojnom arhivu;
 • Lektoriše akta koje potpisuje ministar odbrane i načelnik Generalštaba Vojske Srbije za potrebe organizacionih jedinica Generalštaba Vojske Srbije i Komande Garde;  
 • Reguliše razmeštaj organizacijskih jedinica Vojske Srbije i Ministarstva odbrane po garnizonima i garnizonskim mestima i naredbodavno reguliše aktivnosti predsednika Republike Srbije, ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije prilikom obilaska komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Tradicije Uprave za operativne poslove


Prvi oblik organizovanja operativnog i štabnog organa u vojsci, na srpskom i jugoslovenskom prostoru, uspostavljen je 5. februara 1876. godine, kada je formirano Operativno odeljenje u sastavu Glavnog đeneralštaba Vojske Kneževine Srbije, kao njegovo Prvo odeljenje.

Odeljenje je obavljalo štabnu funkciju i operativne poslove za potrebe Glavnog đeneralštaba i za Ministarstvo vojske, koje je bilo nadređeno đeneralštabu.

U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918–1929) i Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) u Glavnom đeneralštabu takođe je formirano Operativno odeljenje, koje je u svom sastavu imalo i obaveštajne i saobraćajne organe.

U Vrhovnom štabu NOVJ (Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije) postojao je Operativni odsek sa sekcijama, a formiranjem Generalštaba Jugoslovenske armije, 1. marta 1945. godine, ponovo je formirano Operativno odeljenje, koje je 1947. godine preraslo u Operativnu upravu.

Sadašnja Uprava za operativne poslove (J-3) Generalštaba Vojske Srbije nastavlja tradiciju Operativnog odeljenja Glavnog đeneralštaba srpske vojske Kneževine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Prve uprave Generalštaba Jugoslovenske armije, Jugoslovenske narodne armije i Vojske Jugoslavije, što ukazuje da je jedna od uprava sa najdužom tradicijom u Generalštabu. 

Prilikom propisivanja delokruga rada i nadležnosti Prve uprave naglašavano je da je ona „vodeća uprava“ Generalštaba.

Zbog važnosti delokruga rada, popuna Uprave je vršena sa najiskusnijim i najstručnijim kadrovima. Na rukovodećim dužnostima Prve uprave i Uprave za operativne poslove nalazio se veliki broj istaknutih vojnih rukovodilaca, od kojih su neki bili i načelnici Generalštaba.

Sadašnji naziv dobila je realizacijom organizacijsko-mobilizacijskih promena 2005. godine i formiranjem Vojske Srbije i Crne Gore.

Funkcije i zadaci Uprave za operativne poslove često su se menjali, dopunjavali i usklađivali sa načelima odbrane, ali su štabna funkcija i operativni poslovi neprekidno bili u težištu njenog rada.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-817
Telefaks: +381 (0) 11 2063-139

Povezane vesti