Centar za primenjenu matematiku i elektroniku

Centar za primenjenu matematiku i elektroniku (CPME) je jedinstvena, specijalizovana, istraživačko-razvojna ustanova u oblasti kriptozaštite za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

CPME je namenjen za istraživanje i razvoj novih rešenja u oblasti kriptologije i kriptozaštite; generisanje i izrada kriptografskih parametara i specijalnih dokumenata kriptozaštite; izdavanje elektronskih sertifikata i personalizacija elektronskih identifikacionih dokumenata.

CPME je neposredno potčinjen Upravi za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije.

U sastavu CPME su Komandno odeljenje, Odeljenje za analizu i sintezu algoritama, Odeljenje za razvoj i implementaciju algoritama, Odeljenje za generisanje kriptopodataka, izdavanje elektronskih sertifikata i personalizaciju elektronskih identifikacionih dokumenata, Odsek za kadrove, operativne poslove, logistiku i obuku i Grupa za finansije 

Načelnik Centra za primenjenu matematiku i elektroniku je pukovnik Dragan Trivić. 

Zadaci CPME


CPME izvršava sledeće zadatke:

  • Istraživanje, razvoj i verifikacija kriptoloških algoritama za potrebe sistema odbrane i drugih korisnika kriptozaštite u Republici Srbiji;
  • Razvoj i implementacija kriptoloških algoritama u telekomunikaciono-informatičkim sistemima domaće i strane proizvodnje za potrebe sistema odbrane;
  • Istraživanje i razvoj novih, održavanje i modernizacija postojećih hardverskih i softverskih kriptoloških rešenja za potrebe sistema odbrane;
  • Projektovanje rešenja i definisanje kriterijuma za zaštitu od kompromitujućih elektromagnetnih zračenja na uređajima i sistemima kriptozaštite;
  • Generisanje, izrada i distribucija kriptoparametara i specijalnih dokumenata kriptozaštite za potrebe sistema odbrane i drugih funkcionalnih sistema kriptozaštite u Republici Srbiji;
  • Izdavanje elektronskih sertifikata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;
  • Personalizacija elektronskih identifikacionih dokumenata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
  • Centar za primenjenu matematiku i elektroniku potčinjen je Upravi za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije.

Na realizaciji istraživačko-razvojnih zadataka CPME ostvaruje saradnju sa naučnim i drugim institucijama u Vosci Srbije, Ministarstvu odbrane i zemlji.

Tradicije CPME


Istorijat Centra za primenjenu matematiku i informatiku započinje naredbom državnog sekretara za narodnu odbranu od 5. maja 1967. godine, na osnovu koje je formiran 120. centar za izradu šifara VII odeljenja kriptografskog, u sastavu tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Formiranjem ovog centra objedinjena je delatnosti kriptozaštite na nivou zemlje.

Tokom 1975. godine u okviru 120. centra integrišu se naučnoistraživački rad i razvoj sredstava kriptozaštite. Ovakav koncept organizacije održavan je sve do sada.

Intenzivan rad i rezultati rada od strane respektabilnog naučnoistraživačkog kadra, doprineli su da se 120. centar, 1981. godine, registruje kao naučna jedinica za opšta i primenjena istraživanja, a 1982. godine preimenuje u Institut za primenjenu matematiku i elektroniku (IPME). Kao naučni institut zvanično je registrovan 1985. godine.

IPME je 2006. godine preformiran u Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, sa statusom istraživačko-razvojne ustanove.

Kontakt


Adresa: Vojvode Stepe 445, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3401-017
Telefaks: +381 (0) 11 3401-208
Imejl: cpme@vs.rs

Povezane vesti