Centar ABHO

Centar  atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) je jedinica Komande za obuku u kojoj se realizuje individualna obuka pripadnika atomsko-biološko-hemijske (ABH) službe, radi dostizanja individualnih standarda obučenosti.

Centar ABHO se nalazi se u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu, a u svom sastavu ima komandu, komandni vod, četu za usavršavanje i radiološko-hemijsku laboratoriju.

Od 25. juna 2013. godine Centar ABHO ima status partnerskog centra za obrazovanje i obuku.

Komandant Centra ABHO je potpukovnik Sibin Dinčić.

Zadaci Centra ABHO


Centar ABHO je nosilac individualne specijalističke obuke ABHO vojničkog sastava, usavršavanja pripadnika Vojske Srbije u oblasti ABHO i ispomoći u školovanju oficira ABH službe na Vojnoj akademiji.


Centar realizuje obuku, kurseve, školovanja kadeta Vojne akademije i ostale zadatke.

Obuka

 • Individualna ABH obuka (po instruktorskom modelu) vojnika, profesionalnih vojnika i podoficira,
 • Sertifikacija obučenosti.

Kursevi

 • Organizacija i realizacija kurseva ABHO za potrebe Vojske Srbije različitog nivoa (četa, bataljon, brigada),
 • Organizacija i realizacija kurseva ABHO za potrebe drugih državnih organa,
 • Organizacija i realizacija međunarodnih kurseva (za potrebe oružanih snaga, međunarodnih organizacija i civilnih institucija).

Školovanje kadeta Vojne akademije

 • Podrška u specijalističkom delu školovanja kadeta Vojne akademije smera ABH službe.

Ostali zadaci

 • Izrada uputstava, pravila i procedura,
 • Pružanje ekspertske pomoći strukturama van Ministarstva odbrane u oblasti ABHO,
 • Pružanje podrške u (1) sprovođenju međunarodnih obaveza R. Srbije (Konvencije o zabrani hemijskog i biološkog oružja, Sporazumi u oblasti neproliferacije oružja za masovno uništenje…), (2) naučnoistraživačkim aktivnostima u oblasti ABHO i (3) opitovanju opreme ABHO.

Infrastruktura i oprema


Centar ABHO poseduje specifičnu infrastrukturu, opremu, kapacitete i mogućnosti.

Centar ima objekte za:

 • komandno administrativnu funkciju,
 • ABHO obuku, kurseve i obrazovanje,
 • radiološku i hemijsku laboratoriju,
 • smeštaj, 
 • društvene i sportske aktivnosti,
 • biblioteku ABHO, štampariju i objekte logističke podrške (restoran, ambulanta, tehnička radionica...).

Za praktični deo individualne specijalističke obuke, obuku jedinica i opitovanje ABHO opreme koristi se ABHO vežbalište (površine 76 hektara), koje poseduje poligone i objekte za rad sa simulantima i realnim agensima (hemijskim i radiološkim, niskog nivoa radioaktivnog zračenja).

Postoji više od 95 različitih modela koji su usvojeni kao deo ABHO opreme. Radi optimizacije rada, na uređajima iz uvoza izvršena su određena prilagođavanja i adaptacije. Oprema koja se koristi u ABHO jedinicama je funkcionalna i tehnološki je svrstana u sledeće grupe:

 • Zaštitna oprema. Koristi se za zaštitu organa za disanje i tela od RHB agenasa u različitim uslovima.
 • Oprema za detekciju i identifikaciju toksičnih hemikalija. Koristi za detekciju toksičnih hemikalija u različitim kontaminiranim sredinama (vazduh, voda, zemlja, hrana, oprema, površine ...) i za identifikaciju grupa i pojedinačnih toksičnih hemikalija prisutnih u terenskim uslovima.
 • Oprema za detekciju i dozimetriju jonizujućeg zračenja. Koristi se za detekciju jonizujućeg zračenja, merenje jačine jonizujućeg zračenja i doze zračenja i merenje aktivnosti u različitim vrstama nuklearno kontaminiranih uzoraka (hrana, voda, biološki materijal ...).
 • Oprema za RHB dekontaminaciju. Koristi se za individualnu dekontaminaciju, grupnu dekontaminaciju, dekontaminaciju opreme i većih jedinica.
 • Nesmrtonosna hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje. Predstavljaju različita konstruktivna sredstava punjena sa hemikalijama za privremeni invaliditet (CS, CR i OC), namenjena za posebnu svrhu i konstruktivno prilagođeni za primenu u složenim i specifičnim vojnim i policijskim misijama.
 • Simulatori. Koriste se za simulacije dejstva različitog nuklearnog i hemijskog oružja.

Tradicije Centra ABHO


Služba atomsko-biološko-hemijske odbrane ima dugu tradiciju u srpskoj vojsci, koja datira od 28. septembra 1932. godine, kada je, na osnovu Uredbe ministra vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, u Kruševcu počelo formiranje Barutanskog bataljona u okviru Zavoda „Obilićevo“. Bila je to prva regularna jedinica protivhemijske zaštite u srpskoj vojsci.

Kroz dugu istoriju ABHO se razvijao u skladu sa državnim i vojnim potrebama i zahtevima. Konačan oblik je u periodu od 1956. do 1992. godine, sa povećanjem uloge i većeg značaja u vojsci i bivšoj Jugoslaviji i formiranje jedinica nivou bataljona. Sada, nakon procesa transformacije, najveće jedinice ABHO su Centar ABHO i 246. bataljon ABHO.

Centar ABHO vuče korene od prvih škola protivhemijske zaštite koje su organizovane 1946. godine.

Na sadašnjoj lokaciji u Kruševcu Centar se nalazi od decembra 1956. godine i od tada počinje njegov intenzivan razvoj.

Kontakt


Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-060
Telefaks: + 381 (0) 37 416-308
Mejl: centar@abho.vs.rs

Povezane vesti