Značke rodova i službi vojske srbije

Značke rodova i službi Vojske Srbije su stilizovani vizuelni elementi na vojnim uniformama kojima se identifikuje pripadnost vojnog lica rodu ili službi.

pripadnici-specijalne-brigade-vojske-srbije.jpg
Značke vrsta i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije su stilizovani vizuelni elementi na vojnim uniformama kojima se identifikuje pripadnost profesionalnog vojnog lica vrsti roda i službe i specijalnosti vrste roda i službe Vojske Srbije.

Značke rodova jesu:


Značke opštih službi jesu:


Značke logističkih službi jesu:


Značke vrsta rodova jesu:


Značke specijalnosti vrsta rodova jesu:


Značke za generale vidova i komodore i admirale roda rečnih jedinica jesu:


Značke rodova i službi i specijalnosti vrste verske službe Vojske Srbije izrađene su od legure metala finalizacijom u boji patiniranog zlata za oficire ili patiniranog srebra za podoficire, dimenzija 25 × 25 mm prema idejnom rešenju. Značke roda rečnih jedinica za zimsku službenu uniformu su vezene u boji patiniranog zlata za oficire ili patiniranog srebra za podoficire. Značke vrsta i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije izrađene su od legure metala finalizacijom u boji patiniranog zlata ili patiniranog srebrau skladu sa idejnim rešenjem. Ove značke su dimenzija ne većih od 50 mm (visina) i 80 mm (širina) niti manjih od 15 mm (visina) i 10 mm (širina) prema idejnim rešenjima.

Značke vrsta i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije za terensku uniformu izrađuju se tehnikom žakar tkanja crnim koncem na tekstilnoj traciu osnovnoj boji uniforme.

Na reversu značaka rodova i službi i specijalnosti vrste verske službe Vojske Srbije ugrađuje se metalni vijak koji se na uniformu pričvršćuje metalnom maticom kružnog oblika.

Na reversu značaka vrsta i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije su dve iglice koje se na vojnu uniformu pričvršćuju elastičnim držačima kružnog oblika.

Značka roda pešadije


Značka roda pešadije (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda pešadije je stilizovani prikaz lovorovog venca preko kojeg su traka i dve ukrštene puške čije cevi i kundaci prelaze ivice venca. Na traci značke nalazi se datum: „16. 11. 1914.“ koji je određen za Dan pešadije.

Značka roda oklopnih jedinica


Značka roda oklopnih jedinica (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda oklopnih jedinica je stilizovani prikaz prednje strane tenka.

Značka roda artiljerije


Značka roda artiljerije (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda artiljerije je stilizovani prikaz dve ukrštene topovske cevi.

Značka roda inžinjerije


Značka roda inžinjerije (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda inžinjerije je stilizovani prikaz sidra okruženog zupčanikom sa leve i lovorovim vencem sa desne strane. U gornjem unutrašnjem delu kruga je most, a u donjem polukružno – testera.

Značka roda artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD


Značka roda ARJ za PVD (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva je stilizovani prikaz radarske antene preko čije gornje ivice su ukršteni cev protivavionskog topa i raketa zemlja–vazduh.

Značka roda avijacije


Značka roda avijacije (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda avijacije je stilizovani prikaz krila u poletu sa pet redova pera u čijem dnu je zvezda sa pet krakova.

Značka roda rečnih jedinica


Značka roda rečnih jedinica (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda rečnih jedinica je stilizovani prikaz sidra preko kojeg se nalazi kormilo.

Značka roda jedinica za elektronska dejstva


Značka roda jedinica za elektronska dejstva (za oficira i podoficira)

Motiv značke roda jedinica za elektronska dejstva je stilizovani prikaz radio-antene na koju se kružno nastavljaju radio-talasi okruženi lovorovim vencem. U sredini kruga nalazi se trougao na čijoj donjoj stranici su prikazani simboli izviđačke i ometačke vrste, a u sredini trougla je stilizovani prikaz globusa.

Značka kadrovske službe


Značka kadrovske službe

Motiv značke kadrovske službe je stilizovani prikaz polurazvijenog svitka pergamenta preko čije površine su ukršteni pero i mač.

Značka službe telekomunikacija


Značka službe telekomunikacija

Motiv značke službe telekomunikacija je stilizovani prikaz dve ukrštene strelice koje simbolizuju munje.

Značka službe vazdušnog osmatranja i javljanja


Značka službe VOJ (za oficira i podoficira)

Motiv značke službe vazdušnog osmatranja i javljanja je stilizovani prikaz radarske antene sa planšetom u čijem gornjem delu je stilizovani prikaz krila u poletu sa četiri reda pera.

Značka ABH službe


Značka ABH službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke atomsko-biološko-hemijske službe je stilizovani prikaz zupčanika u okviru kojeg je nuklearni reaktor sa α, β i γ zracima u pozadini u kojem se nalazi jezgro atoma sa tri elektrona raspoređena u dva nivoa (u prvom – jedan elektron, a u drugom– dva elektrona).

Značka obaveštajne službe


Značka obaveštajne službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke obaveštajne službe je stilizovani prikaz ugaonog štita u čijoj sredini je stilizovani prikaz sove.

Značka bezbednosne službe


Značka bezbednosne službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke bezbednosne službe je stilizovani prikaz mača čiji vrh je okrenut nagore i ukršten sa stilizovanim ključem na koje se oslanja ugaoni štit podeljen krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju.

Značka informatičke službe


Značka informatičke službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke informatičke službe je stilizovani prikaz dugmeta za uključivanje odnosno isključivanje računara u čijoj pozadini je mač sa vrhom okrenutim nagore. Središnji deo dugmeta ispunjen je isprepletenim linijama koje simbolizuju računarsku mrežu. Na unutrašnjim čvorovima računarske mreže van mača je niz binarnih brojeva, i to sa leve strane „110“ – što predstavlja broj 6, a sa desne strane „011“ – što predstavlja broj 3. Oba broja zajedno simbolizuju skraćenu oznaku godine (1963. godina) osnivanja informatičke službe.

Značka geodetske službe


Značka geodetske službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke geodetske službe je stilizovani prikaz trougla i globusa koji svojom površinom prelazi ivice trougla. Na globusu je stilizovani prikaz teodolita.

Značka meteorološke i navigacijske službe


Značka meteorološke i navigacijske službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke meteorološke i navigacijske službe je stilizovani prikaz kompasa čije su igle koje pokazuju strane sveta sever i jug duže od ostalih strana. Strane sveta istok i zapad označene su ćiriličkim slovima: „I“ i „Z“, a ostale strane, osim severa i juga, označene su tačkama.

Značka finansijske službe


Značka finansijske službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke finansijske službe je stilizovani prikaz zlatnika grupisanih u obliku štita preko kojeg su dva ukrštena mača na kojima se nalazi manji štit polukružnog oblika koji je podeljen krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju.

Značka pravne službe


Značka pravne službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke pravne službe je stilizovani prikaz baklje sa čije leve i desne strane se nalazi po jedan tas vage – terazija, a u sredini je mač sa vrhom okrenutim nagore.

Značka muzičke službe


Značka muzičke službe (za oficira i podoficira)

Motiv značke muzičke službe je stilizovani prikaz muzičkog instrumenta lire na čijem vrhu se nalazi mač u horizontalnom položaju.

Značka verske službe


Jedinstvena značka verske službe, zbog njene specifičnosti, ne postoji. Vojni sveštenici odnosno verski službenici nose značke specijalnosti verske službe zavisno od toga kojoj tradicionalnoj crkvi ili verskoj zajednici pripadaju. Značke verske službe izrađuju se u boji patiniranog zlata za vojne sveštenike odnosno verske službenike ili patiniranog srebra za njihove pomoćnike.

Značke specijalnosti bogoslužbene vrste verske službe


Značka pravoslavne specijalnosti (za oficira, podoficira i terensku uniformu)

Motiv značke pravoslavne specijalnosti bogoslužbene vrste verske službe je stilizovani prikaz pravoslavnog trolisnog krsta.

Značka rimokatoličke specijalnosti (za oficira, podoficira i terensku uniformu)

Motiv značke rimokatoličke specijalnosti bogoslužbene vrste verske službe je stilizovani prikazravnog krsta.Motiv značke protestantske specijalnosti evangeličke konfesije bogoslužbene vrste verske službeje stilizovani prikaz ravnog krsta u srcu koji se nalazi u Luterovoj ruži.

Značka protestantske specijalnosti reformatske konfesije (za oficira, podoficira i terensku uniformu)

Motiv značke protestantske specijalnosti reformatske konfesije bogoslužbene vrste verske službe je stilizovani prikaz jagnjeta koje se naslanja na ravan krst čiji se vrh nalazi desno iznad glave jagnjeta.

Značka islamske specijalnosti (za oficira, podoficira i terensku uniformu)

Motiv značke islamske specijalnosti bogoslužbene vrste verske službe je stilizovani prikaz mladog polumeseca sa čije desne strane na sredini je zvezda sa pet krakova.

Značka jevrejske specijalnosti (za oficira, podoficira i terensku uniformu)

Motiv značke jevrejske specijalnosti bogoslužbene vrste verske službe je stilizovani prikaz Davidove zvezde.

Značka tehničke službe


Značka tehničke službe

Motiv značke tehničke službe je stilizovani prikaz zupčanika iz čijeg centra se razvijaju krila u poletu sa pet redova pera. U donjem delu zupčanika je stilizovani prikaz sidra iznad kojeg se nalazi prikaz bočne strane tenka i univerzalnog ključa.

Značka intendantske službe


Značka intendantske službe

Motiv značke intendantske službe je stilizovani prikaz fabrike sa dimnjakom okružen sa leve strane vencem od ječmenog klasa, a sa desne strane vencem od klasa pšenice. U donjem delu kruga je zupčanik, a u sredini su dva ukrštena mača.

Značka sanitetske službe


Značka sanitetske službe

Motiv značke sanitetske službe je stilizovani prikaz Eskulapovog štapa oko kojeg se simbolično savija zmija.

Značka veterinarske službe


Značka veterinarske službe

Motiv značke veterinarske službe je stilizovani prikaz Eskulapovog štapa oko kojeg se simbolično savija zmija. Na donjem delu štapa prema njegovoj sredini je latiničko slovo „V“ koje simbolizuje početno slovo reči veterina na latinskom jeziku.

Značka saobraćajne službe


Značka saobraćajne službe

Motiv značke saobraćajne službe je stilizovani prikaz točka automobila ispod kojeg se nalazi deo sidra. U sredini se nalazi točak upravljača iz čijeg centra se razvijaju krila u poletu sa pet redova pera.

Značka građevinske službe


Značka građevinske službe

Motiv značke građevinske službe je stilizovani prikaz trougla na čiju se osnovnu liniju sa unutrašnje strane naslanjaju cigle u horizontalnom nizu.

Značka avijacijsko-pilotske i helikoptersko-pilotske vrste roda avijacije


Značka avijacijsko-pilotske i helikoptersko-pilotske vrste roda avijacije

Motiv značke avijacijsko-pilotske i helikoptersko-pilotske vrste roda avijacije je stilizovani prikaz lovorovog i hrastovog venca u čijem donjem delu je na pergamentnoj podlozi štit polukružnog oblika podeljen na četiri polja sa po jednim ocilom. U sredini se nalazi stilizovani orao u letu preuzet sa letačke značke Kraljevine Jugoslavije, a na vrhu venca kruna.

Značka ronilačke vrste roda rečnih jedinica


Značka ronilačke vrste roda rečnih jedinica

Motiv značke ronilačke vrste roda rečnih jedinica je stilizovani prikaz sidra sa donje i trozupca sa gornje strane u čijoj sredini se nalaze peraja širom stranom okrenuta ka spolja i preko kojih je maska za ronjenje.

Značka padobranske specijalnosti vrste posebne namene roda pešadije


Značka padobranske specijalnosti

Motiv značke padobranske specijalnosti vrste posebne namene roda pešadije je stilizovani prikaz krila na čijoj sredini se nalazi otvoreni padobran.

Značka letačko-specijalističke specijalnosti vrste posebne namene roda avijacije


Značka letačko-specijalističke specijalnosti

Motiv značke letačko-specijalističke specijalnosti vrste posebne namene roda avijacije je stilizovani prikaz krila u letu na čijoj sredini se nalazi zvezda sa osam krakova.

Značka za generale vidova KoV i RV i PVO


Značke za generale Kopnene vojske i RV i PVO

Motiv značke za generale vida Kopnene vojske i vida Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane je hrastova grančica sa šest listova i tri žira.

Značka za komodore i admirale roda rečnih jedinica


Značka za komodore i admirale

Motiv značke za komodore i admirale roda rečnih jedinica je sidro sa sidrenim konopcem koje je oivičeno lovorovim vencem.