Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira u Centar za obuku Kopnene vojske

Subota, 1.8.2020 | Konkursi
 
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
raspisuje
 
J A V N I  K O N K U R S
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu
oficira na neodređeno vreme u:
 
 
U Centru za obuku Kopnene vojske Komande za obuku
 

 • referent veterinske službe, VES 32601, 1 izvršilac, mesto službovanja Požarevac
 • stomatolog, VES 32525, 1 izvršilac, mesto službovanja Zrenjanin
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati svi državljani Republike Srbije koji imaju odgovarajuće obrazovanje.
 
Opšti uslovi konkursa:
 
 • da je punoletan;
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine, ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, ili integrisane akademske studije iz oblasti medicinskih ili veterinarskih nauka;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nisu stariji od 45 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.

Posebni uslovi konkursa
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:
 
 • Završen veterinarski fakulet – zvanje doktor veterine.

Za formacijsko mesto pod rednim brojem 2:

 •  Završen stomatološki fakultet – zvanje doktor stomatologije.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, naglašeno formacijsko mesto za koje podnose prijavu i kratku biografiju, kandidati treba da dostave sledeća dokumenta:
 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako je na obrascu bez holograma, ne stariji od 6 meseci – original ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika – ne starije od šest meseci);
 • dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • fotokopija radne knjižice ili neki drugi dokaz o radnom iskustvu;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od 6 meseci);
 • uverenje o regulisanju vojne obaveze, sa naznakom čina u rezervi (izdaje Regionalni centar MO za lokalnu samoupravu u kome se lice vodi u evidenciji);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno popisana izjava);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju upućivanja na obuku za osposobljavanje za oficire (kandidati koji konkurišu za oficire, a nisu rezervni oficiri);
 • izjavu lica, overenu kod javnog beležnika, da nije bio zaposlen u državnom organu, odnosno da mu u državnom organu nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, narazumljive ili nepotpune prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ii kopiji overenoj kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može ostvariti uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija, ili da će to učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz navedene dokaze, kako bi organ mogao da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje od suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci, uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos nije prestao zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati putem pošte na adresu:
 
Ministarstvo odbrane
Vojska Srbije
Komanda za obuku
ul. Gardijska bb, 11000 Beograd
sa naznakom „za prijem lica po javnom konkursu”
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.
 

IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija koju formira nadležni starešina između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kanidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na procenu psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti. Za proveru fizičkih sposobnosti kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka – šorc, majica (po izboru).
 
Postupak selekcije kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene kandidati će biti upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojima će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila:

 1. prosek ocena na osnovnim studijama do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 2. provera fizičke sposobnosti do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata do 20 bodova (1. kategorija 20, 2. kategorija 10, 3. kategorija 0 bodova);
 4. razgovor do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).

Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti (opšti lekarski pregled i provera fizičkih sposobnosti), kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskoh mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na tel. 011/2064-082 i 012/223-666, lokal 330-082, 49-101 i 49-102.
Ključne reči

Povezane vesti