Taktička obuka organa za civilno-vojnu saradnju

Petak, 9.10.2020 | Obuka
U organizaciji Odeljenja za civilno-vojnu saradnju (J-9) Generalštaba Vojske Srbije, u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ realizovana je taktička obuka organa za civilno-vojnu saradnju.
 
Tokom dvonedeljne obuke, polaznici su osposobljeni za izvršavanje zadataka iz delokruga rada jedinice za civilno-vojnu saradnju i obavljanje poslova civilno-vojne saradnje u mirovnim operacijama.

Oficiri i podoficiri na usavršavanju su se u terorijskom delu obuke upoznali sa osnovama civilno-vojne saradnje kod nas i u svetu, nadležnostima međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć ugroženom stanovništvu i iskustvima oficira Vojske Srbije za civilno-vojnu saradnju iz mirovnih operacija.

Posebne veštine usavršavali su na poligonu „Borovac“, gde su primenjujući propisane procedure praktično rešavali brojne taktičke supozicije u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Komesarijatom za izbeglice i migracije i bili u prilici da sagledaju specifičnosti rada ovih organizacija, značaj poznavanja i poštovanja kulturoloških različitosti i efekte vođenja razgovora u konkretnim situacijama.

Pripadnici Vojske Srbije koji su završili kurs obučeni su za realizaciju zadataka iz oblasti civilno-vojne saradnje, a stečena znanja će primenjivati u toku obavljanja dužnosti organa za civilno-vojnu saradnju u Vojsci Srbije i prilikom angažovanja u mirovnim operacijama.

Povezane vesti