Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u Centru za obuku pasa

Četvrtak, 1.10.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
Za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme


radi popune radnih mesta u
 
I Naziv ustanove Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna radnih mesta:
 
Centar za obuku pasa
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 • Građevinski bravar-pomoćnik rukovaoca kotlova, (1) jedan izvršilac;
 • Kuvar, (1) jedan izvršilac;
 • Odgajivač, (5) pet izvršilaca.
 
Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
Posebni uslovi:

 • Radno mesto na rednom broju 1:
srednje obrazovanje u trajanju od tri godine obrazovni profil – mehaničar termoenergetskih postrojenja.
 • Radno mesto na rednom broju 2:
srednja škola u trajanju od tri godine obrazovni profil – kuvar.
 • Radno mesto na rednom broju 3:
srednje obrazovanje u trajanju od dve godine obrazovni profil – uzgajivač stoke.
 
II Zajedničko za sva radna mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa, a koji obuhvataju:
 
 • prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova);
 • psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova);
 • medicinsko zdravstvena procena i
 • bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu, biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mejla na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju na ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje psihološku procenu konkursna komisija obaviće razgovor, koji će se bodovati sa 30% od ukupnog broja bodova, u skladu s Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.
 
Mesto rada: Niš
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Ilić Aleksandar, telefon 018/508-839.
 
V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom na adresu VP 1141 Niš, ul. Čegarska bb, 18000 Niš, sa naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 1141 Niš.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontak telefon, e-mail adresa, naziv i redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
1. Za sva radna mesta: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema; original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi).
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.
Prilikom selekcije kandidata voditi računa o primeni člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, kojim je definisano da pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane – konkursi. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Povezane vesti