Javni konkurs za prijem u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme u Brigadu veze

Nedelja, 1.11.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
r a s p i s u j e
 
JAVNI   KONKURS
za prijem u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme


Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se popunjavaju formacijska mesta:
 
Brigada veze Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
 • tehničar za elektronska sredstva – vozač, 4SSS – 1 izvršilac;
 • poslužilac ATC, 3SSS – 1 izvršilac;
 • čuvar – vodič pasa, PKV – 1 izvršilac;
 • mehaničar za radio-uređaje i sisteme – vozač, 5SSS – 1 izvršilac;
 • mehaničar za RRU i TLVU – vozač, 5SSS – 1 izvršilac;
 • poslužilac ATC, ujedno teleprinterist, 3SSS – 1 izvršilac;
 • mehaničar za radio-uređaje i sisteme, 4SSS – 1 izvršilac.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:
 
Radno mesto na rednom broju 1:

 • završen 4. SSS, elektrotehnička škola;
 • vozačka dozvola B kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 2:

 • završen 3. SSS, smer elektronike ili PTT škola.
 
Radno mesto na rednom broju 3:

 • završena osnovna škola;
 • odslužen vojni rok sa oružjem.
 
Radno mesto na rednom broju 4:

 • završen 5. SSS, elektrotehnička škola;
 • vozačka dozvola B kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 5:

 • završen 5. SSS, elektrotehnička škola i
 • vozačka dozvola B kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 6:

 • završen 3. SSS, smer elektronike ili PTT škola.
 
Radno mesto na rednom broju 7:

 • završen 4. SSS, elektrotehnička škola.
 
II Izborni postupak:
 
U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19 i 20/20), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova).
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
S kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Takođe za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu s Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
III Mesto rada

 • za radna mesta na rednom broju 1, 3 i 7 – Beograd;
 • za radno mesto na rednom broju 2 – Bačka Topola;
 • za radna mesta na rednom broju 4 i 5 – Niš;
 • za radno mesto na rednom broju 6 – Pirot.
 
IV Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu
 
Poručnik Stefan Stojanović, telefon: 011/3603-537
 
VI Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs
 
Poštom na adresu VP 5542 Beograd, Raška broj 2, 11000 Beograd, s naznakom „za javni konkurs”. Lična dostava prijava može se izvršiti na delovodstvo VP 5542 Beograd, Raška 2, Beograd.
 
VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:

 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne stariji od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • uverenje nadležnog organa (ako je kandidat bio na službi u državnom organu) da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • za radna mesta na rednom broju 1, 4 i 5 – kopija vozačke dozvole;
 • za radno mesto na rednom broju 3 – potvrdu nadležnog centra za lokalnu samoupravu regionalnog centra Ministarstva odbrane o odsluženom vojnom roku sa oružjem;
 • za radna mesta za koja je propisano 3. SSS, 4. SSS i 5. SSS – original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.
 
Svi dokazi prilažu se ili u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Napomene:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti