Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica u radni odnos na neodređeno vreme u Komandi za obuku

Subota, 1.8.2020 | Konkursi
 
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
Za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme
 
radi popune radnih mesta u Komandi za obuku
 
 
U 1. centru za obuku Komande za obuku
 
1. Rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, (2) dva izvršioca
2. Kuvar – vođa smene, VKV, (1) jedan izvršilac
3. Perioničar-peglar, PKV, (1) jedan izvršilac
4. Rukovalac mašina za pranje i peglanje, KV, (1) jedan izvršilac
5. Rukovalac vodocrpnih postrojenja, KV, (1) jedan izvršilac
 

U 3. centru za obuku Komande za obuku
 
6. Građevinski stolar, KV, (1) jedan izvršilac
7. Monter centralnog grejanja – zavarivač, KV, (1) jedan izvršilac
8. Rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, (1) jedan izvršilac
 

U Centru za obuku KoV Komande za obuku
 
9. Instalater vodovoda i kanalizacije, KV, (1) jedan izvršilac
10. Kuvar, KV, (1) jedan izvršilac
11. Građevinski stolar, KV, (1) jedan izvršilac
12. Elektromehaničar za pogonsku opremu, VKV, (1) jedan izvršilac
13. Vozač, KV, (2) dva izvršioca
14. Rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, (2) dva izvršioca
15. Farmaceut, S2S, (1) jedan izvršilac
 

U Centru za obuku logistike Komande za obuku
 
16. Tehničar za naoružanje-instruktor, specijalista, SSS, (1) jedan izvršilac
17. Mehaničar za optoelektronska sredstva – instruktor, SSS, (1) jedan izvršilac
 

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Milunka Savić” Komande za obuku
 
18. Referent za pravne poslove, S2S, (1) jedan izvršilac
19. Nastavnik – prevodilac za engleski jezik, S2S, (1) jedan izvršilac
 

U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Komanda za obuku
 
20.  Nastavnik engleskog jezika, S2S, (1) jedan izvršilac
 

U Komandu za razvoj Banatske brigade Komande za obuku
 
21. Operater komandnih pultova, SSS, (1) jedan izvršilac
22. Elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, (1) jedan izvršilac
23. Mehaničar za radio-uređaje i sisteme, VKV, (1) jedan izvršilac
24. Kuvar – vođa smene, VKV, (1) jedan izvršilac
25. Pomoćni radnik, PKV, (1) jedan izvršilac
26. Berberin – rukovalac kupatila, KV, (1) jedan izvršilac
27. Komandir voda – referent, S1S, (1) jedan izvršilac
28. Instalater vodovoda i kanalizacije, KV, (1) jedan izvršilac
29. Elektroinstalater, KV, (1) jedan izvršilac
30. Zidar-fasader, VKV, (1) jedan izvršilac
31. Moler-farbar, KV, (1) jedan izvršilac
32. Upravnik servisa termoenergetike, S1S, (1) jedan izvršilac
33. Rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, KV, (1) jedan izvršilac
34. Monter centralnog grejanja – zavarivač, KV, (1) jedan izvršilac
35. Farmaceut, S2S, (1) jedan izvršilac
 

U Komandu za razvoj Rasinske brigade Komande za obuku
 
36. Kuvar, KV, (2) dva izvršioca
37. Mesar, KV, (1) jedan izvršilac
38. Krojač, KV, (1) jedan izvršilac
39. Monter centralnog grejanja ujedno zavarivač, VKV, (1) jedan izvršilac
 

U Komandu za razvoj Timočke brigade Komande za obuku
 
40. Mehaničar za radio-uređaje i sisteme, VKV, (1) jedan izvršilac
 
 
Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.  
 
Posebni uslovi:

Radno mesto na rednom broju 1:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, mašinske ili elektro struke i položen ispit za rukovaoca parnih kotlova sa ATK.
Radno mesto na rednom broju 2:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, zanimanje – kuvar.
Radno mesto na rednom broju 3:
 • da kandidat ima završen minimum potrebnih uslova za prijem – PKV, osnovna škola.
Radno mesto na rednom broju 4:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, srednje tekstilne škole.
Radno mesto na rednom broju 5:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, smer energetska automatika – pogonski električar za automatiku.
Radno mesto na rednom broju 6:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, zanimanje – građevinski stolar.
Radno mesto na rednom broju 7:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, zanimanje – monter centralnog grejanja i zavarivač
Radno mesto na rednom broju 8:
 •  da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, zanimanje – rukovalac parnih kotlova.
Radno mesto na rednom broju 9:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, zanimanje – vodoinstalater.
Radno mesto na rednom broju 10:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, zanimanje – kuvar.
Radno mesto na rednom broju 11:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, zanimanje – stolar.
Radno mesto na rednom broju 12:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme, zanimanje – elektromehaničar.
Radno mesto na rednom broju 13:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, da poseduje vozačku dozvolu „C” kategorije.
Radno mesto na rednom broju 14:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP.
Radno mesto na rednom broju 15:
 • da kandidat ima završen Farmaceutski fakultet u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB bodova).
Radno mesto na rednom broju 16:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme, zanimanje – mehaničar oružar.
Radno mesto na rednom broju 17:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme, zanimanje – mehaničar optike.
Radno mesto na rednom broju 18:
 • da kandidat ima završen pravni fakultet u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB bodova), položen pravosudni ispit.
Radno mesto na rednom broju 19:
 • da kandidat ima završen filološki fakultet – engleski jezik u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB bodova).
Radno mesto na rednom broju 20:
 • da kandidat ima završene osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine na filološkom  fakultetu – engleski jezik.
Radno mesto na rednom broju 21:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme, smer elektrotehnički.
Radno mesto na rednom broju 22:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme, smer elektromehaničar za vozila točkaše ili škola za VKV radnika elektromehaničar za vozila točkaše i položen vozački ispit za vozača „C” kategorije.
Radno mesto na rednom broju 23:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme, smer mehaničar za radio-uređaje i sisteme ili školu za VKV radnike mehaničar za radio-uređaje i sisteme.
Radno mesto na rednom broju 24:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme, smer kuvar, škola za VKV radnika smer kuvar.
Radno mesto na rednom broju 25:
 • da kandidat ima minimum potrebnih uslova za prijem, osnovna škola.
Radno mesto na rednom broju 26:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, smer frizer (berberin) ili škola za KV radnika frizera (berberina).
Radno mesto na rednom broju 27:
 • da kandidat ima završen S1S, građevinski smer ili VŠS građevinski smer.
Radno mesto na rednom broju 28:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, smer instalater vodovoda i kanalizacije ili školu za KV radnika instalater vodovoda i kanalizacije.
Radno mesto na rednom broju 29:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, smer elektroinstalater škola za KV radnika smer elektroinstalater.
Radno mesto na rednom broju 30:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme, smer zidar-fasader ili škola za VKV radnika zidara-fasadera.
Radno mesto na rednom broju 31:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, smer moler-farbar ili škola za KV radnika molera-farbara.
Radno mesto na rednom broju 32:
 • da kandidat ima završen S1S, smer mašinski i stručnu osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP ili VŠS smer mašinski i stručnu osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP.
Radno mesto na rednom broju 33:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme, smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP.
Radno mesto na rednom broju 34:
 • da kandidat ima završen 3 stepen stručne spreme, smer monter centralnog grejanja – zavarivač ili školu za KV radnike smer monter centralnog grejanja – zavarivač.
Radno mesto na rednom broju 35:
 • da kandidat ima završen S2S, smer farmacija ili VSS farmaceutski fakultet.
Radno mesto na rednom broju 36:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, zanimanje – kuvar.
Radno mesto na rednom broju 37:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, zanimanje – mesar.
Radno mesto na rednom broju 38:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme, zanimanje – krojač.
Radno mesto na rednom broju 39:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme, odnosno škola za VKV radnike – smer termoenergetski ili osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine iz mašinskog inžinjerstva, oblast termotehnika i sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za zavarivača.
Radno mesto na rednom broju 40:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme, smer elektrotehnički.

 II Zajedničko za sva radna mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjena Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19).
 
Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili na imejl adrese navedene u prijavi.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.
 
Mesto rada:
Za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4. i 5: Sombor.
Za radna mesta pod rednim brojem 6, 7. i 8: Leskovac.
Za radna mesta pod rednim brojem 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15: Požarevac.
Za radna mesta pod rednim brojem 16, 17, 20, 36, 37, 38 i 39: Kruševac.
Za radna mesta pod rednim brojem 18 i 19: Pančevo.
Za radno mesto pod rednim brojem 21: Orešac.
Za radna mesta pod rednim brojem 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. i 35: Zrenjanin.
Za radno mesto pod rednim brojem 40: Zaječar.
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
IV Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu i adrese na koje se podnose prijave za javni konkurs
 
Za radna mesta pod rednim brojem od 1, 2, 3, 4. i 5: Željko Đurđević, major i Miloš Ninić, poručnik, telefon 025/438-899, lokal 58-167 i 58-091.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 1423 Sombor, ul. Centrala bb, 25000 Sombor, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 1423 Sombor, ul. Centrala bb, 25000 Sombor.
 
Za radna mesta pod rednim brojem od 6, 7. i 8: Goran Biuk, telefon 016/249-379 i Dalibor Stanišić 066/8711-959.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 4445 Leskovac, ul. Kralja Milutina bb, s. Donje Sinkovce, 16000 Leskovac, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 4445 Leskovac, ul. Kralja Milutina bb, s. Donje Sinkovce, 16000 Leskovac.
 
Za radna mesta pod rednim brojem od 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15: Vladislav Đorđević, potpukovnik, telefon 012/223-666, lokal 49-101.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 5302 Požarevac, ul. 6. ličke divizije bb, 12000 Požarevac, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 5302 Požarevac, Požarevac.
 
Za radna mesta pod rednim brojem 16. i 17: Milić Nikolić, telefon 037/416-048.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 5019 Kruševac, ul. Balkanska bb, 37000 Kruševac, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 5019 Kruševac, ul. Balkanska bb, 37000 Kruševac.
 
Za radna mesta pod rednim brojem od 18 i 19: Marija Jović, telefon 013/326-216.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 1442 Pančevo, ul. Bavaništanski put bb, 26000 Pančevo, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 1442 Pančevo (objekat boj 41–42 kasarne NH „Stevica Jovanović”), ul. Bavaništanski put bb, Pančevo.
 
Za radno mesto na rednom broju 20: Igor Mikić, major, telefon 037/416-089.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 6910 Kruševac, ul. Balkanska br. 57, 37000 Kruševac, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 6910 Kruševac, ul. Balkanska br. 57, 37000 Kruševac, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Za radna mesta na rednom broju 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. i 35: Nikola Tornjanski, telefon 021/4835-723.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 3160 Zrenjanin, ul. Stevice Jovanovića 19, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 3160 Zrenjanin, ul. Stevice Jovanovića 19, 23000 Zrenjanin.
 
Za radna mesta na rednom broju 36, 37, 38. i 39: Vojkan Gilić, telefon 037/416-026.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 3161 Kruševac, ul. Balkanska bb, 37000 Kruševac, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 3161 Kruševac, ul. Balkanska bb, 37000 Kruševac.
 
Za radno mesto na rednom broju 40: Marijan Stamenković, major i Igor Stefanović, zastavnik, telefon 019/426-388.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: VP 6002 Zaječar, ul. Šljivarski put bb, 19000 Zaječar, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 6002 Zaječar, ul. Šljivarski put bb, 19000 Zaječar.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontak telefon, imejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu:
Za sva radna mesta prilažu se sledeći dokazi:
– orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje;
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne stariji od šest meseci);
– uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
– uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci;
– uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi).
 
Za radna mesta za koja je propisano KV, SSS, VKV:
– original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.
 
Za radna mesta pod rednim brojem 1, 8, 14 i 33:
– dokaz o položenom ispitu za rukovaoca parnih kotlova.
 
Za radna mesta pod rednim brojem 13 i 22:
– overena kopija vozačke dozvole.
 
Za radno mesto na rednom broju 34:
– original ili overena kopija sertifikata ili uverenja o osposobljenosti za zavarivača.
    
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad obavezan je za sve kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu, uz napred navedene dokaze, kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.
Ključne reči

Povezane vesti