Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica radi popune radnih mesta u Komandi za obuku

Sreda, 1.7.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme radi popune radnih mesta u
Komandi za obuku
 
 
u 2. centru za obuku Komande za obuku, mesto službovanja Valjevo:
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
1. komandir odeljenja ujedno rukovodilac radova, SSS, jedan izvršilac,
2. rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, dva izvršioca,
3. operater komandnih pultova, SSS, jedan izvršilac,
4. operater komandnih pultova, KV, jedan izvršilac,
5. pogonski električar, VKV, jedan izvršilac,
6. monter centralnog grejanja – zavarivač, KV, jedan izvršilac,
7. elektromehaničar za vozila točkaše ujedno elektromehaničar za izvore struje i elek. agregate, VKV, jedan izvršilac,
8. rukovalac, SSS, jedan izvršilac,                
9. mehaničar za inžinjerijske mašine i priključne uređaje, KV, jedan izvršilac i
10. mehaničar za radio uređaje i sisteme, VKV, jedan izvršilac;
 
u Centru za obuku veze i informatike Komande za obuku, mesto službovanja Gornji Milanovac:
 
11. farmaceut, S2S, jedan izvršilac i
12. mehaničar za radio uređaje i sisteme, VKV, jedan izvršilac.
 
Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu. 
 
Posebni uslovi:

Radno mesto na rednom broju 1:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme – smer građevinske struke.
Radno mesto na rednom broju 2:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – tehnička škola i da poseduje odgovarajući sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovaoca parnih kotlova sa ATK.
Radno mesto na rednom broju 3:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme – smer mehaničar elektrostruke.
Radno mesto na rednom broju 4:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – smer mehaničar elektrostruke.
Radno mesto na rednom broju 5:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – smer pogonski električar.
Radno mesto na rednom broju 6:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – mašinski smer i da poseduje odgovarajući sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje poslova montera centralnog grejanja – zavarivača.
Radno mesto na rednom broju 7:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – smer autoelektričar.
Radno mesto na rednom broju 8:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme – smer građevinske struke.
Radno mesto na rednom broju 9:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – smer mašinske struke – automehaničar.
Radno mesto na rednom broju 10:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – smer mehaničar elektrostruke.
Radno mesto na rednom broju 11:
 • da kandidat ima završen 6. stepen stručne spreme – završen farmaceutski fakultet.
Radno mesto na rednom broju 12:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme, tehničke struke – smer telekomunikacije.
 
II Zajedničko za sva radna mesta:
 
Izborni postupak: 
U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 20/20).
 
Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili i-mejl adrese navedene u prijavi.
 
Mesto rada:
 • za radna mesta na rednom broju 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. i 10 – Valjevo,
 • za radna mesta pod rednim 3. i 4 – Šabac
 • za radna mesta na rednom broju 11. i 12 – Gornji Milanovac
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 
 • za radna mesta na rednom broju od 1. do 10. Ivan Arsić, telefon 014/296-017 i mobilni 064/252-28-05;
 • za radna mesta na rednom broju 11. i 12: Sveta Spasojević, telefon 032/713-290, lokal 49-637.
 
V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 • za radna mesta na rednom broju od 1. do 10: poštom na adresu VP 9845 Valjevo, Vojvode Mišića bb, 14000 Valjevo, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 9845 Valjevo, Vojvode Mišića bb, 14000 Valjevo;
 
 • za radna mesta na rednom broju 11. i 12: poštom na adresu VP 2143 Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 59, 32300 Gornji Milanovac, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 2143 Gornji Milanovac.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
– za radna mesta na rednom broju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 12: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi);
 
– za radno mesto na rednom broju 11: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi).
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji, koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
 
Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili i-mejl adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju na ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje psihološku procenu, konkursna komisija obaviće razgovor, koji će se bodovati sa 30% od ukupnog broja bodova, u skladu sa Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.
 
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.

Prilikom selekcije kandidata voditi računa o primeni člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, kojim je definisano da pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane – konkursi. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Ključne reči

Povezane vesti