Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

Četvrtak, 1.2.2018 | Konkursi

Ministarstvo odbrane objavljuje Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni vojni list“, broj 3/11), Ministarstvo odbrane objavljuje


J A V N I   OGLAS

za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem 

i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2018. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. 

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
3) da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
4) da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
5) da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
6) da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

1) da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
2) da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
3) da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

1) foto-kopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i
2) biografiju.

Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

1) ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
2) pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire u Vojsci Srbije

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama. 

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca kursa za rezervne oficire za određeni uputni rok.

4. Zaključivanje ugovora 

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije u 2018. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Povezane vesti