Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme u verskoj službi

Subota, 1.8.2020 | Konkursi

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
raspisuje
 
J A V N I  K O N K U R S
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu
oficira na neodređeno vreme:
 
 
U verskoj službi za popunu sledećih formacijskih mesta:
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande 15. tenkovskog bataljona 1. brigade KoV Kopnene vojske, mesto službovanja Sremska Mitrovica, 1 izvršilac;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande 21. pešadijskog bataljona 2. brigade KoV Kopnene vojske, mesto službovanja Raška, 1 izvršilac;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande 31. pešadijskog bataljona 3. brigade KoV Kopnene vojske, mesto službovanja Zaječar;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande 37. mehanizovanog bataljona 3. brigade KoV Kopnene vojske, mesto službovanja Kuršumlija;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande Mešovite artiljerijske brigade Kopnene vojske, FČ kapetana, mesto službovanja Niš;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove 246. bataljona atomsko-biološko-hemijske odbrane Kopnene vojske, mesto službovanja Kruševac;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande 4. brigade KoV Kopnene vojske, FČ kapetana, mesto službovanja Vranje;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande 41. pešadijskog bataljona 4. brigade KoV Kopnene vojske, mesto službovanja Bujanovac;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, mesto službovanja Beograd;
 • načelnik Grupe – vojni sveštenik, Grupa za verske poslove Komande Komande za obuku, mesto službovanja Beograd.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati svi državljani Republike Srbije koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
Opšti uslovi konkursa: 
 • da su punoletni;
 • da su državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nisu stariji od 45 godina;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da su završili odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Posebni uslovi konkursa:
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da imaju završene studije bogoslovsko-teološkog fakulteta u trajanju od najmanje 4 godine;
 • kandidati (sveštenik ili onaj koji nije rukopoložen) mora imati pisani blagoslov svog nadležnog eparhijskog arhijereja;
 • kandidate za vojnog sveštenika koji nisu rukopoloženi, rukopolaže nadležni arhijerej, a na predlog Arhijereja nadležnog vojnim sveštenicama u VS, po okončanju izbornog postupka i neposredno pre prijema u profesionalnu vojnu službu.
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, naglašeno formacijsko mesto za koje podnose prijavu i kratku biografiju, kandidati treba da dostave sledeća dokumenta: 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako je na obrascu bez holograma, ne stariji od 6 meseci – original ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena kod javnog beležnika – ne starije od šest meseci);
 • dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena kod javnog beležnika);
 • fotokopija radne knjižice ili neki drugi dokaz o radnom iskustvu,
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci (ne starije od 6 meseci);
 • uverenje o regulisanju vojne obaveze pod oružjem, sa naznakom čina u rezervi (izdaje Regionalni centar MO za lokalnu samoupravu u kome se lice vodi u evidenciji);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno popisana izjava);
 • potpisanu izjavu o prihvatanju upućivanja na obuku za osposobljavanje za oficire (kandidati koji konkurišu za oficire, a nisu rezervni oficiri);
 • pisani blagoslov nadležnog eparhijskog arhijereja za prijavu na konkurs,
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu i kopiji overenoj kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.
 
Kandidati koji nisu rezervni oficiri pre prijema u profesionalnu vojnu službu biće upućeni na osposobljavanje za oficira.
 
Raspored na formacijske dužnosti lica koja budu primljena u profesionalnu vojnu službu vršiće se prvenstveno u skladu sa njihovom kanonskom pripadnošću, a po blagoslovu arhijereja nadležnog vojnim sveštenicima u Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati putem pošte na adresu:
 
Ministarstvo odbrane
Generalštab Vojske Srbije
Uprava za ljudske resurse (J-1)
ul. Neznanog junaka br.38, 11000 Beograd
sa naznakom „za prijem lica po javnom konkursu”
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.


IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA:
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kanidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na procenu psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti. Za proveru fizičkih sposobnosti kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka – šorc, majica (sopstveni izbor).
 
Postupak selekcije kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procen, kandidati za popunu formacijkih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojima će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1.  prosek ocena na osnovnim studijama do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 2.  provera fizičke sposobnosti do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3.  psihološka procena kandidata do 20 bodova (1. kategorija 20, 2. kategorija 10, 3. kategorija 0 bodova);
 4.  razgovor do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
Kandidati, koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti (opšti lekarski pergled i provera fizičkih sposobnosti) kandidati obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskih mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na tel. 011/2063-332, 2063-531 i 2063-230.

Povezane vesti