Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у РВ и ПВО

Понедељак, 1.7.2024 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места 


у Ратном ваздухопловству и противваздухопловној одбрани
 
I Формацијска места која се попуњавају:
 
 1. референт – преводилац за руски језик, ВСС, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 2. возач аутобуса, КВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 3. возач аутобуса, КВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 4. возач аутобуса, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 5. грађевински столар, КВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 6. месар, КВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 7. механичар за телефонско-телеграфске уређаје, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 8. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, место службовања Батајница, 3 извршиоца;
 9. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 10. електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 11. електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 12. механичар за пешадијско наоружање, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац,
 13. механичар за противпожарна средства и судове под притиском, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 14. електромеханичар за изворе струје и електроагрегате, ВКВ, место службовања Београд, 1 извршилац;
 15. ауто-лимар, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 16. авио-лимар, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 17. ауто-фарбар, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 18. ауто-фарбар, КВ, место службовања Панчево, 1 извршилац;
 19. ауто-тапетар, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 20. заваривач, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 21. металостругар, ВКВ, место службовања Батајница, 1 извршилац;
 22. механичар за возила точкаше, ВКВ, место службовања Београд, 1 извршилац;
 23. механичар за возила точкаше, КВ, место службовања Панчево, 1 извршилац;
 24. електромеханичар за возила точкаше, КВ, место службовања Панчево, 1 извршилац;
 25. механичар за возила точкаше – возач, КВ, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 26. електромеханичар за возила точкаше, КВ, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 27. механичар за возила точкаше – возач, КВ, место службовања Лађевци, 1 извршилац;
 28. електричар, КВ, место службовања Панчево, 1 извршилац;
 29. столар, КВ, место службовања Јаково, 1 извршилац;
 30. технолог, ВСС, Место службовања Крагујевац, 1 извршилац;
 31. психијатар, ВСС, место службовања Београд, 1 извршилац;
 32. авио-радио-механичар – возач, ВКВ, место службовања Београд, 1 извршилац.
 
Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 
Радно место на редном броју 1:
 • завршенe основне академске студије у трајању од 4 године или 240 ЕСП бодова, смер руски језик.
 
Радно место на редном броју 2:
 • завршена трогодишња средња школа, возачка дозвола Д и ДЕ категорије.
 
Радно место на редном броју 3:
 • завршена трогодишња средња школа, возачка дозвола Д и ДЕ категорије.
 
Радно место на редном броју 4:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ, возачка дозвола Д и ДЕ категорије.

Радно место на редном броју 5:
 • завршена трогодишња средња школа, образовни профил столар.

Радно место на редном броју 6:
 • завршена трогодишња средња школа, образовни профил месар.
 
Радно место на редном броју 7:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ, смер електроника.

Радно место на редном броју 8, 9 и 22:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер аутомеханичар, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ, возачка дозвола Б категорије.
 
Радно место на редном броју 10:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке, смер електромеханичар, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ, возачка дозвола Б категорије.
 
Радно место на редном броју 11:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке, смер електромеханичар, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ, возачка дозвола Б категорије.
 
Радно место на редном броју 12:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер механичар – оружар, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.

Радно место на редном броју 13:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња техничка школа, профил механичар хидраулике и пнеуматике, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.

Радно место на редном броју 14:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке, смер електротехничар енергетике, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 15 и 16:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер лимар, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 17:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер металофарбар, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 18:
 • завршена трогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер машинбравар.

Радно место на редном броју 19:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер тапетар, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 20:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања техничке струке, образовни профил заваривач, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.
 
Радно место на редном броју 21:
 • завршена трогодишња или четворогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер металостругар, специјалистичко или мајсторско образовање ВК.
 
Радно место на редном броју 23, 25 и 27:
 • завршена трогодишња средња школа за занимања машинске струке, смер ауто-механичар.
 
Радно место на редном броју 24 и 26:
 • завршена трогодишња средња школа за занимања електротехничке струке, смер електромеханичар.
 
Радно место на редном броју 28:
 • завршена трогодишња средња школа за занимања електротехничке струке, смер електричар.
 
Радно место на редном броју 29:
 • завршена трогодишња средња школа за занимања грађевинске или техничке струке, смер столар.
 
Радно место на редном броју 30:
 • завршене основне академске студије у трајању од 4 године из електротехничког инжињерства, област електроника.
 
Радно место на редном броју 31:
 • завршене студије медицине, специјализација из психијатрије. 

Радно место на редном броју 32:
 • завршена четворогодишња средња школа за занимања електротехничке или машинске струке, образовни профил механичар радио технике, специјалистичко или мајсторско образовање ВКВ.

 
II Заједничко за сва формацијска места:
 
Изборни поступак:
 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса, а који обухватају:

 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско здравствена процена и
 • безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште na и-мејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље психолошку процену, конкурсна комисија обавиће разговор, који ће се бодовати са 30% од укупног броја бодова, у складу са Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
 
III Место рада:
 
За радна места на редном броју: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 – Батајница
За радна места на редном броју: 27 – Лађевци
За радна места на редном броју: 30 – Крагујевац
За радна места на редном броју: 25, 26, 29 – Јаково
За радна места на редном броју: 18, 23, 24, 28 – Панчево
За радна места на редном броју: 14, 22, 31, 32 – Београд
 
IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је тридесет дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: потпуковник Ристић Небојша, телефон 011/3106-060.
 
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом препоручено на адресу: Војни аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић”, Пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

 • оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); 
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење надлежног органа (ако је кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;
 • за радна места на редном броју 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 25, 27 и 32: копија возачке дозволе;
 • за радна места за која је прописано КВ, ССС и ВКВ – оригинал или фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе.

Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/23 – Одлука УС) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
 
Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.

Повезане вести