Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у Другу бригаду копнене војске

Недеља, 1.5.2022 | Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Команда Копнене војске
 
р а с п и с у ј е

ЈАВНИ  КОНКУРС
 
за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у:

Другу бригаду копнене војске

 1. фармацеутски техничар, ВЕС ПС81П, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу могу учествовати лица која испуњавају следеће услове:


ОПШТИ УСЛОВИ:

 • да је пунолетан;
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије;
 • да има прописано образовање;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да није старији од 40 година;
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • да је завршио средњу медицинску школу (IV) степен, смер фармацеутски техничар.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, краћу биографију, јединицу, број и назив формацијског места за које конкурише, кандидати треба да доставе ВП 3720 Краљево, лично или путем поште:

 • пријава за конкурс (молба);
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија оверена код надлежног органа – не старије од шест месеци);
 • уверење о држављанству (оригинал или копија оверена код надлежног органа – не старије од шест месеци);
 • диплому о стеченом образовању (копија оверена код надлежног органа);
 • потврда Регионалног центра МО о регулисању војне обавезе (одслужен војни рок са оружјем);
 • потврда да није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • потврда од надлежног суда и МУП-а да се не води кривични поступак и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу.

Некомплетна и непотпуна документа неће се узимати у разматрање, а документа кандидатима који не буду изабрани неће се враћати.

Све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије, на телефон 036/308-422 или локал 17-422.

Повезане вести