Јавни конкурс за пријем цивилних лица у Копнену војску

Петак, 1.10.2021 | Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
I. Назив организационе јединице у којој се врши попуна формацијских места:
 
КОПНЕНА ВОЈСКА
 
У ВП 3720 Краљево:
 
 1. командир одељења, ОСС – 1 извршилац;
 2. кувар – вођа смене, 5. ССС, – 1 извршилац;
 3. електромеханичар за возила точкаше, 4. ССС, – 1 извршилац;
 4. механичар за возила точкаше – возач, 5. ССС – 1 извршилац;
 5. помоћни радник, 2. ССС – 1 извршилац;
 6. механичар за возила точкаше – возач, 3. ССС – 1 извршилац;
 7. месар, 3. ССС – 1 извршилац;
 8. металофарбар, 5. ССС – 1 извршилац;
 9. механичар за возила гусеничаре, 5. ССС – 1 извршилац;
 10. механичар за возила точкаше, 5. ССС – 1 извршилац;
 11. заваривач, 5. ССС, – 1 извршилац;
 12. руковалац котлова са ручним ложењем, 3. ССС – 1 извршилац;
 13. монтер централног грејања – заваривач, 3. ССС – 1 извршилац;
 14. руковалац парних котлова са ручним ложењем, 5. ССС – 1 извршилац;
 15. механичар за електронику у ракетним системима, 5. ССС – 1 извршилац;
 16. механичар за артиљеријско наоружање, 5. ССС – 1 извршилац;
 17. командир одељења, ОСС – 1 извршилац;
 18. механичар за електронска, АБХО и инжињеријска средства, 3. ССС – 1 извршилац;
 19. руковалац парних котлова са АТК, 5. ССС – 1 извршилац;
 20. електромеханичар за електричне уређаје у САУ, 5. ССС – 1 извршилац;
 21. механичар за радарске уређаје у јединицама КоВ, 5. ССС – 1 извршилац;
 22. пиротехничар, 5. ССС – 1 извршилац.
  
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:

Радно место под редним бројем 1:
 • завршене основне струковне студије у трајању од три године грађевинске струке.

Радно место под редним бројем 2:
 • завршена средња угоститељска школа у трогодишњем трајању, образовни профил – кувар;
 • специјалистички испит, образовни профил – кувар (ВКВ).

Радно место под редним бројем 3:
 • завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, образовни профил – ауто-електричар.

Радно место под редним бројем 4:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године, образовни профил – механичар;
 • стечено звање специјалиста из машинске струке;
 • возачка дозвола за Ц категорију.

Радно место под редним бројем 5:
 • образовање у трајању од две године.

Радно место под редним бројем 6:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године, образовни профил – механичар;
 • возачка дозвола за Ц категорије.

Радно место под редним бројем 7:
 • завршена средња угоститељска школа у трогодишњем трајању, образовни профил – месар.

Радно место под редним бројем 8:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године, образовни профил – металофарбар, лакирер или ауто-лимар;
 • стечено звање специјалиста из машинске струке.

Радно место под редним бројем 9:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године, образовни профил – механичар;
 • стечено звање специјалиста из машинске струке.

Радно место под редним бројем 10:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године, образовни профил – механичар;
 • стечено звање специјалиста из машинске струке.

Радно место под редним бројем 11:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године;
 • стечено звање специјалиста заваривач.

Радно место под редним бројем 12:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године;
 • оспособљеност за руковаоца котлова са ручним ложењем.

Радно место под редним бројем 13:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године, образовни профил – инсталатер;
 • сертификат за вариоца.

Радно место под редним бројем 14:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године;
 • оспособљеност за руковаоца котлова са ручним ложењем;
 • положен специјалистички испит из области машинске струке.

Радно место под редним бројем 15:
 • завршена средња електротехничка школа у трајању од три године, образовни профил – техничар за одржавање електронске опреме;
 • положен специјалистички испит из области електроструке.

Радно место под редним бројем 16:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године – смер машинбравар;
 • положен специјалистички испит из области машинске струке.

Радно место под редним бројем 17:
 • завршене основне струковне студије у трајању од три године грађевинске струке.
 
Радно место под редним бројем 18:
 • завршена средња електротехничка школа у трајању од три године.
 
Радно место под редним бројем 19:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године;
 • оспособљеност за руковаоца котлова са АТК;
 • положен специјалистички испит из области машинске струке.
 
Радно место под редним бројем 20:
 • завршена средња електротехничка школа – смер електромеханичар за машине и опрему;
 • положен специјалистички испит из области електроструке.
 
Радно место под редним бројем 21:
 • завршена средња школа – смер механичар за радарске системе;
 • положен специјалистички испит из области електроструке.
 
Радно место под редним бројем 22:
 • завршена средња машинска школа у трајању од три године;
 • положен специјалистички испит из области машинске струке.
 
II. Изборни поступак
 
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 • просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 • психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствена процена;
 • безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета и разговора са кандидатом биће обавештени писаним путем или путем електронске поште на имејл адресу наведену у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
III. Место рада:
 • радно место 1, 3, 4, 5 и 13 – Рашка;
 • радно место 2, 7 и 17 – Нови Пазар;
 • радно место 6 и 14 – Пожега;
 • радно место 8, 9, 10, 11, 20, 21 и 22 – Краљево;
 • радно место 12 и 19 – Крагујевац;
 • радно место 15 и 16 – Ваљево.
 
IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
ВП 3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел. 036/308-037.
 
VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс”:
 
ВП 3720 Краљево, IV Црногорска бб, Рибница 36000 Краљево
 
VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
за радно место под редним бројем 1 потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе основних струковних студија којом се потврђује стручна спрема;
 
за сва остала радна места потребно је доставити оригинал или оверене фотокопије дипломе средње школе којом се потврђује стручна спрема и оригинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе;
 
за радна места где је то потребно оригинал или оверена копија уверења о положеном испиту за ВКВ, односно специјалисту;
 
за радно место под редним бројем 5 оригинал или оверену копију уверења о завршеном основном образовању.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомене:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника) биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду, отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно на формацијско место у органу у којем ради или решење да је нераспоређен.
Кључне речи

Повезане вести