Допуна обавештења за пријаву војника у резерви ради попуне радних места професионалних војника на одређено време

Понедељак, 1.7.2019 | Конкурси
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе


ДОПУНА ОБАВЕШТЕЊА
за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране ради попуне радних места професионалних војника на одређено време

 

1. Подношење пријаве и потребна документација

 
Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат може добити, попунити и поднети сваког радног дана у времену од 8.00 до 14.00 часова, на следећој адреси војне поште:
 
у месту службовања Ниш
– Команда Копнене војске, зграда „Б”, канцеларија број 104, Трг Краља Александра бб, Ниш (за Војну пошту 7002 Ниш);
 
у месту службовања Лозница
– Касарна „Клупци”, Ваљевски пут бб, Лозница (за Војну пошту 1311 Лозница).
 
Позивају се кандидати да у року од 15 дана од дана пријављивања за попуну радних места професионалних војника приложе:

 1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
 2. уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – не старије од 6 месеци);
 3. потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 4. уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
 5. копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника – за лица која се пријаве за пријем у саобраћајну службу);
 6. копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, брoj 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да оствари увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), уверење о држављанству (документ на редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола (документ на редном броју 5).
 
У складу са наведеним, потребно је да кандидат, уз копију дипломе о стеченом образовању (документ на редном броју 6), достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (документа на редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат учинити сам у року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну радних места, а примери изјава налазе се у прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе на наведеним адресама војних пошта.
 
Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање.
 

2. Избор кандидата за попуну радних места

 
Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка–шорц, мајица (сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног до два дана (два дана за јединице Специјалне бригаде), кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место за које су се пријавили.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери–процени искључује упућивање на даље провере–процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних места професионалних војника биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којем ће их информисати председници комисија за утврђивање испуњености услова за пријем.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:

 • завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
 • провера физичке способности – до 35 бодова (производ коначне оцене и броја 7);
 • психолошка процена кандидата – до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).
 
Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.
Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и провера физичких способности), поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника.
 

3. Услови пријема у својству професионалног војника


У професионалну војну службу у својству професионалног војника на одређено време могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће опште услове:

 • да су пунолетни;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају прописано образовање;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 30 година;
 • да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да су одслужили војни рок са оружјем.
 
Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и услове за пријем утврђене формацијом команде, јединице и установе Војске Србије.
 

4. Закључивање уговора о раду на одређено време

 
Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.
 
Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине, о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисија које утврђују испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу.
 
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до три године и његовог обнављања до навршених 53 година живота.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије”, број 116/07, 88/09, 101/10 - др. закон, 10/15, 88/15 - УС и 36/18).
 
Обавештење за пријаву војника у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране ради попуне радних места професионалних војника на одређено време је стално отворено, а пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника вршиће се у складу са планом попуне.
 
Додатне информације о потребама за пријемом, по родовима-службама и месту службовања, могу се добити на следећим бројевима телефона:
 
– 018/555-938 или 018/555-562  Војна пошта 1097 Ниш;
– 015/788-2437  Војна пошта 1311 Лозница;
– 021/4835-016 или 021/4835-534  Војна пошта 1414 Нови Сад;

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Повезане вести