Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у Гарди Војске Србије

Недеља, 1.5.2022 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места:

У Гарди Војске Србије

 1. радник за спремање просторија (5 извршилаца);
 2. радник за спремање просторија (5 извршилаца);
 3. перионичар – пеглар (2 извршиоца);
 4. механичар за возила точкаше – возач (2 извршиоца);
 5. возач (2 извршиоца);
 6. столар (1 извршилац);
 7. шумар – ловочувар (1 извршилац);
 8. шумар – чувар шуме (1 извршилац);
 9. механичар за возила точкаше – возач (1 извршилац);
 10. кувар (1 извршилац);
 11. помоћни радник (1 извршилац);
 12. помоћни радник ( 1 извршилац).

Општи услови:

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су кандидати здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да кандидати имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да кандидатима раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
 • да су кандидати безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

 Посебни услови:

 • за радно место под бројевима 1, 2 и 3 може конкурисати лице које има завршену основну школу;
 • за радно место под бројем 4 може конкурисати лице које има 3. степен стручне спреме и специјализацију за механичара за возила точкаше и возачку дозволу Ц категорије;
 • за радно место под бројем 5 може конкурисати лице које има 3. степен стручне спреме и специјализацију за возача и возачку дозволу Ц категорије;
 • за радно место под бројем 6 може конкурисати лице које има 3. степен стручне спреме, образовни профил столар;
 • за радно место под бројем 7 може конкурисати лице које има 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар;
 • за радно место под бројем 8 може конкурисати лице које има 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар;
 • за радно место под бројем 9 може конкурисати лице које има 4. степен стручне спреме, образовни профил ауто-механичар и возачку дозволу Ц категорије;
 • за радно место под бројем 10 може конкурисати лице које има 5. степен стручне спреме, образовни профил кувар;
 • за радно место под бројем 11 може конкурисати лице које има завршен 1. и 2. разред средње школе;
 • за радно место под бројем 12 може конкурисати лице које има завршен 1. и 2. разред средње школе.
 
Изборни поступак
 
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“, број 13/19 и 20/20).
 
За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 

Место рада:

 • Београд (за радна места под бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12);
 • Добановци (за радна места под бројевима 8 и 9);
 • Карађорђево (за радна места под бројевима 6 и 7).
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Вера Рајковић, телефон 011/2064-374.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу ВП 4795 Београд, ул. Јована Мариновића бб, 11000. Београд, са назнаком „за јавни конкурс“.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4795 Београд, Београд.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, назив и редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе (за радна места за која је прописан 2, 3, 4. или 5. степен стручне спреме);
 • оригинал или оверена копија уверења о положеном специјалистичком испиту – за радно место за која је прописан 5. степен стручне спреме;
 • копија возачке дозволе – за радна места под редним бројевима 4, 5 и 9;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији коју је оверио јавни бележник.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије укупно остварен број бодова увећава се за 5%.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести