Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица у радни однос на неодређено време у Команди за обуку

Субота, 1.8.2020 | Конкурси
 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
ради попуне радних места у Команди за обуку
 
 
У 1. центру за обуку Команде за обуку
 
1. Руковалац парних котлова са АТК, КВ, (2) два извршиоца
2. Кувар – вођа смене, ВКВ, (1) један извршилац
3. Перионичар-пеглар, ПКВ, (1) један извршилац
4. Руковалац машина за прање и пеглање, КВ, (1) један извршилац
5. Руковалац водоцрпних постројења, КВ, (1) један извршилац
 

У 3. центру за обуку Команде за обуку
 
6. Грађевински столар, КВ, (1) један извршилац
7. Монтер централног грејања – заваривач, КВ, (1) један извршилац
8. Руковалац парних котлова са АТК, КВ, (1) један извршилац
 

У Центру за обуку КоВ Команде за обуку
 
9. Инсталатер водовода и канализације, КВ, (1) један извршилац
10. Кувар, КВ, (1) један извршилац
11. Грађевински столар, КВ, (1) један извршилац
12. Електромеханичар за погонску опрему, ВКВ, (1) један извршилац
13. Возач, КВ, (2) два извршиоца
14. Руковалац парних котлова са АТК, КВ, (2) два извршиоца
15. Фармацеут, С2С, (1) један извршилац
 

У Центру за обуку логистике Команде за обуку
 
16. Техничар за наоружање-инструктор, специјалиста, ССС, (1) један извршилац
17. Механичар за оптоелектронска средства – инструктор, ССС, (1) један извршилац
 

У Центру за обуку и усавршавање подофицира „Милунка Савић” Команде за обуку
 
18. Референт за правне послове, С2С, (1) један извршилац
19. Наставник – преводилац за енглески језик, С2С, (1) један извршилац
 

У Центру атомско-биолошко-хемијске одбране Команда за обуку
 
20.  Наставник енглеског језика, С2С, (1) један извршилац
 

У Команду за развој Банатске бригаде Команде за обуку
 
21. Оператер командних пултова, ССС, (1) један извршилац
22. Електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, (1) један извршилац
23. Механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ, (1) један извршилац
24. Кувар – вођа смене, ВКВ, (1) један извршилац
25. Помоћни радник, ПКВ, (1) један извршилац
26. Берберин – руковалац купатила, КВ, (1) један извршилац
27. Командир вода – референт, С1С, (1) један извршилац
28. Инсталатер водовода и канализације, КВ, (1) један извршилац
29. Електроинсталатер, КВ, (1) један извршилац
30. Зидар-фасадер, ВКВ, (1) један извршилац
31. Молер-фарбар, КВ, (1) један извршилац
32. Управник сервиса термоенергетике, С1С, (1) један извршилац
33. Руковалац парних котлова са АТК ВП, КВ, (1) један извршилац
34. Монтер централног грејања – заваривач, КВ, (1) један извршилац
35. Фармацеут, С2С, (1) један извршилац
 

У Команду за развој Расинске бригаде Команде за обуку
 
36. Кувар, КВ, (2) два извршиоца
37. Месар, КВ, (1) један извршилац
38. Кројач, КВ, (1) један извршилац
39. Монтер централног грејања уједно заваривач, ВКВ, (1) један извршилац
 

У Команду за развој Тимочке бригаде Команде за обуку
 
40. Механичар за радио-уређаје и системе, ВКВ, (1) један извршилац
 
 
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  
 
Посебни услови:

Радно место на редном броју 1:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, машинске или електро струке и положен испит за руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 2:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, занимање – кувар.
Радно место на редном броју 3:
 • да кандидат има завршен минимум потребних услова за пријем – ПКВ, основна школа.
Радно место на редном броју 4:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, средње текстилне школе.
Радно место на редном броју 5:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, смер енергетска аутоматика – погонски електричар за аутоматику.
Радно место на редном броју 6:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, занимање – грађевински столар.
Радно место на редном броју 7:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, занимање – монтер централног грејања и заваривач
Радно место на редном броју 8:
 •  да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, занимање – руковалац парних котлова.
Радно место на редном броју 9:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, занимање – водоинсталатер.
Радно место на редном броју 10:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, занимање – кувар.
Радно место на редном броју 11:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, занимање – столар.
Радно место на редном броју 12:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, занимање – електромеханичар.
Радно место на редном броју 13:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, да поседује возачку дозволу „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 14:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, смер машински и стручна оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП.
Радно место на редном броју 15:
 • да кандидат има завршен Фармацеутски факултет у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ бодова).
Радно место на редном броју 16:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме, занимање – механичар оружар.
Радно место на редном броју 17:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме, занимање – механичар оптике.
Радно место на редном броју 18:
 • да кандидат има завршен правни факултет у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ бодова), положен правосудни испит.
Радно место на редном броју 19:
 • да кандидат има завршен филолошки факултет – енглески језик у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ бодова).
Радно место на редном броју 20:
 • да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од најмање четири године на филолошком  факултету – енглески језик.
Радно место на редном броју 21:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме, смер електротехнички.
Радно место на редном броју 22:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, смер електромеханичар за возила точкаше или школа за ВКВ радника електромеханичар за возила точкаше и положен возачки испит за возача „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 23:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, смер механичар за радио-уређаје и системе или школу за ВКВ раднике механичар за радио-уређаје и системе.
Радно место на редном броју 24:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, смер кувар, школа за ВКВ радника смер кувар.
Радно место на редном броју 25:
 • да кандидат има минимум потребних услова за пријем, основна школа.
Радно место на редном броју 26:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, смер фризер (берберин) или школа за КВ радника фризера (берберина).
Радно место на редном броју 27:
 • да кандидат има завршен С1С, грађевински смер или ВШС грађевински смер.
Радно место на редном броју 28:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, смер инсталатер водовода и канализације или школу за КВ радника инсталатер водовода и канализације.
Радно место на редном броју 29:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, смер електроинсталатер школа за КВ радника смер електроинсталатер.
Радно место на редном броју 30:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, смер зидар-фасадер или школа за ВКВ радника зидара-фасадера.
Радно место на редном броју 31:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, смер молер-фарбар или школа за КВ радника молера-фарбара.
Радно место на редном броју 32:
 • да кандидат има завршен С1С, смер машински и стручну оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП или ВШС смер машински и стручну оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП.
Радно место на редном броју 33:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме, смер машински и стручна оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП.
Радно место на редном броју 34:
 • да кандидат има завршен 3 степен стручне спреме, смер монтер централног грејања – заваривач или школу за КВ раднике смер монтер централног грејања – заваривач.
Радно место на редном броју 35:
 • да кандидат има завршен С2С, смер фармација или ВСС фармацеутски факултет.
Радно место на редном броју 36:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, занимање – кувар.
Радно место на редном броју 37:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, занимање – месар.
Радно место на редном броју 38:
 • да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме, занимање – кројач.
Радно место на редном броју 39:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, односно школа за ВКВ раднике – смер термоенергетски или основне струковне студије у трајању од три године из машинског инжињерства, област термотехника и сертификат или уверење о оспособљености за заваривача.
Радно место на редном броју 40:
 • да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме, смер електротехнички.

 II Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењенa Одлукa о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19).
 
За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на имејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или на имејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада:
За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4. и 5: Сомбор.
За радна места под редним бројем 6, 7. и 8: Лесковац.
За радна места под редним бројем 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15: Пожаревац.
За радна места под редним бројем 16, 17, 20, 36, 37, 38 и 39: Крушевац.
За радна места под редним бројем 18 и 19: Панчево.
За радно место под редним бројем 21: Орешац.
За радна места под редним бројем 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. и 35: Зрењанин.
За радно место под редним бројем 40: Зајечар.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
IV Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу и адресе на које се подносе пријаве за јавни конкурс
 
За радна места под редним бројем од 1, 2, 3, 4. и 5: Жељко Ђурђевић, мајор и Милош Нинић, поручник, телефон 025/438-899, локал 58-167 и 58-091.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 1423 Сомбор, ул. Централа бб, 25000 Сомбор, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 1423 Сомбор, ул. Централа бб, 25000 Сомбор.
 
За радна места под редним бројем од 6, 7. и 8: Горан Биук, телефон 016/249-379 и Далибор Станишић 066/8711-959.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 4445 Лесковац, ул. Краља Милутина бб, с. Доње Синковце, 16000 Лесковац, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4445 Лесковац, ул. Краља Милутина бб, с. Доње Синковце, 16000 Лесковац.
 
За радна места под редним бројем од 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15: Владислав Ђорђевић, потпуковник, телефон 012/223-666, локал 49-101.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 5302 Пожаревац, ул. 6. личке дивизије бб, 12000 Пожаревац, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 Пожаревац, Пожаревац.
 
За радна места под редним бројем 16. и 17: Милић Николић, телефон 037/416-048.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 5019 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5019 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац.
 
За радна места под редним бројем од 18 и 19: Марија Јовић, телефон 013/326-216.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 1442 Панчево, ул. Баваништански пут бб, 26000 Панчево, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 1442 Панчево (објекат бој 41–42 касарне НХ „Стевица Јовановић”), ул. Баваништански пут бб, Панчево.
 
За радно место на редном броју 20: Игор Микић, мајор, телефон 037/416-089.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 6910 Крушевац, ул. Балканска бр. 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 6910 Крушевац, ул. Балканска бр. 57, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
За радна места на редном броју 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. и 35: Никола Торњански, телефон 021/4835-723.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 3160 Зрењанин, ул. Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3160 Зрењанин, ул. Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин.
 
За радна места на редном броју 36, 37, 38. и 39: Војкан Гилић, телефон 037/416-026.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, ул. Балканска бб, 37000 Крушевац.
 
За радно место на редном броју 40: Маријан Стаменковић, мајор и Игор Стефановић, заставник, телефон 019/426-388.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: ВП 6002 Зајечар, ул. Шљиварски пут бб, 19000 Зајечар, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 6002 Зајечар, ул. Шљиварски пут бб, 19000 Зајечар.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу:
За сва радна места прилажу се следећи докази:
– оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
– уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби).
 
За радна места за која је прописано КВ, ССС, ВКВ:
– оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 
За радна места под редним бројем 1, 8, 14 и 33:
– доказ о положеном испиту за руковаоца парних котлова.
 
За радна места под редним бројем 13 и 22:
– оверена копија возачке дозволе.
 
За радно место на редном броју 34:
– оригинал или оверена копија сертификата или уверења о оспособљености за заваривача.
    
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу, уз напред наведене доказе, како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Повезане вести