Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у својству подофицира на служби у Гарди Војске Србије

Четвртак, 1.10.2020 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ГАРДА
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанства у својству подофицира на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време


ради попуне радних места у

I Назив јединице Војске Србије у којој се попуњавају радна места:
 
Гарда Војске Србије
 
Радна местa којa се попуњавajу:
 • музичар – флаута, ССС, 1 извршилац и
 • музичар – хорна 3, ССС, 1 извршилац.
    
Општи услови:
 
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
 • да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • да имају средње образовање у трајању до четири године,
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци,
 • да кандидати нису старији од 40 година,
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу, а у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране,
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
Посебни услови: 
 
 • Радно место на редном броју 1:
да има најмање средње музичко образовање у трајању од четири године, инструментални одсек – флаута.
 
 • Радно место на редном броју 2:
да има најмање средње музичко образовање у трајању од четири године, инструментални одсек – хорна.
 
II Изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне (са приложеним потребним доказима) и који испуњавају све услове за формацијско место за које конкуришу биће позвани да учествују у изборном поступку.
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, следећим редоследом:
 
 • тестирање психолошких капацитета кандидата,
 • медицинско-здравствена процена,
 • провера физичке способности кандидата,
 • аудиција и
 • разговор.
 
Кандидат ће добити обавештење од председника конкурсне комисије о датуму, времену и месту где ће се реализовати активности у изборном поступку, најмање осам дана пре њеног почетка. Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју наведе у пријави за пријем. Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања провере психолошке способности, медицинско-здравствене процене, физичке способности, обављања аудиције и разговора, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Тестирање психолошких капацитета кандидата извршиће се у надлежној војноздравственој установи, према распореду који ће израдити и о којима ће их обавестити председник конкурсне комисије. Наведена процена и провера обавиће се на основу стандардизованих тестова.
 
Кандидати који испуне критеријуме на тестирању психолошких капацитета биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради оцене способности за пријем у професионалну војну службу.
 
За проверу физичке способности, кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка или шортс, мајица (сопствени избор).
 
Аудиција обухвата практично извођење три задате и две композиције по личном избору.
 
Задате композиције су:
 
 • етида (техничка композиција – нотни материјал за припрему извођења биће уручен кандидатима најмање седам дана пре аудиције);
 • оркестарске студије (нотни материјал за припрему извођења биће уручен кандидатима најмање седам дана пре аудиције);
 • композиција за читање са листа (нотни материјал за припрему извођења биће уручен кандидатима на дан аудиције, најмање пет минута пре извођења).
 
Композиције по избору су:
 
 • концерт (циклично музичко дело, по избору кандидата);
 • комад (по избору кандидата),
 
Место извршења аудиције биће у конгресној дворани Дома Гарде у Касарни „Топчидер” у Београду. За аудицију кандидати морају имати музички инструмент на коме интерпретирају задате композиције и композицију по личном избору.
 
Разговор са кандидатима извршиће конкурсна комисија са кандидатима који испуне критеријуме по претходним проверама – проценама.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 
 • просек оцена завршене средње школе – до 50 бодова (производ коначне оцене и броја 10);
 • провера физичке способности – до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 • психолошка процена кандидата – до 20 бодова (прва категорија 20 бодова, друга категорија 10 бодова, трећа категорија 0 бодова);
 • разговор – до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
 
За кандидате, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера ради пријема на рад у Војску Србије, у складу са Правилником о безбедносним проверама лица која обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Приликом реализације изборног поступка кандидати са собом обавезно носе личну карту или пасош..
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради извршења селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места подофицира.
 
Место рада: Београд.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”, на веб-сајту Министарства одбране, односно Војске Србије”.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Милош Вучковић, телефон 011/2064-415 и Александар Ђуров, телефон 011/2064-424. Такође, све информације везане за конкурс могу се добити на сајту Војске Србије www.vs.rs.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4795 Београд.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, назив и редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
 • диплома – уверење којим се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
 • сведочанства за сваки разред захтеване школе;
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе са назнаком чина у резерви (издаје Центар МО у коме се лице води у евиденцији);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
 • изјаву лица да није био запослен у државном органу, односно уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује командант Гарде.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства одбране или Војске Србије.

Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу.
Кључне речи

Повезане вести