Конкурс за пријем у Прву бригаду копнене војске

Петак, 1.9.2023 | Конкурси

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е 
ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем лица из грађанства у својству професионалних војника на одређено време, ради попуне упражњених формацијских места у Првој бригади копнене војске.

I. Радна места која се попуњавају:

У ВП 1405 Нови Сад:
 
 1. извиђач;
 2. извиђач – снајпериста;
 3. извиђач – нишанџија;
 4. нишанџија – извиђач;
 5. радио-телепринтеристa – извиђач;
 6. радио-телеграфистa;
 7. извиђач – возач;
 8. возач – извиђач.

У ВП 1408 Бачка Топола:

 1. оператор;
 2. послужилац;
 3. стрелац;
 4. нишанџија;
 5. послужилац;
 6. болничар;
 7. возач борбеног возила;
 8. возач моторног возила.

У ВП 1411 Сремска Митровица:

 1. извиђач;
 2. послужилац;
 3. болничар;
 4. возач;
 5. рачунач;
 6. нишанџија – оператер.

У ВП 1415 Сремска Митровица:

 1. пионир;
 2. чувар;
 3. возач – послужилац утоваривача;
 4. возач – послужилац копача;
 5. возач оклопног возила носача моста;
 6. возач тенка;
 7. нишанџија;
 8. возач моторног возила;
 9. телефонистa – линијаш;
 10. противпожарац – возач;
 11. радио-телеграфист – возач.

У ВП 1419 Бачка Топола:

 1. послужилац;
 2. нишанџија;
 3. извиђач – мерник;
 4. извиђач;
 5. стрелац;
 6. снајперистa;
 7. пушкомитраљезац;
 8. оператор – нишанџија;
 9. помоћни радник;
 10. манипулант;
 11. чувар;
 12. пионир – послужилац моторног бушача;
 13. пионир – послужилац моторне тестере;
 14. пионир;
 15. возач – послужилац носача моста;
 16. возач – послужилац копача;
 17. возач – послужилац утоваривача;
 18. возач – послужилац дозера;
 19. возач борбеног возила;
 20. возач – помоћник оператора;
 21. болничар;
 22. ватрогасац;
 23. кројач – манипулант;
 24. кувар;
 25. ауто-бравар – електрозаваривач;
 26. електромеханичар за возила гусеничаре;
 27. електромеханичар за возила точкаше;
 28. механичар за артиљеријско наоружање;
 29. механичар за возила точкаше;
 30. возач моторног возила;
 31. ватрогасац – возач;
 32. возач вучног воза;
 33. стоматолошки техничар;
 34. радио-телеграфиста;
 35. рачунач;
 36. телефониста – линијаш;
 37. радио-телеграфиста – возач.

Општи услови:

 • да су пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису старији од 30 година у тренутку пријаве на јавни конкурс;
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу;
 • да су завршили војну обуку са оружјем, а право на пријаву на конкурс имају и кандидати који нису завршили војну обуку са оружјем предвиђену чланом 39. тачка 9 Закона о Војсци Србије, а који ће бити упућени на војну обуку са оружјем ради стицања услова за пријем у професионалну војну службу.

Посебни услови:

У ВП 1405 Нови Сад:

Радна места под редним бројевима 1–6:
 • завршена средња школа (IV) степен;
Радно место под редним бројем 7:
 • завршена средња школа (IV) степен;
 • поседовање возачке дозволе Б категорије;
Радно место под редним бројем 8: 
 • завршена средња школа (IV) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије.

У ВП 1408 Бачка Топола:

Радно место под редним бројем 6:
 • завршена средња школа (III) степен;
Радно место под редним бројем 7: 
 • завршена средња школа (III) степен;
 • поседовање возачке дозволе Б категорије;
Радно место под редним бројем 8: 
 • завршена средња школа (III) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије.

У ВП 1411 Сремска Митровица:

Радна места под редним бројевима 2 и 3: 
 • завршена средња школа (III) степен;
Радно место под редним бројем 4: 
 • завршена средња школа (III) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије;
Радна места под редним бројевима 5 и 6: 
 • завршена средња школа (IV) степен.

У ВП 1415 Сремска Митровица:

Радна места под редним бројевима 3–6: 
 • поседовање возачке дозволе Б категорије;
Радно место под редним бројем 7:
 • завршена средња школа (III) степен;
Радно место под редним бројем 8: 
 • завршена средња школа (III) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије;
Радно место под редним бројем 9:
 • завршена средња школа (IV) степен;
Радна места под редним бројевима 10 и 11: 
 • завршена средња школа (IV) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије.

У ВП 1419 Бачка Топола:

Радна места под редним бројевима 14–19:
 • поседовање возачке дозволе Б категорије;
Радно место под редним бројем 20: 
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије;
Радна места под редним бројевима 21 и 22: 
 • завршена средња школа (III) степен;
Радно место под редним бројем 23: 
 • завршена средња школа (III) степен, образовни профил конфекционар – кројач (шивач);
Радно место под редним бројем 24: 
 • завршена средња угоститељска школа (III) степен, образовни профил кувар;
Радно место под редним бројем 25: 
 • завршена средња машинска школа (III) степен, образовни профил бравар – заваривач;
Радна места под редним бројевима 26 и 27: 
 • завршена средња техничка школа (III) степен, образовни профил електромеханичар;
Радно место под редним бројем 28: 
 • завршена средња машинска школа (III) степен, образовни профил механичар – оружар, механичар за артиљеријско наоружање, механичар за одржавање машина или механичар за алатне машине;
Радно место под редним бројем 29: 
 • завршена средња техничка школа (III) степен, образовни профил механичар за возила точкаше, ауто-механичар или механичар за моторна возила;
Радна места под редним бројевима 30 и 31: 
 • завршена средња школа (III) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије;
Радно место под редним бројем 32: 
 • завршена средња школа (III) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије;
Радно место под редним бројем 33: 
 • завршена средња медицинска школа, образовни профил стоматолошки техничар;
 • положен стручни испит;
 • лиценца за рад;
Радна места под редним бројевима 34–36:
 • завршена средња школа (IV) степен;
Радно место под редним бројем 37: 
 • завршена средња школа (IV) степен;
 • поседовање возачке дозволе Ц категорије.

II. Изборни поступак

У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о каријерном вођењу у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 5/23).
 
За сва формацијска места извршиће се селекција по следећим активностима:

 • завршен ниво школовања, 
 • основна психолошка процена кандидата, 
 • медицинско-здравствена процена, улазна провера физичке способности
 • безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће упућени у надлежне војноздравствене установе на оцену здравствених способности, која укључује и психолошку процену капацитета.
 
О датуму, времену и месту обављања оцене здравствених способности и психолошке процене капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Приликом јављања на оцену здравствених способности кандидати су у обавези да понесу Извод из здравственог картона на прописаном обрасцу, који је попунио и оверио изабрани лекар (образац у прилогу).
 
Кандидати који не задовоље на оцени здравствених способности и психолошкој процени, или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље оцену здравствених способности и процену психолошких капацитета биће организована улазна провера физичких способности. Кандидати који не савладају успешно физичку проверу, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања улазне физичке провере кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у пријавама.
 
За кандидате који су задовољили оцену здравствених способности, процену психолошких капацитета и улазну проверу физичких способности, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица, коју обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који нису завршили војну обуку са оружјем биће упућени на основну индивидуалну обуку са генерацијом војника „децембар 2023“. Кандидати који не заврше успешно основну индивидуалну обуку губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који нису одслужили војни рок са оружјем дужни су да се пре пријављивања на конкурс јаве надлежном регионалном центру Министарства одбране ради увођења у војну евиденцију.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву за служење војног рока у року који му је одређен, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу. Све евентуалне трошкове путовања ради реализације изборног поступка сносе кандидати.

III. Место рада:

У ВП 1405 Нови Сад
 • сва радна места: Нови Сад.

У ВП 1408 Бачка Топола
 • сва радна места: Бачка Топола.

У ВП 1411 Сремска Митровица
 • сва радна места: Сремска Митровица.

У ВП 1415 Сремска Митровица
 • сва радна места: Сремска Митровица.

У ВП 1419 Бачка Топола
 • сва радна места: Бачка Топола.

IV. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 45 (четрдесет пет) дана и почиње да тече од дана од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

V. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Информације о јавном конкурсу могу се добити на број телефона 021/4835–534 радним даном од 9.00 до 14.00 часова.

VI. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Поштом на адресу ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад, са назнаком „за јавни конкурс“.

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

За сва радна места прилажу се следећа документа:

 • пријава на јавни конкурс (образац у прилогу);
 • кратка биографија;
 • оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање (не старија од шест месеци);
 • уверење о држављанству (оригинал – не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старији од шест месеци);
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (оригинал – не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци (оригинал – не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби);
 • потврда надлежног регионалног центра Министарства одбране о завршеној војној обуци са оружјем за лица која су завршила војну обуку са оружјем, а за лица која нису завршила војну обуку са оружјем потврда надлежног регионалног центра Министарства одбране да су уведени у војну евиденцију;
 • други подаци од значаја за пријем у својству професионалног војника (дипломе са значајнијих спортских такмичења, дипломе или сертификати о оспособљености за неку од борилачких вештина, возачка дозвола, диплома или сертификат о познавању страног језика и слично).
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.
 
Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именују надлежне старешине, која ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.
 
Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина, о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
 
Обавештења о резултатима избора кандидати добиће од председника комисије који утврђује испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу.
 
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на период од шест (6) месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до три (3) године и његовог обнављања.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15–УС, 36/18, 94/19 и 74/21–УС).
 
Информације су доступне на веб-сајтовима Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Повезане вести