Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству официра на неодређено време у верској служби

Субота, 1.8.2020 | Конкурси

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
расписује
 
Ј А В Н И  К О Н К У Р С
 
за пријем у професионалну војну службу у својству
официра на неодређено време:
 
 
У верској служби за попуну следећих формацијских места:
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 15. тенковског батаљона 1. бригаде КоВ Копнене војске, место службовања Сремска Митровица, 1 извршилац;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 21. пешадијског батаљона 2. бригаде КоВ Копнене војске, место службовања Рашка, 1 извршилац;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 31. пешадијског батаљона 3. бригаде КоВ Копнене војске, место службовања Зајечар;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 37. механизованог батаљона 3. бригаде КоВ Копнене војске, место службовања Куршумлија;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде Мешовите артиљеријске бригаде Копнене војске, ФЧ капетана, место службовања Ниш;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране Копнене војске, место службовања Крушевац;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 4. бригаде КоВ Копнене војске, ФЧ капетана, место службовања Врање;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 41. пешадијског батаљона 4. бригаде КоВ Копнене војске, место службовања Бујановац;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, место службовања Београд;
 • начелник Групе – војни свештеник, Група за верске послове Команде Команде за обуку, место службовања Београд.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који испуњавају следеће услове:
 
Општи услови конкурса: 
 • да су пунолетни;
 • да су држављани Републике Србије;
 • да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
 • да имају стечено високо образовање – завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 45 година;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;
 • да су завршили одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
Посебни услови конкурса:
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 • да имају завршене студије богословско-теолошког факултета у трајању од најмање 4 године;
 • кандидати (свештеник или онај који није рукоположен) мора имати писани благослов свог надлежног епархијског архијереја;
 • кандидате за војног свештеника који нису рукоположени, рукополаже надлежни архијереј, а на предлог Архијереја надлежног војним свештеницама у ВС, по окончању изборног поступка и непосредно пре пријема у професионалну војну службу.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, наглашено формацијско место за које подносе пријаву и кратку биографију, кандидати треба да доставе следећа документа: 
 • извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма, не старији од 6 месеци – оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена код јавног бележника – не старије од шест месеци);
 • доказ о стеченом образовању (оригинал диплома – уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена код јавног бележника);
 • фотокопија радне књижице или неки други доказ о радном искуству,
 • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од 6 месеци);
 • уверење о регулисању војне обавезе под оружјем, са назнаком чина у резерви (издаје Регионални центар МО за локалну самоуправу у коме се лице води у евиденцији);
 • потписану изјаву о прихватању распореда по потреби службе на целој територији Републике Србије (својеручно пописана изјава);
 • потписану изјаву о прихватању упућивања на обуку за оспособљавање за официре (кандидати који конкуришу за официре, а нису резервни официри);
 • писани благослов надлежног епархијског архијереја за пријаву на конкурс,
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу и копији овереној код јавног бележника биће одбачене решењем.
 
Кандидати који нису резервни официри пре пријема у професионалну војну службу биће упућени на оспособљавање за официра.
 
Распоред на формацијске дужности лица која буду примљена у професионалну војну службу вршиће се првенствено у складу са њиховом канонском припадношћу, а по благослову архијереја надлежног војним свештеницима у Војсци Србије.
 
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:
 
Министарство одбране
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе (Ј-1)
ул. Незнаног јунака бр.38, 11000 Београд
са назнаком „за пријем лица по јавном конкурсу”
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 (тридесет) дана од дана објављивања.


ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА:
 
Изборни поступак спровешће конкурсна комисија, коју формира надлежни старешина, између кандидата који испуњавају услове конкурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
Канидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на процену психолошких капацитета и проверу физичких способности. За проверу физичких способности кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка – шорц, мајица (сопствени избор).
 
Поступак селекције кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери – процени искључује упућивање на даље провере – процене.
 
Ради вршења психолошке процен, кандидати за попуну формацијких места биће упућени у надлежну војноздравствену установу (у Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду који ће израдити и о којима ће их информисати председник конкурсне комисије.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће конкурсна комисија за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
 1.  просек оцена на основним студијама до 50 бодова (производ оцене и броја 5);
 2.  провера физичке способности до 20 бодова (производ коначне оцене и броја 4);
 3.  психолошка процена кандидата до 20 бодова (1. категорија 20, 2. категорија 10, 3. категорија 0 бодова);
 4.  разговор до 10 бодова (производ коначне оцене и броја 2).
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате ће бити извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, провере физичке способности, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да је одустао од даљег учешћа у изборном поступку.
 
Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски перглед и провера физичких способности) кандидати обавезно носе и личну карту или војну легитимацију.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа ради реализације селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну формацијских места официра.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.
 
Све информације везане за конкурс могу се добити на тел. 011/2063-332, 2063-531 и 2063-230.

Повезане вести