Отворен конкурс за пријем у радни однос у Техничком опитном центру

Уторак, 4.2.2020 | Актуелности
Управа за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије расписала је јавни конкурс за пријем лица из грађанства у радни однос на неодређено време у Центру за испитивање НВО „Никинци“ Техничког опитног центра.

Конкурсом су обухваћена радна места вишег истраживача, механичара за возила гусеничаре, вишег техничког сарадника – мерача притиска, возача специјалног возила, грађевинског столара, чувара-противпожарца, помоћног радника... у месту службовања Никинци.

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије који испуњавају опште и посебне услове конкурса.

Општи услови које кандидати морају да задовоље су:

  • да су држављани Републике Србије;
  • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
  • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
  • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
  • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
  • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Повезане вести