Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Sreda, 1.12.2021 | Konkursi
Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, br. 7/2011, 95/2016 i 96/2021), Ministarstvo odbrane objavljuje
  

JAVNI OGLAS
za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem 
i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2022. godini
 
 
1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire
 
Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2022. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi: 

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
 • da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 • da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
 • da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.
 
Pored opštih, kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: 

 • da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
 • da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
 • da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
 
2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije
 
Prijavu kandidat može podneti: 

 • odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta,
 • elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija „Dobrovoljac” i
 • na šalterima JP „Pošta Srbije”.
 
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži: 

 • fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i
 • biografiju.
 
Kandidat za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: 

 • ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
 • pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.
 
3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje u Vojsci Srbije
 
Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.
 
Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok.
 
4. Zaključivanje ugovora 
 
Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
 
Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2022. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Povezane vesti