Konkurs za prijem u Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“

Utorak, 1.8.2023 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za ljudske resurse
raspisuje
 
JAVNI KONKURS

Za prijem lica iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme, radi popune upražnjenih formacijskih mesta
 
I u Odred vojne policije specijalne namene „Kobre” Generalštaba Vojske Srbije:

specijalnost protivterorista.
 
Opšti uslovi:

 • da su punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu stariji od 30 godina, u trenutku prijave na javni konkurs;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu i
 • da su završili vojnu obuku sa oružjem, a pravo na prijavu na konkurs imaju i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem predviđenu članom 39. tačka 9) Zakona o Vojsci Srbije, a koji će biti upućeni na osnovnu vojnu obuku sa oružjem, radi sticanja uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Posebni uslovi:

 • da su plivači;
 • da imaju srednje obrazovanje.
 
II Zajedničko za sva formacijska mesta
 
Izborni postupak

U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o karijernom vođenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, br. 5/23).
 
Za sva formacijska mesta izvršiće se selekcija po sledećim aktivnostima: završen nivo školovanja, osnovna psihološka procena kandidata, medicinsko-zdravstvena procena, ulazna provera fizičke sposobnosti, bezbednosna provera i selektivna obuka.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni u nadležne vojnozdravstvene ustanove na ocenu zdravstvenih sposobnosti koja uključuje i psihološku procenu kapaciteta.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja psihološke procene kapaciteta i ocene zdravstvenih sposobnosti, kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama. Prilikom javljanja na ocenu zdravstvenih sposobnosti kandidati su u obavezi da ponesu Izvod iz zdravstvenog kartona na propisanom obrascu, popunjen i overen od strane izabranog lekara (obrazac u prilogu).
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni i oceni zdravstvenih sposobnosti ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta i ocenu zdravstvenih sposobnosti biće organizovana ulazna provera fizičkih sposobnosti. Kandidati koji ne savladaju uspešno fizičku proveru gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja ulazne fizičke provere kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama.
 
Za kandidate koji su zadovoljili procenu psiholoških kapaciteta, ocenu zdravstvenih sposobnosti i ulaznu proveru fizičkih sposobnosti, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji su završili odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem upućuju se na selektivnu obuku u skladu sa odobrenim planom i programom. Kandidati koji ne savladaju uspešno određene faze selektivne obuke, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem biće upućeni na osnovnu vojnu obuku, a po uspešno završenoj osnovnoj vojnoj obuci upućuju se na selektivnu obuku. Kandidati koji ne savladaju uspešno osnovnu vojnu obuku sa oružjem, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem dužni su da se pre prijavljivanja na konkurs jave nadležnom regionalnom centru Ministarstva odbrane, radi uvođenja u vojnu evidenciju.
 
O datumu, vremenu i mestu realizacije osnovne vojne i selektivne obuke kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu za osnovnu vojnu i selektivnu obuku u roku koji mu je određen, smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu. Sve eventualne troškove putovanja radi realizacije osnovne vojne i selektivne obuke, snose kandidati koji su pozvani na obuku.
 
Mesto rada

Za sva navedena formacijska mesta mesto rada je Beograd.
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 60 (šezdeset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti na telefon 011/3603581, radnim danom od 10.00 do 12.00 časova.
 
V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs

Poštom na adresu: VP 2282 Beograd, Mihaila Avramovića 30, Savski venac, Beograd, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs
 
Za sva radna mesta prilažu se sledeća dokumenta:

 • prijava na javni konkurs (obrazac u prilogu);
 • kratka biografija;
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje (ne starije od šest meseci);
 • uverenje o državljanstvu (original – ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac, ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (original – ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci (original – ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi);
 • potvrda nadležnog regionalnog centra Ministarstva odbrane o završenoj vojnoj obuci sa oružjem za lica koja su završila vojnu obuku sa oružjem, a za lica koja nisu završila vojnu obuku sa oružjem potvrda nadležnog regionalnog centra Ministarstva odbrane da su uvedeni u vojnu evidenciju;
 • drugi podaci od značaja za prijem u svojstvu profesionalnog vojnika (diplome sa značajnijih sportskih takmičenja, diplome ili sertifikati o osposobljenosti za neku od borilačkih veština, vozačka dozvola „B” ili „C” kategorije, diploma ili sertifikat o poznavanju stranog jezika i slično).

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u foto-kopiji koja je overena od strane javnog beležnika.
 
Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili foto-kopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje nadležni starešina, koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu i sačiniti izveštaj sa predlogom kandidata za prijem.
 
Odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu doneće nadležne starešine, o čemu će pisanim putem biti obavešteni svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.
 
Obaveštenja o rezultatima izbora kandidati će dobiti od predsednika komisije koja utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme i primaju se naredbom nadležnog starešine u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i obnavljanja istog.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi zaključenja ugovora o radu, smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu, a umesto njega pozvaće se drugi kandidat sa konačne liste za izbor.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10–dr. zakon, 10/15, 88/15–US, 36/18, 94/19 i 74/21–US).
 
Informacije su dostupne na sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) i Vojske Srbije (www.vs.rs).

Povezane vesti