Јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у Ратном ваздухопловству и ПВО

Уторак, 1.2.2022 | Конкурси

РАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО И 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА ОДБРАНА
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у професионалну војну службу на неодређено време у својству подофицира на неодређено време
 

У 98. ваздухопловну бригаду:
 
Место службовања Лађевци 

1. Оператор сензора – дешифрант аеро-фото снимка, 2 извршиоца
2. Техничар за наоружање и сензоре, 2 извршиоца
3. Техничар за ваздухопловну опрему, 1 извршилац
4. Техничар за ваздухопловна убојна средства и сензоре, 1 извршилац
5. Техничар за авион и мотор, 4 извршиоца
 

У 250. ракетну бригаду за противваздухопловна дејства:
 
Место службовања Батајница
 
6. Оператор система – возач, 2 извршиоца
7. Радарски техничар – возач, 1 извршилац
 
Место службовања Зуце 

8. Радарски техничар – возач, 2 извршиоца
9. Оператор система – возач, 2 извршиоца
10. Оператор – возач, 5 извршлаца
 
Место службовања Јаково 

11. Командир одељења, 1 извршилац
12. Радарски техничар – возач, 1 извршилац
13. Оператор система – возач, 2 извршиоца
14. Оператор – возач, 1 извршилац
15. Послужилац – возач, 3 извршиоца
 
Место службовања Нови Сад 

16. Оператер, 6 извршилаца
17. Послужилац – техничар, 2 извршиоца
18. Оператор, 3 извршиоца
 
Место службовања Панчево 

19. Командир одељења, 1 извршилац
20. Оператор – возач, 4 извршиоца
21. Оператор, 1 извршилац
22. Послужилац – возач, 3 извршиоца
 
Место службовања Младеновац 

23. Командир одељења, 1 извршилац
24. Послужилац – возач, 3 извршиоца
 
Место службовања Крагујевац 

25. Командир одељења, 1 извршилац
26. Оператор – возач, 1 извршилац
27. Послужилац – возач, 3 извршиоца
28. Оператер, 6 извршилаца
29. Послужилац – техничар, 2 извршиоца
30. Оператор, 3 извршиоца
 
 
У 126. бригаду ваздушног осматрања, јављања и навођења:
 
Место службовања Београд 

31. Оператор за обраду података, 1 извршилац
32. Техничар за рачунаре, 5 извршилаца
33. Радарски техничар, 5 извршилаца
 
Место службовања Стари Бановци 

34. Радарски техничар – возач, 1 извршилац
35. Радарски техничар, 1 извршилац
 
Место службовања Качарево 

36. Радарски техничар, 1 извршилац
 
Место службовања Сомбор 

37. Радарски техничар – возач, 1 извршилац
 
Место службовања Ниш 

38. Радарски техничар, 2 извршиоца
 
Место службовања Краљево 

39. Техничар за рачунаре, 2 извршиоца.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање.
 
а) Општи услови:
  
 • да је држављанин Републике Србије,
 • да је кандидат пунолетан,
 • да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије, што утврђује надлежна војнолекарска комисија,
 • да има прописано образовање за место за које конкурише,
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
 • да није старији од 40 година,
 • да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране,
 • да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
 
 б) Посебни услови:
  
 • За сва радна места неопходна је завршена средња школа у трајању од 4 године.
 • За радна места на редним бројевима 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 34 и 37 потребна је возачка дозвола Б категорије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:

 • ПРИЈАВУ (Образац 1);
 • ИЗВОД из матичне књиге рођених;
 • УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • ДИПЛОМУ о стеченом образовању и СВЕДОЧАНСТВА о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
 • УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
 • УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
 • УВЕРЕЊЕ државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због теже повреде дужности из радног односа;
 • ИЗЈАВА о начину прикупљања података (Образац 2 и Образац 3);
 • ОБРАЗАЦ за покретање безбедносне провере (Образац 4).
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам (Образац 2 и/или 3, налазе се и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs у рубрици „конкурси“).
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, возачка дозвола.
 
У пријави мора да буде недвосмислено наглашено за које радно место кандидат конкурише. 
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:
 
Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране улица Главна број 1, 11080 Земун, са назнаком „за пријем лица у професионалну војну службу по јавном конкурсу“
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.
 
Пријаве кандидата који не испуне услове конкурса, или чије су пријаве неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне биће одбачене решењем.
 
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
Кандидати које испуне услове конкурса биће позвани да учествују у изборном поступку.

Достава позива ће се вршити на поштанске адресе које су наведене у поднетим пријавама.
 
Трошкове превоза настале због доласка и учествовања на активностима у селекцији сносе сами кандидати.
 
Све активности у изборном поступку су елиминационог карактера, тако да уколико кандидат не задовољи критеријуме за једну активност или се не одазове на позив за учествовање у изборном поступку, не учествује у даљем току селекције.
 
Кандидати су у обавези да са собом носе лични идентификациони документ (лична карта или пасош) на свим активностима у поступку селекције.
 
Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошко тестирање у надлежну војноздравствену установу. 

Кандидати који задовоље критеријуме психолошке процене биће позвани на проверу физичке способности и разговор.
 
Приликом доласка на проверу физичких способности, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему.
 
Кандидати који задовоље критеријуме за проверу физичких способности, биће упућени на лекарски преглед ради оцене способности за пријем у професионалну војну службу. За све кандидате који испуњавају услове конкурса биће извршена безбедносна провера.
 
Сви кандидати који успешно реализују изборни поступак и буду изабрани за упућивање на Курс за подофицире РВ и ПВО биће благовремено обавештени о месту и времену јављања.

Курс за подофицире РВ и ПВО траје шест месеци. За време оспособљавања, кандидати се налазе у центрима за обуку Војске Србије у својству лица за оспособљавање за подофицира, где им је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана, уџбеници, школски прибор, униформа и друга неопходна средства. Током оспособљавања полазници имају обезбеђену здравствену заштиту и новчана примања. Са кандидатима који буду упућени на Курс за подофицире РВиПВО биће склопљен Уговор о оспособљавању ради реализације Курса за подофицире РВ и ПВО.

Полазници Курса за подофицире РВиПВО који успешно заврше оспособљавање постају кандидати за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време.
 
Одлука о избору кандидата биће достављена свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку у року од 8 дана од доношења одлуке.
 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати на објективност његовог исхода.
 
Уколико процес селекције не задовољи довољан број кандидата неће бити реализације Курса за подофицире РВ и ПВО.
 
НАЧИН ИЗБОРА И РАНГИРАЊА КАНДИДАТА
 
Избор кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време вршиће се од кандидата који задовоље опште и посебне услове конкурса, а рангирање ће се вршити по Критеријуму за избор кандидата.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном у изборном поступку за формацијска места за које су поднели пријаве.
 
ОСТАЛО
 
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, на телефоне: 011/3074–011, 011/3074–073 и 011/3074–008 или на сајту Војске Србије www.vs.rs.

Повезане вести